перейти на сайт>>

Удосконалення кадрового менеджменту в управлінні Пенсійного фонду в Костопільському районі Рівненської області

ID роботи: 2549
Тип роботи:
Об'єм: 70 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Вивчення елементів і складових науки управління персоналом
1.1 Предмет, задачі і зміст управління персоналом
1.2 Методика визначення загальної потреби спеціалістів та службовців
1.3 Система формування стабільного персоналу
1.4 Управління конфліктами у колективі
1.5 Формальні та неформальні групи
1.6 Соціально-психологічний клімат у колективі
Розділ ІІ. Аналіз управління Пенсійного фонду України м.Костополя
2.1 Загальна характеристика об’єкту дослідження
2.1.1 Завдання, функції, права та обов’язки управління
2.1.2 Керівництво управління
2.2 Аналіз організаційної структури об’єкту дослідження
2.2.1 Організаційна структура управління Пенсійного фонду України м.Костополя
2.2.2 Аналіз організаційної структури
2.3 Аналіз забезпечення об’єкту дослідження трудовими ресурсами та їх використання
2.3.1 Аналіз структури персоналу
2.3.2 Аналіз руху персоналу і використання робочого часу
2.3.3 Аналіз продуктивності праці
2.3.4 Аналіз заробітної плати
Розділ ііі. Удосконалення управління персоналом в костопільському управлінні пенсійного фонду україни
3.1 Проектування організаційної структури
3.1.1 Класифікатор структури у формі списку
3.1.2 Удосконалення організаційної структури управління
3.2 Проектування зв’язків управління – розробка посадової інструкції для інспектора по кадрах
3.3 Економічний ефект реорганізації
Висновки
Перелік посиланьВисновок:

Отже, зробимо наступні висновки:

1. Управління персоналом – це процес планування, підбору, підготовки, оцінки і безперервного утворення, спрямованого на раціональне його використання, підвищення ефективності роботи.

2. Предметом управління персоналу є вивчення відносин працівників у процесі виробництва з точки зору найбільш повного і ефективного використання їх потенціалу.

3. Плинність кадрів – це сукупність працівників, звільнених за власним бажанням, за прогули та інші порушення трудової дисципліни.

4. Конфлікти у колективі бувають функціональні, які сприяють підвищенню ефективності організації, і функціональні, які призводять до зниження особистої задоволеності, групового співробітництва і ефективності організації.

5. Існують формальні і неформальні групи. Формальні групи – це групи, які створюються за наказом керівництва, для виконання конкретних або управлінських функцій. Неформальні групи – це групи, створені та функціонування яких не передбачалося, вони виникають спонтанно.

6. Об’єктом дослідження дипломної роботи є управління Пенсійного фонду України в Костопільському районі, яке знаходиться за адресою: 35000, м. Костопіль, вул. Грушевського, 34-А, тел.2-24-35, 2-33-12.

7. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, положенням “Про Пенсійний фонд України”, затвердженим Указом Президента України від 1 березня 2001 року №121, постановами правління та наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь.

8. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків (у тому числі валютні), печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

9. Основним завданням та функцією є здійснення управління фінансами пенсійного забезпечення.

10. Чисельність працюючих всього – 33 чоловіка, чисельність апарату управління – 7 чоловік, чисельність апарату виробництва – 26 чоловік, кількість відділів – 4:

- відділ надходження доходів;

- відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів;

- відділ персоніфікованого обліку;

- відділ пенсійного забезпечення.

6. До працівників, які мають стаж служби до 1 року – 30,4%, від 1 до 3 років – 27,2%, від 3 до 5 років – 3,1%, від 5 до 10 років – 21,2%, від 10 до 15 років – 12,1%, від 15 до 25 років – 6%.

7. Повну вищу освіту мають 72,2% працівників, базову вищу – 21,2%, середню – 6,1%.

8. Працівників жіночої статі – 94%, чоловічої – 6%.

9. Коефіцієнт обороту по прийому складає 0,484, коефіцієнт обороту по вибуттю – 0,06, коефіцієнт плинності – 0,03.

10. Річний виробіток складає 4,34 тис.грн./ на 1 службовця.

11. Форма оплати праці в Управлінні Пенсійного фонду України в Костопільському управлінні – погодинна.

12. Середня заробітна плата складає 124,52 грн.

13. Фонд заробітної плати для керівництва складає 18,2% від загального фонду заробітної плати; для відділу надходження доходів – 20%; для відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів – 9,5%; для відділу пенсійного забезпечення – 27,3%; для відділу персоніфікованого обліку – 11,5%; для окремих працівників – 13,5%.

Україна активно увійшла в ринкову економіку і з 1991 року є незалежною. По-новому підходять до системи управління як на підприємствах, організаціях комерційної структури, так і в установах і службах, які діють і виконують функції, покладені на них державою.

Вважаю, що корисним є використання досвіду зарубіжних країн, в яких, за думкою науковців, важливе місце займає саме реалізація науки про управління. Це дає можливість цим суб’єктам діяльності одержувати високі результати і реалізацію поставленої мети.

Так, велика увага в управлінні персоналом приділяється таким елементам як:

- нова технологія кадрової політики;

- проведення різними кадровими школами семінарів при взаємодії з організаціями з підвищення кваліфікації працівників;

- кадрове планування;

- система формування стабільного персоналу;

- формування робочих груп у колективі.

Але, на мою думку, в будь-якій структурній організації для успішного управління персоналом необхідно, в першу чергу, створити сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, іноді, навіть високі знання, навички і талант працівника не може бути реалізований з причини несприятливих стосунків у колективі. Такі явища сковують, ховають активність і бажання віддаватися повністю своїй справі. Гнітюча атмосфера створює умови, при яких працівники “чекають кінця робочого дня”, а не “помічають як він закінчується”.

Отже, принципи реорганізації в управлінні Пенсійного фонду України в Костопільському районі наступні:

- ліквідується провідний спеціаліст у відділі пенсійного забезпечення;

- у підпорядкування до головного спеціаліста по кадрах і діловодству вводиться посада інспектора по кадрах (менеджер персоналу).

В обов’язки інспектора по кадрах входить:

- взаємодіяти з питань організації кадрової робот з відділом кадрів управління Пенсійного фонду в Рівненській області, надає йому необхідну інформацію та звітність;

- веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців управління;

- організовує роботу з резервом кадрів на посади;

- обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та подання відпусток відповідної тривалості, складає графік щорічних відпусток працівників управління;

- разом з іншим структурними підрозділами розробляє проекти перспективних програм кадрового забезпечення, складає плани своєї роботи, подає їх на затвердження керівництву управління;

- здійснює організаційне забезпечення навчання державних службовців управління, організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців управління.

Таким чином, реорганізація повинна забезпечити більш досконалу роботу з кадрами, тобто виконання таких функцій: контроль, планування, організацію. В результаті, реалізація цих функцій може дати приріст економічного ефекту:

- як мінімум на 5% - тобто приріст складає 7,165 тис.грн.;

- як максимум – 15%, тобто приріст складає 21,495 тис.грн.

Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити загальний висновок, що реорганізація є позитивною стороною в Управлінні Пенсійного фонду України в Костопільському районі і повинна бути прийнята до реалізації.

Отже, управління персоналом – це багатогранна і складна система, яка вимагає глибокого вивчення і постійного вдосконалення у відповідності до сучасних вимог.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: