перейти на сайт>>

Управління фінансовою стійкістю підприємства

ID роботи: 3342
Тип роботи:
Об'єм: 94 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти управління фінансовою стійкістю підприємства
1.1. Сутність фінансової стійкості підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану
1.2. Інформаційна база фінансового аналізу та його користувачі
1.3. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники
1.4. Управління фінансовою стійкістю підприємства
2. Аналіз управління фінансовою стійкістю на ПНВП „Спецпромавтоматика”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності ПНВП "Спецпромавтоматика"
2.3. Оцінка динаміки платоспроможності та ліквідності підприємства та фінансової стійкості ПНВП "Спецпромавтоматика"
3. Напрямки покращення фінансової стійкості пнвп "спецпромавтоматика"
3.1. Розширення зони фінансової стійкості
3.2. Реструктуризація капіталу підприємства
3.3 Напрямки підвищення показників фінансової стійкості
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Фінансова стійкість характеризує такий обсяг фінансових ресурсів і такий ступінь їх використання, при якому підприємство, вільно і ефективно маневруючи грошовими коштами забезпечує безперервність і розвиток процесу виробництва та реалізації продукції за рахунок зростання капіталу при збереженні платоспроможності в умовах допустимого рівня ризику. Фінансова стійкість – це така властивість підприємства, яка дозволяє функціонувати і розвиватися в умовах мінливого внутрішнього і зовнішнього середовища, долати всі виробничо-економічні перешкоди і зберігати своє фінансове положення.
Основними завданнями оцінки фінансової стійкості підприємства є: вивчення відповідності між засобами і їх джерелами фінансування, раціональності їх розміщення та ефективності використання; загальна оцінка стійкості фінансового стану та факторів її зміни; визначення основних резервів зміцнення фінансової стійкості; прогнозування фінансової стабільності підприємства на перспективу. Оцінка фінансової стійкості має відповідати вимогам однозначності, комплексності і лояльності.
Для оцінки фінансової стійкості слід використовувати аналітичний баланс, який являє собою групування статей і розділів у форму, що полегшує розрахунок основних показників.
Фінансова стійкість підприємства характеризується достатністю довготермінових джерел фінансування виробничих запасів. Підприємство виходячи із особливостей фінансування сезонних потреб може підтримувати фінансову рівновагу при використанні короткотермінових позик.
Загальна оцінка фінансової стійкості підприємства повинна включати такі етапи: складу і динаміки активів, наявності і структури поточних активів, динаміки і структури фінансових ресурсів; взаємозв'язку активу і пасиву балансу, величини власного поточного капіталу; стану дебіторської і кредиторської заборгованостей; платоспроможності.
Перший розділ присвячено теоретичним засадам управління фінансовою стійкістю. В цьому розділі розглянуто наступні питання: сутність та індикатори фінансової стійкості підприємства, класифікація фінансової стійкості підприємства, методологія аналізу фінансової стійкості.
В другому розділі проведено дослідження фінансової стійкості ПНВП „Спецпромавтоматика”, а саме вивчено інформаційні технології дослідження фінансової стійкості, аналіз структури капіталу підприємства.
В третьому розділі запропоновано шляхи зміцнення фінансової стійкості: пропозиції щодо розширення зони фінансової стійкості, прогнозування структури капіталу підприємства, оцінка необхідної реструктуризації власного капіталу.
Дослідження проведене в дипломній роботі дає можливість зробити такі висновки.
В умовах жорсткої конкуренції зберегти міцні ринкові позиції будь – якому виробнику можливо лише за умови належного проведення фінансового аналізу. Фінансовий аналіз дає можливість виявити негативні тенденції в діяльності підприємства, і вказує напрямки оптимізації фінансового стану об’єкта дослідження.
У процесі діяльності ПНВП "Спецпромавтоматика" використовує власний та позиковий капітал. Від їх співвідношення значною мірою залежать результати діяльності підприємства. Перевага власного капіталу у фінансовій структурі приводить до більш стабільного положення підприємства у ринку. Але в цьому випадку підприємство може недоодержати частини можливого прибутку у наслідок нестачі коштів для розширення виробництва, освоєння нової продукції чи нових ринків збуту. У таких випадках, якщо підприємство є високорентабельним, для покращення прибутковості варто залучати позиковий капітал та зовнішні інвестиції. Але особливість позикових коштів полягає у тому, що їх залучення значною мірою залежить від того наскільки фінансовий стан підприємства відповідає вимогам кредитора або інвестора. Тому керівництво повинно слідкувати за інвестиційною привабливістю підприємства, а також докласти зусиль до її покращення.
При аналізі інвестиційної привабливості підприємства використовують певну систему показників, яка відображає структуру активів підприємства, джерел їх формування, ліквідність і фінансову стійкість, якість прибутку, дохідність і оборотність капіталу.
Аналіз підприємства ПНВП "Спецпромавтоматика" показав, що інвестиційна привабливість товариства знаходиться на досить високому рівні, але виявив декілька слабких сторін підприємства. Тому для покращення інвестиційного іміджу ПНВП "Спецпромавтоматика" необхідно вказати напрямки покращення інвестиційної привабливості.
Аналіз валюти та структури балансу ПНВП "Спецпромавтоматика" виявив значне зростання дебіторської заборгованості. Прискорити погашення дебіторської заборгованості можна шляхом:
 ознайомлення з фінансовим станом покупця та набуття впевненості щодо його подальшої платоспроможності;
 своєчасного оформлення розрахункових документів;
 застосування попередньої оплати;
 застосування вексельної форми оплати;
 удосконалення розрахунків.
Згідно з проведеними розрахунками найбільш оптимальною структурою капіталу визнано структуру з часткою позикового капіталу 20 %. За такої структури фінансова ефективність діяльності підприємства вважається найвищою.
Аналіз позикових коштів виявив високий рівень кредиторської заборгованості. Підприємству треба значно знизити рівень заборгованості. Це можна зробити активізувавши діяльність з погашення дебіторської заборгованості внаслідок якої й виникла завелика кредиторська заборгованість.
Щоб підприємство мало позитивний інвестиційний імідж, воно обов’язково повинно бути платоспроможним. Тому керівництво повинно слідкувати за підтриманням платоспроможності на високому рівні.
Аналіз платоспроможності та ліквідності виявив що баланс ПНВП "Спецпромавтоматика" не є абсолютно ліквідним. Керівництву треба звернути на це увагу і з`ясувати причини такого негативного становища.
Ситуацію можна покращити зменшуючи дуже велику частку кредиторської заборгованості у пасивах, а також збільшивши величину грошових коштів на розрахунковому рахунку.
Одним з напрямків покращення інвестиційної привабливості є покращення показників рентабельності. Рентабельність загального капіталу можна покращити зменшуючи частку активів які не приносять прибутку, їх можна здати в оренду або реалізувати.
Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливіших показників, що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства.
На ПНВП "Спецпромавтоматика" згідно аналізу обертання оборотного капіталу уповільнилося обертання дебіторської заборгованості у наслідок її стрімкого приросту. Ситуацію можна покращити такими шляхами:
 своєчасним відвантаженням продукції та оформленням документів;
 вивченням платоспроможності покупців і замовників, своєчасними заходами із стягнення дебіторської заборгованості;
 інтенсифікацією виробництва;
 повнішим і раціональнішим використанням земельних, трудових і матеріальних ресурсів;
 правильною організацією роботи щодо матеріально – технічного забезпечення;
 недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів;
 недопущенням відволікання коштів у дебіторську заборгованість;
 скороченням термінів обертання по всіх фазах кругообігу засобів.
Висока фінансова стійкість підприємства – об’єкта інвестування чи не найважливіший чинник що впливає на прийняття рішення потенційним інвестором. Тому зміцнення фінансової стійкості має важливе значення для покращення інвестиційної привабливості. Фінансову стійкість можна покращити збільшуючи розмір власного оборотного капіталу та зменшуючи поточні зобов’язання.
В цілому проведене дослідження дає можливість поліпшити інвестиційну привабливість ПНВП "Спецпромавтоматика". Для цього доцільно:
 прискорити погашення дебіторської заборгованості;
 знизити рівень кредиторської заборгованості;
 покращити ліквідність;
 покращити фінансову стійкість.
Впровадження таких заходів значною мірою допоможе підвищити інвестиційну привабливість товариства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: