перейти на сайт>>

Аналіз ефективності використання фінансового потенціалу підприємства

ID роботи: 2662
Тип роботи:
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 450 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні основи визначення фінансового потенціалу підприємства в економічній системі
1.1 Вплив економічної системи на розвиток підприємства
1.2 Сутність і основи визначення фінансового потенціалу розвитку підприємства
1.3 Специфіка формування фінансового потенціалу розвитку підприємства в економічній системі
Висновки за розділом
2. Дослідження фінансового потенціалу розвитку підприємства
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Експрес – аналіз фінансового стану підприємства
2.3 Визначення фінансових резервів розвитку підприємства в економічній системі
Висновки за розділом
3. Шляхи раціонального використання фінансового потенціалу підприємства в економічній системі
3.1 Пріоритетні напрямки використання фінансового потенціалу підприємства
3.2 Підвищення ефективності використання фінансового потенціалу підприємства
Висновки за розділом
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

Таким чином, фінансова стійкість підприємства може бути забезпечена лише за умови стабільної реалізації продукції й одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб виконати свої зобов'язання перед бюджетом, розрахуватися з постачальниками, кредиторами, працівниками тощо. Водночас для розвитку підприємства необхідно, щоб після здійснення всіх розрахунків і всіх зобов'язань у нього залишався такий розмір прибутку, який би дав змогу розвивати виробництво й виводити його на конкурентноздатний рівень, здійснювати соціально-культурні програми для своїх працівників, забезпечувати посилення стимулів для їхньої високоефективної праці.

Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, можна визначити на базі публічної офіційної звітності.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обгрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від внутрішніх можливостей ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні ресурси, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносяться податкова, кредитна, цінова політика держави та ринкова кон‘юнктура. Через це в якості інформаційної аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Дослідження проведене в дипломній роботі дає можливість зробити такі висновки.

В умовах жорсткої конкуренції зберегти міцні ринкові позиції будь – якому виробнику можливо лише за умови належного проведення фінансового аналізу. Фінансовий аналіз дає можливість виявити негативні тенденції в діяльності підприємства, і вказує напрямки оптимізації фінансового стану об’єкта дослідження.

У процесі діяльності підприємство використовує власний та позиковий капітал. Від їх співвідношення значною мірою залежать результати діяльності підприємства. Перевага власного капіталу у фінансовій структурі приводить до більш стабільного положення підприємства у ринку. Але в цьому випадку підприємство може недоодержати частини можливого прибутку у наслідок нестачі коштів для розширення виробництва, освоєння нової продукції чи нових ринків збуту. У таких випадках, якщо підприємство є високорентабельним, для покращення прибутковості варто залучати позиковий капітал та зовнішні інвестиції. Але особливість позикових коштів полягає у тому, що їх залучення значною мірою залежить від того наскільки фінансовий стан підприємства відповідає вимогам кредитора або інвестора. Тому керівництво повинно слідкувати за інвестиційною привабливістю підприємства, а також докласти зусиль до її покращення.

При аналізі інвестиційної привабливості підприємства використовують певну систему показників, яка відображає структуру активів підприємства, джерел їх формування, ліквідність і фінансову стійкість, якість прибутку, дохідність і оберненість капіталу.

Аналіз підприємства ТОВ „СВ-Продукт” показав, що інвестиційна привабливість товариства знаходиться на досить високому рівні, але виявив декілька слабких сторін підприємства. Тому для покращення іміджу ТОВ „СВ-Продукт” необхідно вказати напрямки покращення використання його фінансового потенціалу.

Аналіз валюти та структури балансу ТОВ „СВ-Продукт” виявив наявність великої дебіторської заборгованості. Прискорити погашення дебіторської заборгованості можна шляхом:

 ознайомлення з фінансовим станом покупця та набуття впевненості щодо його подальшої платоспроможності;

 своєчасного оформлення розрахункових документів;

 застосування попередньої оплати;

 застосування вексельної форми оплати;

 удосконалення розрахунків.

Згідно з проведеними розрахунками найбільш оптимальною структурою капіталу визнано структуру з часткою позикового капіталу 20 %. За такої структури фінансова ефективність діяльності підприємства вважається найвищою.

Аналіз позикових коштів виявив високий рівень кредиторської заборгованості. Підприємству треба значно знизити рівень заборгованості. Це можна зробити активізувавши діяльність з погашення дебіторської заборгованості внаслідок якої й виникла завелика кредиторська заборгованість.

Щоб підприємство мало позитивний інвестиційний імідж, воно обов’язково повинно бути платоспроможним. Тому керівництво повинно слідкувати за підтриманням платоспроможності на високому рівні.

Аналіз платоспроможності та ліквідності виявив що баланс ТОВ „СВ-Продукт” не є абсолютно ліквідним. Керівництву треба звернути на це увагу і з`ясувати причини такого негативного становища.

Ситуацію можна покращити зменшуючи дуже велику частку кредиторської заборгованості у пасивах, а також збільшивши величину грошових коштів на розрахунковому рахунку.

Одним з напрямків покращення фінансової стійкості є покращення показників рентабельності. Рентабельність загального капіталу можна покращити зменшуючи частку активів які не приносять прибутку, їх можна здати в оренду або реалізувати.

Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливіших показників, що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства.

На ТОВ „СВ-Продукт” згідно аналізу обертання оборотного капіталу уповільнилося обертання дебіторської заборгованості у наслідок її стрімкого приросту. Ситуацію можна покращити такими шляхами:

 своєчасним відвантаженням продукції та оформленням документів;

 вивченням платоспроможності покупців і замовників, своєчасними заходами із стягнення дебіторської заборгованості;

 інтенсифікацією виробництва;

 повнішим і раціональнішим використанням земельних, трудових і матеріальних ресурсів;

 правильною організацією роботи щодо матеріально – технічного забезпечення;

 недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів;

 недопущенням відволікання коштів у дебіторську заборгованість;

 скороченням термінів обертання по всіх фазах кругообігу засобів.

Висока фінансова стійкість підприємства – об’єкта інвестування чи не найважливіший чинник що впливає на прийняття рішення потенційним інвестором. Тому зміцнення фінансової стійкості має важливе значення для покращення інвестиційної привабливості. Фінансову стійкість можна покращити збільшуючи розмір власного оборотного капіталу та зменшуючи поточні зобов’язання.

В цілому проведене дослідження дає можливість поліпшити ефективність використання фінансового потенціалу ТОВ „СВ-Продукт”. Для цього доцільно:

 прискорити погашення дебіторської заборгованості;

 знизити рівень кредиторської заборгованості;

 покращити ліквідність;

 покращити фінансову стійкість.

Оскільки на ТОВ „СВ-Продукт” існує дві великі проблеми – проблема збуту та оптимізації дебіторської заборгованості, на них потрібно звернути основну увагу. Проблему збуту можна вирішити через реалізацію продукції з негайною оплатою або із знижкою, потрібно знижувати собівартість продукції. Щодо дебіторів, потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукії). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, бо за рахунок цього збільшується обсяг реалізації, тобто прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості.

Доцільно також продати частину основних фондів, оскільки вони вже застарілі, а отриману суму спрямувати на покупку нового обладнання чи на розширення виробничої діяльності.

Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства.

Впровадження таких заходів значною мірою допоможе підвищити ефективність використання фінансового потенціалу підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: