Архів за Травень, 2012

Фінансовий ринок і його роль у ринковій економіці

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Фінансовий ринок як системне утворення та його роль і місце к фінансовій системі

1.1. Економічна сутність та принципи функціонування фінансових ринків

1.2. Характеристика інституціональної структури фінансового ринку

1.3. Механізм управління фінансовими ринками

2. Дослідження особливостей  функціонування фінансового ринку України на сучасному етапі

2.1. Характеристика факторів, що впливають на розвиток фінансового ринку

2.2. Структура фінансового ринку України

2.3. Аналіз ефективності функціонування фінансового ринку України

3. Особливості використання інноваційних технологій в сфері управління фінансовими ринками

3.1. Рекомендації щодо державної політики України в умовах інтеграції до світової економіки та під час включення до глобалізаційних процесів

3.2. Основи формування та розвитку ринку фінансових інновацій

Висновки

Список використаної літературиВисновок:

Фінансовий ринок за своєю природою є інноваційним, свідченням чого є постійна поява інноваційних фінансових продуктів та інструментів, формування і розвиток його нових сегментів. Це дозволяє виокремити ринок фінансових інновацій як первинну складову фінансового ринку.

Для  фінансового ринку України характерне домінування пайових цінних паперів, які надають право власності, їх частка протягом аналізованого періоду склала більше 70 %.

Структура цінних паперів, що випускаються в Укра...

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 77 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

1. Продуктивність праці як економічна категорія

1.1. Поняття та економічна сутність продуктивності праці

1.2. Показники продуктивності праці

1.3. Методи виміру рівня продуктивності праці

3. Продуктивність праці на ЗАТ “Лутрі”

2.1. Аналіз діяльності ЗАТ “Лутрі”

2.2. Характеристика структури персоналу ЗАТ „Лутрі”

2.3. Аналіз рівня та динаміки продуктивності праці на підприємстві.

3. Вибір та обґрунтування заходів з підвищенням ефективності виробництва

3.1. Фактори та резерви росту продуктивності праці ЗАТ “Лутрі”

3.2. Впровадження програми управління продуктивності праці на ЗАТ “Лутрі”

Висновки

Література

Додатки

 Висновок:

В Україні становлення ринкової економіки, створення конкурентоспроможної продукції, збільшення обсягу продажу можливо лише за умови ефективного використання ресурсів на кожному робочому місці, підприємстві, тобто глибокої реформи системи управління, виробництва і реалізації продукції, узгодженої з такими перетворювальними процесами, як приватизація, реструктуризація та адаптація до міжнародних стандартів. Зростання продуктивності також сприятиме підвищенню зайнятості.

Кожне підприємство...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА по дисципліні «Аудит» Варіант 11

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

1. Характеристика складових системи внутрішнього контролю у замовника

2. Структура аудиторського висновку

3. Як Ви вважаєте, чи доцільно для клієнта і аудитора є надсилання листа - зобов’язання? Обґрунтуйте свою відповідь.

4. Складіть лист-зобов’язання, лист-пропозицію та лист-пояснення управлінського персоналу.

Література
Основи ЗЕД (контрольна робота)

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

І. Теоретичне питання: Валютно-фінансовий механізм здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Рис.1. Загальна схема фінансування міжнародної торгівлі

ІІ. Задачі.

Задача ІІ.1.

Задача ІІ.2.

Задача ІІ.3.

Задача ІІ.4.

Задача ІІІ.

Література
Облік в галузях економіки (контрольна робота)

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

7.     Методи оцінки вибуття товарів

34        Види ремонтів та особливості відображення в обліку витрат на їх проведення

61        Облік вирощення поточних біологічних активів на підприємстві (в т.ч. вибраковка тварин з основного стада)

Задача 8

1. Підготувати журнал реєстрації господарських операцій

2. Визначити обсяг переробки продукції в умовній сировині

3. Визначити собівартість 1 центнера помелу

4. Визначити собівартість помелу на борошно власного та давальницького зерна і переробки кукурудзи на дерть

5. Визначити собівартість одержаного борошна

6. Визначити собівартість помелу зерна на сторону

7. Визначити собівартість дерті із кукурудзи

8. Скласти кореспонденцію рахунків

Завдання. Перемелено на борошно 1300 ц зерна власного виробництва і 1000 ц давальницького. Разом з тим перемелено на дерть 1000 ц качанів кукурудзи власного виробництва. Трудомісткість розмелу зерна на борошно – 1,0, а переробки качанів кукурудзи на дерть – 0,7. Витрати на роботу млина (без вартості перемеленого зерна) становили 6000 грн. Справедлива вартість помеленого власного зерна в кількості 1300 ц була 52000 грн, а справедлива вартість переробленої на дерть кукурудзи в кількості 1000 ц була 35000 грн.

Задача 33

Витрати конструкторського бюро будівельного підприємства на дослідження і розробки у звітному періоді становили:

Вид витрат

Сума витрат на

дослідження,

тис. грн

Сума витрат на розробки, тис. грн

Прямі матеріальні витрати

200

250

Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

110

160

Накладні витрати

70

95

Разом

380

505

 

 

У результаті розробки буде створено промисловий зразок, який відповідає критеріям визнання згідно з П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”. Скласти необхідні бухгалтерські записи, вказати облікові регістри.

Використана література
Пенсійний фонд, формування і використання його ресурсів

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 54 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І

Теоретичні аспекти пенсійного забезпечення в Україні та його місце в системі соціального захисту населення

1.1.Етапи розвитку механізму правового та організаційного забезпечення пенсійного страхування в Україні

1.2. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні

1.3. Реалізація пенсійного забезпечення та його роль  в умовах формування ринкової економіки України

Висновок до розділу І

Розділ ІІ

Рeформування пeнсiйної систeми В Українi

2.1. Тенденції розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні

2.2. Соціально-економічні особливості системи пенсійного забезпечення

2.3. Вплив пенсійного механізму на розвиток соціальної та економічної сфер держави

Висновок до розділу ІІ

Розділ ІІІ

Проблеми пенсійної реформа України та шляхи їх  вирішення

3.1. Аналіз переваг та недоліків реформування пенсійної системи в Україні

3.2. Формування ефективної моделі пенсійної системи України

Висновок до розділу ІІІ

Висновки

Література
Особливості застосування маркетингу в сфері зв’язку (на прикладі ВАТ «Укртелеком»)

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні і методологічні аспекти організації маркетингової діяльності підприємства

1.1. Маркетинг як концепція менеджменту

1.2. Функції маркетингу і зміст маркетингової діяльності

1.3. Хараткеристика основних принципів маркетингу

2. Аналіз маркетингової діяльності ВАТ “Укртелеком”

2.1. Загальна характеристика фірми

2.2. Основні характеристики виробничо-господарської діяльності фірми

2.3. Характеристика і аналіз основних напрямів маркетинговій  діяльності фірми

3.  Основні напрямки удосконалення  управління маркетинговою діяльністю ВАТ Укртелеком”

Висновок

Список використаної літературиВисновок:

Процес управління маркетинговою діяльністю на підприємстві починається з визначення концепції управління маркетингом, що є обов'язковим складовим елементом місії компанії. Серед основних концепцій управління маркетингом у даний час відомі наступні:

концепція удосконалювання виробництва;

концепція удосконалювання товару;

концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

концепція маркетингового підходу;

концепція соціально-етичного маркетингу.

Приведені концепції...