Архів за Червень, 2012

Експертні органи в архівній справі: порядок утворення, функції та організації роботи

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 95 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

РОЗДІЛ І. Джерельна база та історіографія проблеми

1.1. Джерельна база

2.2. Історіографія проблеми

Розділ ІІ. Система експертних органів в архівній галузі: правове забезпечення та напрямки діяльності

2.1. Правовий статус  експертних органів архівних установ та порядок їх утворення

2.2. Експертиза цінності документів як головний напрямок роботи експертних органів архівних установ

Розділ ІІІ. Завдання,  функції та організація діяльності експертних комісій архівних установ

3.1. Структура та функції експертних органів архівних установ

3.2. Організація діяльності  експертних комісій в архівних органах України

Розділ IV. Охорона праці

4.1.Правові основи охорони праці

4.1.1. Загальні положення Закону України «Про охорону праці».

4.2. Класифікація причин і методи аналізу виробничого травматизму та профзахворювань

4.3. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

4.3.1. Загальні положення та основні поняття фізіології та гігієни праці, виробничої санітарії

4.4 Основи пожежної безпеки

4.4.1. Пожежна небезпека.

Висновок

Використана літератураВисновок:

Експертиза цінності документів полягає у визначенні їх цінності з метою встановлення строків зберігання чи знищення та відбору на зберігання (в т.ч. i державне).

Експертиза цінності документів проводиться на підставі номенклатур справ і переліків (типових, відомчих) документів із зазначенням строків зберігання. За результатами експертизи цінності документів складаються описи документів постійного і тимчасового строків зберігання та акти виділення документів та справ для знищення.

...

Сучасні проблеми комплектування державних архівних установ: складання та ведення списків джерел комплектування

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 83 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи комплектування державних архівних установ

1.1. Поняття комплектування та джерел комплектування

1.2. Вимоги до оформлення справ, що приймаються в архів

1.3. Процес  комплектування державних архівних установ

Розділ 2. Сучасний стан та проблеми комплектування державних архівних установ

2.1. Робота з джерелами комплектування державного архіву

2.2. Характеристика сучасних  проблем комплектування державних архівних установ

2.3. Шляхи вирішення існуючих проблем на сучасному етапі

Висновок

Використана літератураВисновок:

Формування повноцінної історичної бази є одним із завдань Держкомархіву України. Виконанню даного завдання сприяє функція комплектування державних архівів.

Комплектування архіву будується у декілька етапів:

-                встановлення профілю архіву;

-                визначення джерел комплектування;

-                визначення складу документів, що підлягають зберіганню в архіві;

-                організація комплектування.

Зміна системи управління еконо...

Основні структурні рівні організації документів НАФ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1.  СИСТЕМА АРХІВНИХ УСТАНОВ, ЇЇ СТРУКТУРА ТА МЕРЕЖА

2.Формування НАФ та організація архівних документів

2.1. Організація документів на рівні системи архівних установ

2.2. Організація документів на рівні архіву

2.3. Організація документів па рівні архівного фонду

2.4. Організація документів на рівні справи

Висновок

Використана література
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері торгівлі та підприємницької діяльності

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 100 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП
1.ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1.1.Адміністративна відповідальність в систем заходів адміністративного примусу
1.2. Підстави адміністративної відповідальності
1.3. Принципи та правове регулювання адміністративної відповідальності
Висновки до 1 розділу
2.АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРАВОПОРЯДОК У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Адміністративна відповідальність в галузі торгівлі та підприємницької діяльності
2.2. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності у сфері підприємницької діяльності та торгівлі
Висновок до 2 розділу
3.УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1.Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб за правопорушення  у сфері торгівлі та підприємницької діяльності
Висновки до 3 розділу
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Поява інституту юридичної особи в адміністративному законодавстві обумовлена становленням товарно-грошових відносин у ринковій економіці, розвитком підприємництва, роздержавленням майна, а також наданням більш широких державно - владних повноважень громадським та іншим організаціям.

Зміна суспільно-політичної ситуації в Україні після набуття нею незалежності, розвиток підприємництва на основі різних форм власності, перехід до ринкової економіки та інші чинники спричинили прийняття Верхо...

Курсова робота з проектування

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

1 Формалізація проблеми, для ліквідації якої буде використано продукт проекту

2 мета проекту

3 Продукт проекту

4 побудова трьохрівневої WBS-структури проекту

5 Побудова ОBS-структуру проекту

6 побудова RAM-матриці проекту

7 ПОБУДОВА PDM-сітки проекту

8 РОЗРАХУНОК PDM-сІтки

9 Побудова діаграмми Ганта

10 планування ресурсів по проекту

11 Робоче завдання

Список використованої літератури
Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага, надлишок та дефіцит товарів на ринку

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції

1.1. Попит, пропозиція та їх взаємодія

1.2. Ринкова рівновага та її характеристика

1.3. Ціна ринкової рівноваги та функціонування ринку

Розділ ІІ. Застосування моделі «сукупний попит – сукупна пропозиція» для аналізу економіки України

2.1. Тенденції у структурі попиту та пропозиції в Україні

2.2. Аналіз чинників формування попиту та пропозиції в Україні

2.3. Вплив бюджетної політики держави на зміни в сукупному попиті та сукупній пропозиції в економічній системі України

Розділ ІІІ. ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ В УКРАЇНІ та перспективи їх вирішення

3.1. Проблеми досягнення ринкової рівноваги в Україні

3.2. Заходи тактичної політики щодо стабілізації економічних процесів в Україні

Висновок

ЛітератураВисновок:

Сучасна ринкова економі­ка являє собою складний організм, що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, ко­мерційних, фінансових та інформаційних структур, що взаємодіють на фоні розгалуженої системи пра­вових норм бізнесу і об’єднуються єдиним поняттям – ринок.

Питання нормалізації споживчого ринку сьогодні для багатьох регіонів світу, у тому числі й нашої держави, є надзвичайно актуаль­ним. В економіці України проблема збалансованос­ті попиту й пропозиції, споживчого...

Основні напрямки ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 56 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні та методологічні аспекти управління фінансовими ресурсами  підприємства

1.1. Економічна сутність та класифікація фінансових ресурсів підприємства

1.2. Джерела та методика  аналізу фінансових ресурсів підприємства

1.3. Використання результатів аналізу у процесі оптимізації співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансових ресурсів

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Здійснення аналізу фінансових ресурсів  підприємства на прикладі ТОВ «Літо-67»

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз майна підприємства та джерел його формування

2.3. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Удосконалення процесу управління фінансовими ресурсами підприємства

Висновки до розділу 3

Висновки

Література

ДодаткиВисновок:

Перехід на ринкові умови господарювання, запровадження комерційних засад у діяльність підприємств, приватизація державних підприємств потребують нових етапів до формування власних фінансових ресурсів. Так, нині важливе місце в джерелах фінансових ресурсів належить пайовим та іншим внескам фізичних та юридичних осіб, членів трудового колективу. Водночас значно скорочуються обсяги фінансових ресурсів, які надходять від галузевих структур, обсяги бюджетних субсидій від органів державної влади. З...