Архів за Жовтень, 2013

Організація та шляхи удосконалення обліку готової продукції

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 80 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

1.1  Економічний зміст обліку готової продукції, її класифікація та завдання обліку готової продукції

1.2  Нормативно-правові засади організації обліку готової продукції

1.3. Проблемні питання обліку готової продукції

РОЗДІЛ 2

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ПСП «ДІАМАНТ»

2.1 Організаційно-економічна характеристика ПСП «Діамант»

2.2  Аналіз стану облікової політики ПСП «Діамант»

2.3 Організація бухгалтерського обліку готової продукції

2.3.1 Стан первинного обліку готової продукції

2.3.2 Організація аналітичного та синтетичного обліку готової продукції

2.3.3. Калькулювання собівартості готової продукції

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

3.1 Вдосконалення організації первинного обліку реалізації готової продукції, робіт і послуг

3.2 Вдосконалення аналітичного та синтетичного обліку готової продукції та її реалізації

3.3 Удосконалення стану облікової політики

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Отже, до готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим порядком прийняття продукції. Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях – утворюють незавершене виробництво.

Питан...

Звіт з виробничої практики для спеціальності “Облік і аудит”

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 125 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

1.  Аналіз господарської діяльності підприємства

1.1. Аналіз фінансового стану підприємства

1.2. Оцінка можливості залучення інвестицій на підприємство і їх окупності

2. Порядок проведення інвентаризації

3. Організація і методика проведення внутрішньогосподарського контролю і аудиту

4. Складання звітних калькуляцій і закриття рахунків

5. Складання річної фінансової звітності

6. Фінанси підприємств

7. Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі і аудиті

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Проаналізувавши господарську діяльність ПСП «Діамант»  можна зробити наступні висновки:

ПСП «Діамант» здійснює свою підприємницьку діяльність згідно нормативним та законодавчим актам України.

Для забезпечення достовірного та повного бухгалтерського обліку на підприємстві видано наказ про облікову політику від 14.02.2001 року, в якому даються пояснення щодо організації, застосування конкретних прийомів та методів бухгалтерського обліку.

В господарстві створені необхідні умови...

Аналіз ефективності виробництва і реалізації зерна в СТОВ «Воєводське»

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 70 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

1.   ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА В СТОВ «ВОЄВОДСЬКЕ»

1.1  Правові засади аналізу ефективності виробництва і реалізації зерна на підприємстві

1.2 Теоретичні основи аналізу ефективності виробництва і реалізації зерна

1.3. Методологічні аспекти аналізу ефективності виробництва і реалізації зерна 

2.   ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА В СТОВ «ВОЄВОДСЬКЕ» ТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2.1    Фінансово-економічна характеристика СТОВ «Воєводське»

2.2    Організація аналізу ефективності виробництва і реалізації зерна в СТОВ «Воєводське»

2.3    Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції зерна

2.4    Факторний аналіз змін об’ємів виробництва і реалізації зерна

2.5    Організація аналізу собівартості зерна

2.6    Організація аналізу реалізаційних цін підприємства

3.   ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА НА СТОВ «ВОЄВОДСЬКЕ"

3.1 Збільшення фінансового результату від реалізації за рахунок збільшення кількості виробленого зерна

3.2  Збільшення фінансового результату від реалізації зерна

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВисновок:

Стратегічне значення  зернового господарства України в розвитку національної економіки країни, його провідна роль в забезпеченні продовольчої безпеки країни вимагають здійснення системи організаційно-економічних і технико-технологічніх заходів, направлених на нарощування виробництва зерна і підвищення його якості, створення реальних умов розвитку і виходу на світовий продовольчий ринок.

Провівши економічний аналіз зернових культур на підприємстві СТОВ «Воєводське» отримали наступні резу...

Агробізнес

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

     Вступ

Розділ 1. Агробізнес – особлива складова підприємництва.

Основні елементи механізму агробізнесу.

      1.1. Суть та основне призначення агробізнесу.

      1.2. Особливості розвитку підприємництва  в аграрному секторі.

      1.3. Фермер – основний суб'єкт підприємництва на селі

Розділ 2. Агробізнес у різних регіонах України.

      2.1. Загальна оцінка стану агробізнесу в Україні

      2.2. Умови розвитку і спеціалізація агробізнесу в різних регіонах України

      2.3. Ринкові перетворення і агробізнес у регіонах України

 Розділ 3. Державне регулювання агробізнесу.

3.1. Особливості державного регулювання агробізнесу в різних країнах.

3.2. Основні напрямки вдосконалення державного регулювання         

        агробізнесу в Україні.

ВисновокВисновок:

Агробізнес являє собою форму підприємництва в аграрному секторі економіки країни.

Будь-яка структура підприємницької діяльності та агробізнесу організується з метою одержання доходу - основного або додаткового.

В країнах з ринковою економікою ефективність підприємств малого бізнесу визначається в основному двома показниками : обсягом продаж і масою прибутку, а для середнього і великого бізнесу, крім названих показників : розміри активів і акціонерного капіталу.

Сьогодні в Ук...

Основы эффективности использования основных фондов и пути улучшения их использования

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 80 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Введение

1. Научные основы эффективности использования основных фондов

1.1.         Классификация, структура и оценка основных  фондов

1.2.                        Показатели уровня обеспеченности и экономической эффективности использования основних фондов

1.3.         Источники воспроизводства основных фондов

2. Экономическая характеристика объекта исследования

3. Пути улучшения использования основных фондов

3.1 Усовершенствование структуры основных фондов

3.2 Тенденция расширенного воспроизводства основных фондов

       Выводы и предложения

       Список использованной литературы Висновок:

На предприятии за счёт более рационального использования основных средств можно увеличить объём производства и реализации продукции.

Повышение эффективности использования основных средств имеет большое значение и во всём народном хозяйстве. Решение этой задачи означает увеличение производства необходимой обществу продукции, повышение отдачи созданного производственного потенциала и более полное удовлетворение потребностей населения, улучшение баланса оборудования в стране, снижение себе...

Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 65 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ

  1. Теоретичні основи та нормативно-правова база регулювання аудиту МШП

1.1.    Теоретичні основи аудиту МШП

1.2.    Нормативно-правова база аудиту МШП

1.3.    Огляд літератури

  1. Методика аудиту МШП

2.1.    Завдання, послідовність аудиту МШП та його інформаційне забезпечення

2.2.    Організація та планування аудиту МШП

2.3.    Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю та додержання облікової політики на СТОВ «Воєводське»

  1. Оформлення результатів аудиту МШП

3.1.    Оформлення звіту аудитора

3.2.    Надання аудиторського висновку

Висновки 

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

У процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг поряд з засобами праці беруть участь предмети праці, які обслуговують виробничі цехи, а їх вартість повністю включається в собівартість готової продукції (робіт, послуг). Ця особливість впливає на організацію обліку предметів праці, які на практиці називають виробничими запасами. Господарські операції, пов'язані з МШП, наступні: придбання у постачальників; внутрішнє переміщення, відпуск у виробництво і на невиробничі потреби; ре...

Державний екологічний моніторинг

Тип роботи: Реферат
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 20 грн.


Змiст:

Вступ

1.      Суть і завдання державного екологічного моніторингу

2.      Складові частини державної системи моніторингу довкілля

3.      Екологічний моніторинг в Луганську та Луганській області

3.1 Державний контроль за використанням надр

3.2 Контроль за охороною атмосферного повітря

3.3 Контроль за охороною водних об'єктів

3.4 Земельні ресурси

3.5 Об'єкти природно-заповідного фонду

3.6 Рослинний світ

3.7 Лісові ресурси

3.8 Тваринний світ

3.9 Рибні ресурси

Висновки

Список використаних джерелВисновок:

Отже,  моніторинг  довкілля  –  це  система  спостережень,   збирання, оброблення,  передавання,  збереження  та  аналізу   інформації   про   стан довкілля,  прогнозування  його  змін  і  розроблення   науково- обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання  негативним  змінам  стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.

Порядок створення та функціонування такої системи в  Україні  визначає Положення про Державну систему моніторингу довкілля.

Вивчення...