Архів за Червень, 2019

Особливості матеріального стимулюваня праці на сучасному державному підприємстві (Оболонської РДА)

Тип роботи: Array
Об'єм: 127 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА УСТАНОВАХ

1.1. Сутність та значення стимулювання праці на підприємстві.

1.2. Теоретичні підходи до матеріального стимулювання праці

1.3. Теоретико-методичні підходи до удосконалення матеріального стимулювання праці в установі

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ Оболонської РДА

2.1. Характеристика системи управління персоналом Оболонської РДА

2.2. Характеристика системи мотивації  праці персоналу Оболонської РДА

2.3. Оцінювання ефективності мотивації трудової діяльності персоналу Оболонської РДА

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА УСТАНОВАХ

3.1. Шляхи вдосконалення матеріального стимулювання праці в Оболонській РДА

3.2. Визначення  матеріальних стимулів для працівників  Оболонської РДА  з урахуванням показників результативності

3.3. Впровадження ефективної  системи оцінки працівників Оболонської РДА та її зв’язок з системою оплати праці та преміювання державних службовців

Висновоки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки



Висновок:

Таким чином, у першому розділі дипломної роботи розглянуто теоретичні основи матеріального стимулювання праці на підприємствах та установах

У літературі є багато визначень мотивації, однак всі вони визначають процес, що відбувається всередині людини і спонукає до дії, змушуючи її поводитися в якійсь конкретній ситуації певним чином. Поведінка ж особистості, як правило, спрямовується її найбільш сильною в даний момент потребою, яку вона прагне задовольнити, активізуючи при цьому всю...

Розвиток американсько-кубинських відносин на початку 21 століття

Тип роботи: Array
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ АМЕРИКАНО-КУБИНСЬКИХ ВІДНОСИН

1.1. Історіографія досліджень становлення та розвитку американо-кубинських відносин

1.2. Методи дослідження американо-кубинських відносин на сучасному етапі

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ АМЕРИКАНО-КУБИНСЬКИХ ВІДНОСИН

2.1. Історичні передумови формування американко-кубинських протиріч

2.2. Соціально-економічні фактори американко-кубинських відносин

2.3. Політико-правові чинники та вплив геополітичної ситуації у регіоні на американсько-кубинські взаємовідносини

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  АМЕРИКАНО-КУБИНСЬКИХ ВІДНОСИН У ХХІ СТ.

3.1. Куба в системі зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних пріоритетів США на початку XXI століття

3.2. Перспективи розвитку американсько-кубинських відносин у президентство Д. Трампа та виклики повної нормалізації двосторонніх відносин

ВИСНОВКИ

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА




Умови та перспективи впровадження принципів мерчендайзингу в сучасних форматах роздрібної торгівлі (на прикладі супермаркету «Сільпо»)

Тип роботи: Array
Об'єм: 107 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Сутність та роль мерчандайзингу в маркетинговій діяльності торговельного підприємства

1.1 Основні цілі та завдання мерчандайзингу, як елемента маркетингової діяльності торговельного підприємства

1.2 Інструменти та правила мерчандайзингу

1.3 Поведінка споживачів як основа мерчандайзингу

Розділ 2.  Організація мерчандайзингу як виду маркетингової діяльності роздрібного торговельного підприємства «Сільпо»

2.1 Загальна характеристика роздрібного торговельного підприємства «Сільпо»

2.2 Аналіз інструментів мерчандайзингу, які використовуються торговельним підприємством «Сільпо»

2.3 Оцінка ефективності мерчандазингу на підприємстві «Сільпо»

Розділ 3. Розробка програми удосконалення мерчандайзингу на торговельному підприємстві «Сільпо»

3.1. Вибір ефективних інструментів мерчандайзингу для підприємства «Сільпо»

3.2. Розробка стандартів обслуговування клієнтів

3.3 Основні напрямки удосконалення управління комплексом мерчандайзингу на підприємстві та їх обґрунтування

Висновки

Список використаної літератури

Додатки



Висновок:

Таким чином, у процесі написання дипломної роботи було досягнуто основних цілей, поставлених на її початку.

По-перше, визначено основні цілі та завдання мерчандайзингу, як елемента маркетингової діяльності торговельного підприємства. Зазначається, що мерчандайзинг – це елемент маркетингу, представлений сучасними схемами організації продажів і просування продукції, призначених для сукупного вираження методів і форм продажу товару. Необхідність мерчандайзингу була доведена після того...

Право на справедливий судовий розгляд в цивільному судочинстві

Тип роботи: Array
Об'єм: 130 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

РОЗДІЛ 1. Ступінь наукової розробки та методологія дослідження

1.1. Ступінь наукової розробки теми

1.2. Методологія дослідження

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. Складові елементи права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві

2.1. Необтяжений доступ до суду (судової установи)

2.2. Належна та справедлива процедура розгляду справи

2.3. Публічність розгляду справи та проголошення рішення

2.4. Розумний строк розгляду справи

2.5. Незалежність і безсторонність суду, як основна складова права на справедливий судовий розгляд

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. Поняття та критерії справедливого судового розгляду у вітчизняному та міжнародному законодавстві

3.1. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства

3.2. Право на справедливий судовий розгляд в рішеннях ЄСПЛ(Європейський суд з прав людини)

Висновки до розділу 3

Висновки

Використана література



Висновок:

Отже, в даній роботі була зроблена спроба розкрити зміст права на справедливий судовий розгляд, оцінити його місце у законодавстві України, в тому числі і шляхом порівняння з європейськими державами, з’ясувати яким чином це право може вдосконалюватися у вітчизняній правовій системі, а також вирішені основні завдання, поставлені на початку дослідження:

1. Досліджено ступінь наукової розробки проблеми забезпечення права на справедливий судовий розгляд в цивільному судочинстві. Право ...

Формування культури мови і техніки мовлення вихователів закладів дошкільної освіти

Тип роботи: Array
Об'єм: 81 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Педагогічна техніка майбутніх фахівців дошкільного виховання як наукова проблема

1.1. Педагогічна техніка як складова педагогічної майстерності вихователя

1.2. Мовлення вихователя як засіб педагогічної праці

1.3. Майстерність педагогічного спілкування

Розділ 2. Майстерність педагогічної взаємодії вихователя у навчально-виховному процесі

2.1. Техніка вербальної взаємодії вихователя

2.2. Техніка невербальної взаємодії вихователя

2.3. Професійне спілкування вихователя

Розділ 3. Експериментальна частина

Висновки

Список використаних джерел

Додатки



Висновок:

Таким чином, у процесі написання магістерської роботи була досягнута її мета, а саме досліджені теоретичні та практичні аспекти формування культури мови і техніки мовлення вихователів закладів дошкільної освіти та вирішені основні завдання дослідження.

Досліджено поняття та сутність педагогічної техніки як складової педагогічної майстерності вихователя. Зазначається, що одним з компонентів педагогічної майстерності (поряд з психолого-педагогічною ерудицією, професійними здібностями...

Формування цінової політики організації туристичної фірми «Феєрія»

Тип роботи: Array
Об'єм: 105 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І

Теоретичні аспекти розробки цінової політики сучасного підприємства

1.1. Цінова політика та її роль у діяльності сучасних підприємств

1.2. Ціна як елемент маркетингу та інструмент конкуренції туристичного підприємства

1.3. Характеристика стратегій ціноутворення, що використовуються у процесі формування ціни на туристичний продукт

Розділ ІІ

Аналіз ефективності цінової політики туристичної фірми «Феєрія»

2.1. Організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства

2.2. Аналіз ефективності туристичної діяльності

2.3. Аналіз цінової політики туристичної фірми «Феєрія»

Розділ ІІІ

Розробка стратегії розвитку туристичної фірми «Феєрія» на основі удосконалення цінової політики

3.1. Характеристика сучасних тенденції встановлення ціни на туристичний продукт з урахуванням фактору конкуренції

3.2. Формування конкурентної цінової стратегії туристичної фірми «Феєрія»

3.3. Економічна оцінка ефективності конкурентної цінової стратегії туристичної фірми «Феєрія»

Висновок

Список літератури

Додатки



Висновок:

Підводячи підсумки, можна сказати про те, що в даний час проблема проведення правильної цінової політики особливо складна, адже на неї впливає безліч факторів відразу. У зв’язку з економічною кризою останніх років сильно впливають курси валют, зниження загальної купівельної спроможності споживачів. В таких умовах керівництву компанії дуже важливо грамотно встановлювати ціни в залежності від стратегічних цілей компанії (будь то максимізація обсягу або максимізація прибутку). Максимально ефект...

Формирование и укрепление здоровья семьи

Тип роботи: Array
Об'єм: 68 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты формирования здоровья современной семьи

1.1. Понятие и функциональные особенности современной семьи

1.2.  Здоровье человека и особенности его влияния на семейные взаимоотношения

1.3.    Значимость физической культуры в укреплении психологического здоровья семьи и оптимизации внутрисемейного общения

Глава 2. Практические аспекты формирования и укрепления здоровья семьи средствами физической культуры

2.1. Организация и методы исследования

2.2. Результаты исследования отношения членов семьи к физической культуре и спорту

2.3.  Методика формирования и укрепления семейных взаимоотношений средствами физической культуры

Заключение

Список литературы

ПРИЛОЖЕНИЯ



Висновок:

На современном этапе развития общества необходимо совершенствовать методику укрепления семейных взаимоотношений средствами физической культуры с целью создания благоприятных условий для успешного решения проблемы формирования здорового образа жизни в семье.

Предлагаемые методики семейных физкультурно-оздоровительных занятий носят характер скорее консультаций для взрослых членов семьи. Признавая, что для повышения эффективности физического воспитания и образования детей необходима и...