Архів за Липень, 2017

Супервізія в соціальних закладах

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 95 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Супервізія як основний елемент практичного компонента підготовки персоналу соціальних організацій

1.1. Поняття та сутність супервізії

1.2. Мета, завдання та функції супервізії у закладах соціальної сфери

1.3. Види супервізії

Розділ 2. Методологічні аспекти супервізійної роботи в соціальному закладі

2.1. Основні стилі супервізора в соціальній роботі

2.2. Фокуси супервізії

2.3. Характеристика механізму супервізійної роботи у сучасному соціальному закладі

Розділ 3. Дослідження ефективності проведення супервізії у науково-практичному центрі медико-соціальних та психотехнологій (кафедри практичної психології та соціальної роботи СНУ ім. В.Даля)

3.1. Визначення пріоритетних напрямків супервізійної роботи у науково-практичному центрі медико-соціальних та психотехнологій (кафедри практичної психології та соціальної роботи СНУ ім. В.Даля)

3.2. Організація супервізії у науково-практичному центрі медико-соціальних та психотехнологій (кафедри практичної психології та соціальної роботи СНУ ім. В.Даля)

3.3. Оцінювання ефективності супервізійної роботи в соціальному закладі

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Аналіз наукової літератури свідчить, що немає єдиного ба­чення щодо розуміння поняття «супервізія» і його застосування. Варто зазначити, що супервізія – це допомога одного, більш досвідченого, професіонала менш досвідченому колезі. Але це визначення є досить вузьким. Науковці по-різному визначають і використовують цей термін. Так, наприклад, у консультуванні і в менеджменті супервізія визначається як спостереження більш досвідченішого колеги за менш досвідченим, обговорення силь­них та слабки...

Контрольна робота №1 По дисципліні «Страхування» Варіант №14.

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

1. Мета “ризик-менеджменту”. Контроль за ризиками

2. Характеристика основних форм договорів перестрахування

3. Делькредерна та заставна форми страхування кредитів

Практичне завдання

Список літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота №1 з дисципліни «Менеджмент» Варіант 39

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

1. Опишіть правові методи управління і вкажіть, у яких випадках вони застосовуються. Наведіть приклади правових норм, правових відносин і правових актів, розглядаючи їх з точки зору сили впливу на об’єкт управління.

2. Опишіть методи прогнозування, які можуть застосовуватись при розробці стратегії розвитку фірми

 

Задача 1

У президента акціонерного товариства «Автомобільні пасажирські перевезення» виникла проблема. Служба постачання (всі працівники мають вищу освіту) не забезпечила своєчасну доставку бензину.

Необхідно:

– обґрунтувати застосування певної форми влади для розв’язання проблеми;

– побудувати ситуаційну модель керівництва Хорсі та Бланшара та на її засадах з урахуванням вибраної форми влади підібрати стиль керівництва, який сприятиме розв’язанню проблеми;

– описати механізм застосування менеджером, який використовує вказану форму влади та конкретний стиль керівництва, економічних і адміністративних методів менеджменту для розв’язання проблеми.

 

Задача 2

При здійсненні функції планування менеджерам потрібно виконувати аналіз поточної діяльності підприємства і використовувати результати цього аналізу для прийняття рішення щодо планування діяльності фірми на наступний період. Так, дослідження ринку показали, що продукція підприємства користується стійким попитом. Отже, варто оцінити можливість збільшення обсягів реалізації. Але при цьому передбачається і певне зростання вартості сировини та енергоносіїв, що призведе до росту матеріальних витрат, і, відповідно, зумовить необхідність підвищення ціни на продукцію. Якими будуть результати діяльності підприємства у плановому періоді за вказаних умов? Визначте планові значення показників діяльності підприємства (таблиця)

– при збереженні досягнутої величини покриття витрат;

– при збереженні постійних витрат на тому ж рівні ;

– при зниженні частки покриття витрат до 0,20.

Розрахунки показників обґрунтувати і вказати, чи доцільно менеджеру приймати рішення про збільшення обсягу реалізації продукції. Чи зміниться при цьому поріг прибутковості і чи зросте прибуток підприємства?

 

Показник

Один. виміру

Значення показника

Виручка від реалізації, Vр

тис.грн

6000

Змінні витрати, Взм

тис.грн

4500

Покриття витрат, Пв

тис.грн

1500

Частка покриття витрат, Дпв

 

0,25

Фактор ціни, Фц

 

1,333

Постійні витрати, Вп

тис.грн

850

Точка беззбитковості, Тб

тис.грн

3400

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з предмету «Макроекономіка» Варіант 46

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 23 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Теоретичні питання

46. Концепція функціональних фінансів. Аналіз ефекту витіснення

121.Платоспроможний попит. Рівень життя населення. Принципи соціального захисту населення та його показники. Коефіцієнт Джині. Квінтельний та децильний коефіцієнти.

Проблемні питання

30. Поясніть на моделі "витрати-випуск", яку роль відіграють незаплановані інвестиції у товарні запаси, якщо фактичні сукупні витрати не дорівнюють виробленому ВВП.

105. Розкрийте зміст моделі економічного зростання Р.Харрода та поясніть основні її рівняння.

Задачі

Задача 46.

У базовому періоді інвестиції дорівнюють 1000 грн, коефіцієнт еластичності інвестицій за відсотковою ставкою – 0,4. В періоді, що аналізується автономне інвестування збільшилося на 10 грн, а реальна відсоткова ставка зменшилась на 5%. Обчислити приріст інвестицій в періоді, що аналізується.

Задача 121.

Припустимо, що попит на гроші для угод складає 10% номінального обсягу ВНП, пропозиція грошей становить 450 млрд дол., а попит на гроші як активи подано в таблиці:

Процентна

ставка

Попит на гроші як активи, млрд дол.

Процентна ставка

Попит на гроші
як активи, млрд дол.

14

100

12

200

13

150

11

250

Якщо номінальний обсяг ВНП = 3000 млрд дол., то рівноважна процентна ставка складає:

а) 14 %;

б) 13 %;

в) 12%;

г) 11%;

 д) 10 %.

 Виберіть правильну відповідь і аргументуйте вибір поясненням.

Задача 197.

За даними таблиці розрахуйте рівень (темп) інфляції для кожного року:

Рік

Індекс цін

1

100

2

112

3

123

4

129

 

Рік

Індекс цін

1

100

2

112

3

123

4

129

1. Використовуючи “правило величини 70”, визначте кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін (в якості знаменника послідовно розраховані темпи інфляції для кожного року).

2. Розрахуйте процентні зміни реального доходу, якщо номінальний дохід в другому році в порівнянні з першим збільшився на 15% і в третьому році в порівнянні з другим - на 7%.

3. Якщо номінальний дохід в другому та третьому роках дорівнював 25 тис. дол., яка абсолютна величина реального доходу в ці роки?

4. Якщо номінальний рівень процента за кредит в другому році дорівнював 14%, а в третьому – 18%, то який був його рівень у відповідних роках?

Задача 72.

 Обсяг споживання домогосподарств визначається за формулою С = 30 + 0,6У. Підприємці постійно здійснюють інвестиції в розмірі 50од. Визначити, як вплине на величину рівноважного ВНП приріст автономних заощаджень на 10 од. Як ви поясните ці зміни?

ЛітературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота З предмету «мікроекономіка» Варіант 34

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 26 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Теоретичне питання

167. Монополія і конкуренція

Проблемне питання 34

Проаналізуйте кутове рішення задачі споживчого вибору. Ілюструйте прикладами та графіками.

Проблемне питання 134

Проаналізуйте на основі прикладів та графіків короткострокову рівновагу фірми та галузі. Що таке виробничий надлишок фірми і галузі?

Проблемне питання 234

Поясніть особливості попиту на фактори виробництва при досконалій конкуренції.

Задача 33.

Попит і пропозиція товару описуються рівняннями:

QD=8-P, QS= -4+2P

Визначити:

а) параметри рівноваги;

б) надлишок виробника;

в) надлишок споживача;

г) витрати виробника;

д) виручку від реалізації.

Припустимо, що державою встановлена фіксована ціна в 3 грошових одиниці. Визначити обсяг продажу і незадоволеного попиту.

Задача 82.

Виробнича функція має такий вигляд: Q=5L1/2К1/2. Необхідно:

а) побудувати ізокванти для обсягів виробництва в 5, 7, 9 одиниць;

б) побудувати ізокванти для обсягів виробництва в 6, 8, 10 одиниць;

в) який вигляд буде мати виробнича функція даної фірми при використанні 25 машино-годин? Знайдіть сукупний, середній і граничний продукти праці;

г) визначить обсяг виробництва при використанні 9 год. живої праці і 9 год. машинної Визначить обсяг виробництва при подвоєнні фірмою затрат двох факторів. Який ефект росту масштабів виробництва при цьому досягається?

Творче завдання 84

84. Якщо нововведення, яке знижує витрати виробництва, впроваджено на більш ніж 80% всіх фірм галузі, то чи отримають ці фірми економічні прибутки? Якщо отримають, то чи будуть вони прагнути до зниження цін?

ЛiтератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота З предмету «мікроекономіка» Варіант 6

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 22 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Теоретичне питання

111. Парадокси закону попиту (винятки із його дії).

Проблемні питання

№ 6

6. Побудуйте криву виробничих можливостей економіки умовної економічної одиниці (домогосподарства, держави) з певною кількістю техніки, робітників. Покажіть як зміниться крива виробничих можливостей в різних ситуаціях, використовуйте її властивості.

№ 106

106. Графічна побудова довгострокових витрат, її особливості та практичне значення.

№ 206

206. Які особливості моделі асиметричної дуополії Штакельберга?

Задачи

Задача 5.

До набору споживача входять два товари: пиво та раки. Загальна корисність характеризується такими даними:

Кількість кухлів пива

1

2

3

4

5

6

Загальна корисність

10

18

24

28

31

33

Кількість раків

10

20

30

40

50

60

Загальна корисність

7

13

18

22

25

27

Ціна одного кухля пива – 5 грн, ціна одного рака – 1 грн. Загальний доход споживача, який він витрачає на пиво і раки, дорівнює 75 грн. Яку кількість кухлів пива і раків купить споживач у стані рівноваги?

Задача 145.

Ринок праці описується такими даними:

Зарплата, W

Попит на працю, LD

Пропозиція праці, LS

0

10

0

1

8

1

2

6

2

3

4

3

4

3

5

5

2

7

6

1

9

Використовуючи ці дані:

а) побудувати криві попиту на працю та пропозиції праці;

б) визначити рівноважний рівень та рівноважну чисельність зайнятих;

в) пояснити суть рівноваги ринку праці;

г) яка ситуація виникне на ринку праці, якщо WEвстановиться на рівні 5 одиниць? Поясніть.

д) яка виникає ситуація, якщо WE=1? Дайте характеристику цьому явищу.

Творче завдання

ЛiтератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з предмету «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті» варіант 7

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

9. Загальна характеристика і приклади використання експертних систем

Характеристика експертних систем

Структура експертної системи

Переваги та недоліки експертних систем

Практична частина 2

Виконати аналіз фінансових показників та зробити висновки про фінансовий стан підприємства і перспективи його розвитку.

1. Робоча книга, в якій робитиметься розрахунок, має складатися з 5-ти аркушів. Необхідно перейменувати: «Лист 1» на Баланс, «Лист 2» - Аналіз майна господарюючого суб'єкта, «Лист 3» - Аналіз ліквідності господарюючого суб'єкта», «Лист 4» - Аналіз платоспроможності господарюючого суб'єкта. В Додатку В наведено приклад таблиць які можна використовувати для проведення розрахунків.

Інформацією для проведення аналізу є Баланс (форма № 1), дані якого знаходяться в Додатку А. Користуючись даними Балансу, вибраними згідно свого варіанту, проводимо необхідні розрахунки за допомогою посилань на відповідні комірки листа «Баланс».

2. Зробити презентацію за допомогою програми MS PowerPoint. На першому слайді навести інформацію про абстрактне підприємство, вибране згідно свого варіанту з Додатку А. На наступних слайдах навести розраховані таблиці з коротким підсумком щодо проведеного аналізу. В довільному вигляді використовувати дизайн слайдів, ілюстрації та ефекти анімації.


Таблиця 1 – Вихідні дані

№ вар.

Підприємство

Форма власності

Орган державного управління

Галузь

Вид економічної діяльності

Адреса

Код ЄДРПОУ

2

Вiдкрите акцiонерне товариство "ЛЄДА"

приватна

-

Оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарам

м.Київ

30020733

2

 

Таблиця 2 – Дані з балансу підприємств

Код ряд/

2

На поч.

На кін.

1000

2.9

2

1001

3.7

4.1

1002

0.8

2.1

1010

249.2

2.2

1011

376.1

300.9

1012

126.9

298.7

1030

0

0

1035

1463.4

1220.5

1045

15.4

16.1

1100

249.2

2.2

1125

0

0

1135

735.6

377.6

1155

76.6

64.6

1160

1.8

0.2

1165

0

0

1190

26

8.1

1200

0

0

1400

4.1

2.2

1410

2570

2570

1415

2

2

1420

0

0

1615

-1535

-2040.4

1620

1914.7

1462

1625

0

0

1630

0

0

1690

0.2

0.9

1900

0

2

 


 

Таблиця 1 - Аналіз майна господарюючого суб'єкта

Види активів (майна)

На початок року

На кінець року

Зміни (+,-)

Сума, тис. грн.

У % до підсумку

Сума, тис. грн.

У % до

Суми, тис. грн.

Частки, пунктів

У % до 200_р.

підсумку

1

2

3

4

5

6=4-2

7=5-3

8=6/2*100

Необоротні активи

0

0,00

0

0,00

0

0,00

 

Нематеріальні активи

2,9

0,10

2

0,10

-0,9

0,00

-31,03

Основні засоби

249,2

8,44

2,2

0,11

-247

-8,33

-99,12

Оборотні активи

1089,2

36,90

452,7

22,67

-636,5

-14,22

-58,44

Оборотні виробничі фонди

249,2

8,44

2,2

0,11

-247

-8,33

-99,12

Виробничі запаси

0

0,00

0

0,00

0

0,00

 

Фонди обігу

0

0,00

0

0,00

0

0,00

 

Готова продукція і товари

0

0,00

0

0,00

0

0,00

 

Поточна дебіторська заборгованість

0

0,00

0

0,00

0

0,00

 

Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції

26

0,88

8,1

0,41

-17,9

-0,48

-68,85

Інші оборотні активи

0

0,00

0

0,00

0

0,00

 

Витрати майбутніх періодів

-1862,7

-63,10

-1543,8

-77,33

318,9

-14,22

-17,12

Баланс

2951,9

100,00

1996,5

100,00

-955,4

0,00

-32,37

 

 

Решта таблиць у презентації

Список джерелВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...