Архів за Жовтень, 2011

Дотримання видавничих стандартів при виданні навчальної літератури

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Поняття навчального видання
1.1. Особливості видання як виду документа
1.2. Навчальне видання та їх особливості
Розділ іі. Основні вимоги до підготовки, оформлення, укладання навчальних та навчально-методичних видань
2.1 Обсяг навчальних видань та вимоги до їх оформлення
2.2. Характеристика процесу виготовлення друкованого навчального видання
2.3. Рецензування навчальних видань. Порядок подання навчальних та навчально-методичних видань на розгляд навчально-методичної ради НМЦ ПТО
Розділ ііі. Офіційне визнання відповідності навчальних видань в україні
3.1. Затвердження та скасування Грифа та Свідоцтва
3.2. Організація експертизи навчальної літератури, засобів навчання і навчального обладнання
3.3. Термін дії Грифа та Свідоцтва
Висновки
Використана література
Экранизация произведений Леси Украинки. Фильм Бография. Иду к тебе

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 21 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Твори Лесі Українки в кіномистецтві
1.1. Лісова пісня
1.2. Екранізація твору “Кам’яний господар”
1.3. На полі крові
Леся Українка і кінематограф
2.1. Образ лесі Українки у кіно
2.2. Фільм-біографія „Іду до тебе”
Висновок
ЛітератураВисновок:

Леся Українка – найвеличніша постать у нашій літературі. І, власне, це – та творчість, яка дає можливість творити, яка надихає, яка закликає, яка навчає любити.

Людина народжується, щоб дарувати своє серце іншим. І справжній поет – це митець, який дбає про збагачення духовного світу людини, формування високих моральних якостей. Такою поетесою була Леся Українка. З її іменем в українську й світову літературу ввійшов письменник-громадянин, письменник-патріот, співець осяйних ідеалів людст...

Современные СМИ и культура: проблемы взаимосвязи

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Введение
1. Средства массовой информации и общество
1.1 Виды средств массовой информации(СМИ)
1.2. Роль и значение СМИ в современном обществе
2. Влияние сми на культурные процессы в современном обществе
2.1. Влияние СМИ на формирование информационного пространства массовой культуры
2.2. Особенности взаимодействия СМИ и культурного пространства
Заключение
Список литературыВисновок:

Таким образом, о средствах массовой информации можно говорить как об институте, занимающем главенствующее место в системе формирования многочисленных процессов и аспектов жизнедеятельности современного общества, в том числе и его ценностной структуры. Новые установки широко пропагандируются СМИ, их диктуют складывающиеся условия жизни, и в этих условиях вырастает человек с новыми ценностными устремлениями, с новым отношением к себе и окружающим. Трудно дать однозначную интегральную оценку рол...

Журналістька етика. Порушення журналістської етики в українських ЗМІ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 70 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Теоретико-методологічні проблеми журналістської етики
1.1. Журналістська етика, мораль та етикет як фактори культури
1.2. Значення журналістської етики в сучасному медіа-просторі
1.3. Журналістська етика і стандарти діяльності журналіста
Розділ ІІ. Аналіз дотримання принципів журналістської етики в українських ЗМІ
2.1. Правове регулювання професійної етики журналістів в Україні
2.2. Етичні проблеми сучасної української журналістики
2.3. Аналіз причин порушення етичним норм в українських ЗМІ
Розділ ІІІ. Пропозиції щодо вирішення питання порушення етики у медіа-просторі України
3.1. Впровадження принципу гуманізму як основного критерію журналістської етики
3.2. Впровадження етичних стандартів в українських ЗМІ
Висновок
ЛітератураВисновок:

Сучасні засоби масової інформації змінюються та розвиваються разом зі змінами та розвитком суспільства, тому потребують перегляду моральних орієнтирів, на які спиратимуться журналісти у своїй фаховій діяльності. Отже, набуває актуального значення проблема формування професійної етики журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні.

Свобода ЗМІ має як позитивний, так і негативний бік. Завдяки їм темні справи в політиці чи економіці постійно стають відомими широкій громадськос...

Типология печатных СМИ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 27 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Введение
1. Теоретический аспект типологии печатных периодических изданий
2. Характеристика факторов, влияющих на развитие типологии современных печатных сми
3. Общая характеристика рынка печатных сми украины
4. Современные научные подходы к типологии печатных сми. Типологические признаки
5. Тенденции развития типологической системы печатных сми в рыночных условиях
Заключение
ЛитератураВисновок:

С неизбежным усложнением структуры и функциональных взаимосвязей СМИ, наблюдавшимся в Украине в конце XX века, системный подход к изучению периодических изданий приобретает все большую актуальность. Типологический анализ как один из методов системного исследования той или иной совокупности периодики на рубеже веков оказался востребованным не только в научной деятельности, но и в практической работе современных редакций, оказывая незаменимую помощь на этапе маркетинговых исследований, в ходе с...

Журналистика как творческий процесс

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Введение
1. Журналистское творчество как профессиональная деятельность
1.1. Сущность понятия журналистское творчество. Обстоятельства и факторы, формирующие журналистику как профессиональную деятельность
1.2. Структура, механизмы и принципиальные основы творческой деятельности журналиста
2. Методологические аспекты т технология творческого процесса в деятельности журналиста
2.1. Методы журналистского творчества
2.2. Суть и специфика стадий творческого процесса в журналистике
2.3. Проблемы и пути совершенствования творческой деятельности журналиста
Заключение
Список литературыВисновок:

В результате анализа первоисточников, историко-педагогической литературы, исследований ученых попытаемся дать определение «творческой индивидуальности журналиста»: это – вдохновенная личность, для которой творчество является жизненной необходимостью и смысловой ценностью, ее главным стимулом и важнейшим регулятором, единственно возможным образом жизни, мировосприятия, самоутверждения и самореализации; это личность, наделенная творческим воображением и фантазией, способная создавать не только ...

Проблеми становлення та стратегія розвитку національного теле- радіо-інформаційного простору України

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 87 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Тенденції розвитку аудіовізуальних змі в укаїні
1.1. Еволюція ЗМІ у сучасній Україні
1.2. Нормативно-правове регулювання діяльності аудіовізуальних ЗМІ в європейському союзі і в Україні: порівняльний аспект
1.3. Розбудова цифрових технологій
Висновок за розділом
Розділ
Мас-медіа. Соціальне забезпечення та технічне супроводження
2.1. Впровадження цифрового мовлення в Україні та країнах Європи: порівняльний аспект
2.2. Проблеми функціонування суспільного телебачення і радіомовлення в Україні
2.3. Характеристика факторів впливу на формування та розвиток національного теле- радіоефіру
Висновки за розділом
Розділ
Проблеми і протиріччя сучасного медійного поля
3.1. Протиріччя у взаємовідносинах ЗМІ та влади. Тенденції політизації у інформаційній сфері
3.2. Концепції суспільного мовлення в Україні: потенціал реалізації
3.3. Стратегічні напрямки розвитку медійного простору України
Висновок за розділом
Висновки
Використана літератураВисновок:

Сьогодні діяльність телебачення та радіомовлення, стан книговидання і поліграфічного виробництва, друкованих засобів масової інформації перебувають в тісному взаємозв’язку з подальшим розвитком української державності та демократії, економічними і духовними змінами в суспільстві.

Сучасна ситуація в телерадіоінформаційному просторі, як і в багатьох сферах суспільного життя в період переходу від керованої до самоврегульованої системи, можна охарактеризувати як жорстку, і не завжди законод...