Архів за Листопад, 2012

Развитие туризма в Винницкой области (презентация)

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 50 грн.Інформаційне забезпечення бюджетної системи

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти побудови системи інформаційного забезпечення бюджетного процесу

1.1. Роль інформаційних технологій в бюджетному процесі

1.2. Сутність інформаційного забезпечення бюджетної діяльності

1.3. Організація інформаційного забезпечення бюджетної системи

Розділ ІІ. Показники  Державного бюджету як інформаційна база  здійснення бюджетного аналізу

2.1. Характеристика системи інформаційного забезпечення бюджетного процесу в Україні

2.2. Аналіз виконання державного бюджету за доходами

2.3. Аналіз виконання Державного бюджету України за видатками

Розділ ІІІ. Розробка пропозицій щодо вирішення проблем інформаційного забезпечення бюджетної системи

3.1. Проблеми формування ефективної інформаційної системи управління діяльністю бюджетних установ

3.2. Рекомендацій щодо формування ефективної системи інформаційного забезпечення бюджетної діяльності

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. Завдання побудови світової інформаційної системи вимагає вивчен­ня її структури. Структуризація єдиної інформаційної системи може проводи­тися за різними критеріями. Аналіз робіт з проблеми розробки концептуальних положень єдиної інформаційної системи дозволив виявити такі підстави, вико­ристовувані для структуризації: ступінь значущості для суспільства залежно від різних його стану (воєнний стан, кризова економічна ситуація, ...

Сутність і особливості організації бюджетного фінансування

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 54 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ, ФОРМИ І МЕТОДИ бюджетного фінансування: теоретичні аспекти

1.1. Сутність та особливості бюджетного фінансування

1.2. Механізм організації фінансування бюджетних установ

1.3. Форми та методи бюджетного фінансування

Розділ 2

Оцінка ефективності організації фінансування бюджетних видатків на сучасному етапі розвитку української економіки

2.1. Фінансовий аналіз виконання державного бюджету України  за доходами

2.3. Аналіз фінансування видатків місцевих бюджетів

2.2. Аналіз стану формування видатків бюджету України: особливості використання

РОЗДІЛ 3

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

3.1. Підвищення ефективності виконання бюджетних програм

3.2. Особливості впровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі України

Висновок

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Підводячи підсумки курсової роботи слід зазначити, що механізм бюджетного фінансування соціально-економічних програм є недоско­налим, що підтверджується як результатами розвідок науковців, так і висновками контролюючих та право­охоронних органів.

З  урахуванням тенденції загострення негативних наслідків економічної кризи, яка спосте­рігається в України з другої половини 2008 p., доцільно переглянути механізм вирішення найгостріших соціально-економічних проблем за допомогою бюджету. Держ...

Міжнародне економічне середовище та його вплив на розвиток економіки України

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Міжнародне економічне середовище та фактори його формування

1.1. Міжнародне середовище як економічна категорія

1.2. Сутність та принципи процесів міжнародної економічної інтеграції

1.2. Глобалізація та її вплив на функціонування міжнародного економічного середовища

Розділ ІІ. Дослідження впливу Міжнародного  економічного середовища на розвиток економіки України

2.1. Передумови залучення України у світове господарство

2.2. Аналіз ефективності діяльності України на світовому ринку

2.3. Тенденції розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів

Розділ ІІІ. Розробка стратегії залучення України у міжнародне економічне середовище

3.1. Проблеми інтеграції України у систему міжнародних економічних відносин

3.2. Стратегічні перспективи включення України у міжнародне економічне середовище

Висновки

Використана літератураВисновок:

Сучасна світогосподарська система перебуває на складному етапі розвитку, що характеризується, з одного боку, розширенням меж і масштабів глобалізації у світовій економіці, а з іншого – глибокою економічною кризою. У ситуації, що склалась, має місце загострення конкурентної боротьби між виробниками як на внутрішніх ринках окремих країн, так і на рівні світового ринку в цілому.

При цьому успіх функціонування будь-якого учасника міжнародного бізнесу, незалежно від профілю діяльності, залеж...

Місце та роль України в міжнародному розподілі праці

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Теоретичні основи дослідження ринку праці в умовах глоблізації економіки

1.1. Світовий ринок праці, його структура та особливості формування

1.2. Міжнародний поділ праці – матеріальна основа розвитку світового господарства

1.3. Форми  міжнародного поділу праці та міжнародна спеціалізація

Розділ 2

особливості участі України у сучасному розподілі праці

2.1. Вплив глобалізації на ресурси праці та соціально-трудові відносини

2.2. Місце України в міжнародному поділі праці

2.3. Дослідження ефективної участі України у міжнародному поділі праці та роль  зовнішньоекономічних зв'язків у реалізації національних економічних інтересів

Розділ 3

Проблеми та перспективи участі України у міжнародному розподілі праці

3.1. Напрямки впливу діяльності транснаціональних корпорацій на формування ринкової інфраструктури зовнішньоекономічного сектора

3.2. Формування і розвиток інфраструктурних елементів зовнішньоекономічної діяльності України у контексті міжнародного поділу праці

Висновки

Використана літератураВисновок:

Аналіз викладеного матеріалу дозволяє конкретно для України визначити позитивні й негативні наслідки та зробити пропозиції щодо поліпшення ситуації на внутрішньому й зовнішньому ринках праці.

Завдяки участі в МПП кожна країна отримує визначені переваги, обумовлені вибором нею форм спеціалізаціі і кооперування, які в найбільшій мірі відповідають 1) її природним умовам; 2) досягнутому рівню розвитку продуктивних сил; 3) національним витратам праці, що визначаються з врахуванням, з одного ...

Країни, що розвиваються як потенційна економічні партнери України

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються

1.1. Економічна диференціація країн, що розвиваються, у світовому господарстві

1.2. Особливості участі в процесах міжнародної регіональної економічної інтеграції країн, що розвиваються

1.3. Макроекономічні та фінансові показники розвитку країн, що розвиваються

РоздІл ІІ Сучасний стан двосторонніх відносин України та країн, що розвиваються

2.1. Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків  України та країн Латинської Америки

2.2. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Африки

2.3. Основні напрямки українсько-азійської співпраці

Розділ ІІІ Перспективи розвитку економічних взаємовідносин України із країнами, що розвиваються

3.1. Потенціал  розвитку торговельно-економічних відносин України з країнами, що розвиваються

3.2. Розробка основних напрямів розвитку партнерства України з країнами, що розвиваються

Висновок

ЛітератураВисновок:

Світове господарство уявляється у ви­гляді системи з ієрархією підсистем різних рівнів. У техногенній моделі його розвитку периферія зайняла підпорядковане, залеж­не становище. Найважливішим проявом нерівномірності економічного розвитку є на­явність країн, що розвиваються, а серед них слаборозвинутих країн, які являють собою стійку застійну зону бідності. Розрив між ни­ми та між ними й найбільш розвинутими економіками розширюється.

Проведене дослідження дає змогу зро­бити висновки, що, ...

Редакторский анализ рассказа В. Драгунского «Тайное всегда становится явным» (из серии «Денискины рассказы»)

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Введение

Глава 1. Детская литература и особенности ее редактирования на современном этапе

1.1. Детская литература: особенности и общая характеристика

1.2. Особенности редактирования литературы для детей

Глава 2. Редакторский анализ детской литературы на примере творчества В. Драгунского

2.1. Творчество В. Драгунского

2.2. Редакторский анализ рассказа В. Драгунского «Тайное всегда становится явным» (из серии «Денискины рассказы»)

Заключение

ЛитератураВисновок:

В современных условиях особая роль принадлежит художественной литературе, чтению как средству нравственного, эмоционально-эстетического, интеллектуального формирования личности. Возрастание роли художественной литературы предопределено характером ее специфического влияния, способствующего активизации социального и творческого потенциала личности.

Развитие и формирование личности человека начинается в раннем детстве. Раннее детство - дошкольный и младший школьный возраст - благоприятный ...