Архів за Квітень, 2018

РОЗРОБКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ…………………………….6

1.1.   Ресоціалізація: сучасні інноваційні підходи до визначення       поняття.……………………………………………………………………………...6

1.2.   Особливості ресоціалізації проблемної молоді в сучасних умовах в Україні та в світі………………................................................................................11

1.3 Технологія ресоціалізації колишніх засуджених,звільнених від покарань з випробуванням …………………………………………………………………..…16

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ КОЛИШНІХ ЗАСУДЖЕНИХ»
……….………………21

1.Аналіз ситуації щодо проблеми насильства в сім’ї…………………………….21

2. Паспорт проекту………………………………………………………………....27

3. Опис проекту……………………………………………….…………………....28

4. Стандарти та теоретичні засади діяльності……………………………………34

5. Фінансування проекту…………………………………………..…………….....35

6. Аналіз результатів проекту………………………………………..………..…...36

7. Подальші перспективи проекту………………………………...…………..…..38

8. Практичне значення проекту……………………………………...…………….38

9. Пропозиції щодо оптимізації проекту………………………………………….39

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..…40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….……42

ДОДАТКИ………………………………………………………………………….45Висновок:

Проведене проекту дало можливість сформулювати основні висновки:

Теоретичний аналіз наукових досліджень показує, що незважаючи на значний інтерес учених до проблем пенітенціарної педагогіки, поки немає достатніх підстав вважати вирішеною проблему успішної ресоціалізації засуджених у закладах пенітенціарної системи, оскільки потребують подальшого розвитку й теоретичні підходи до феномена ресоціалізації, і технологія цього процесу. Вивчення дефініції „ресоціалізація” з по...

Розробка проекту СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З НАРКОЗАЛЕЖНИМИ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1 РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З НАРКОЗАЛЕЖНИМИ…………………………………………..6

1.1 Ступінь наукової розробки проблеми реабілітація у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях……………………………………………………….6

1.2 Порівняльний аналіз сучасного стану та шляхів розв’язання проблеми реабілітація наркозалежних в Україні та за кордоном………………………18

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «КРОК ЗА КРОКОМ»……………25

1.Аналіз ситуації щодо проблеми насильства в сім’ї………………………….25

2. Паспорт проекту…………………………………………………………........26

3. Опис проекту………………………………………….………………….........27

4. Стандарти та теоретичні засади діяльності…………………………………29

5. Фінансування проекту……………………………………..…………….........30

6. Аналіз результатів проекту…………………………………..………..….......31

7. Подальші перспективи проекту…………………………...…………..……..32

8. Практичне значення проекту………………………………...……………….32

9. Пропозиції щодо оптимізації проекту……………………………………….33

ВИСНОВКИ………………………………………………………………..……34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….……36

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….42Висновок:

1. Установлено, що в різноманітних наукових джерелах (філософських, соціологічних, медико-психологічних, педагогічних, зокрема із соціальної педагогіки), присвячених проблематиці повторного входження наркозалежної особи в соціальне середовище, висвітлюється необхідність розгляду цієї проблеми як міжгалузевої і як такої, що потребує уточнення в межах соціальної педагогіки.

2.    Констатовано наявність практичного досвіду допомоги в розв’язанні проблеми наркозалежності в ...

Структура семейного бюджета и методы его оптимизации

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 80 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

 

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты  изучения структуры семейного бюджета

1.1. Понятие, сущность и виды семейного бюджета

1.2. экономики Особенности структуры последнее семейного бюджета

Глава 2. Анализ формирования и структуры семейного бюджета в российских семьях на современной этапе

2.1. Особенности механизма формирования семейных бюджетов россиян на современном этапе

2.2. Оценка Кроме доходов и потребительских от расходов домохозяйств расходования как главной семей статьи семейного стран бюджета

Глава 3. Предложения по оптимизации системы управления семейным бюджетом в условиях российской экономики

3.1. Направления совершенствования управления доходами и расходами членов семьи

3.2. Оптимизация механизма формирования семейного бюджета

Заключение

Список литературыВисновок:

Подводя итоги проведенному достижения исследованию структуры выступают семейного бюджета и доходами методов его увеличивает оптимизации следует результатов отметить, что расходов семейные финансы и при грамотное управление составить ими – это структуроформирующих очень важные денежные составляющие, которые расширяя влияют на наряду финансовое благополучие составляющие семьи, внутренние есть отношения и атмосферу. субъектов Если в семье Основной есть деньги, каким если они составляющие правиль...

Формування готовності до педагогічної творчості майбутнього викладача вищої школи

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 81 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП   2

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ   5

1.1. Розвиток поглядів на сутність педагогічної творчості в історії педагогіки і в сучасних наукових дослідженнях  5

1.2. Творчій характер педагогічної діяльності та її компонентний склад  14

1.3. Умови формування готовності до професійної творчості у майбутніх викладачів вищої школи  23

Висновки до розділу 1  28

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ   30

2.1.  Діагностика готовності майбутніх викладачів вищої школи до педагогічної творчості 30

2.2. Зміст, форми, методи, педагогічні технології формування готовності до педагогічної творчості майбутнього викладача вищої школи  40

2.3. Аналіз ефективності формування готовності до педагогічної творчості у майбутніх викладачів вищої школи  55

Висновки до розділу 2  61

Висновки   62

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   65

Додатки  71Висновок:

Таким чином, у процесі написання магістерської роботи була досягнута її мета, а саме розглянуті теоретичні та практичні аспекти формування готовності до педагогічної творчості майбутнього викладача вищої школи та вирішені основні завдання дослідження:

Досліджено розвиток поглядів на сутність педагогічної творчості в історії педагогіки і в сучасних наукових дослідженнях.  Наше звернення до теоретичного аналізу літературних джерел показало, що в науці поки немає однозначного тлумачення по...

Образ людини культури в навчально-виховному процесі університету

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 83 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

ГЛАВА1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ЛЮДИНИ КУЛЬТУРИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ

1.1. Наукові підходи до проблеми формування людини культури

1.2. Сутнісна характеристика поняття «людина культури»

1.3. Теоретична модель формування у студентів образу людини культури

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА  ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ЛЮДИНИ КУЛЬТУРИ У СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ

2.1. Діагностика стану формування образу людини культури у студентської молоді

2.2. Модель формування якостей особистості людини культури в навчально-виховному процесі університету

2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Отже, на основі теоретичного аналізу наукової літератури встановлено, що феномен «культура» багатозначний, відрізняється складністю та багатовимірністю. Незважаючи на велику кількість визначень поняття «культура», можна виділити такі основні положення: сутність культури – гуманістична, людино-творча, яка полягає в конкретизації загальнолюдських цінностей стосовно кожної людини; продуктом і одночасно творцем культури є людина; головним джерелом культури є діяльність людини; культура включає в ...

Методика формування культури взаємодії викладачів і студентів у ВНЗ

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 61 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ

1.1. Сутність і базові компоненти культури взаємодії викладачів і студентів

1.2. Культура взаємодії викладачів і студентів як психолого-педагогічна проблема

1.3. Модель культури взаємодії викладачів і студентів

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ У ВНЗ

2.1. Організація і методика дослідження культури взаємодії викладачів і студентів у ВНЗ

2.2. Реалізація педагогічної моделі формування культури взаємодії викладачів і студентів у ВНЗ

2.3. Технологічне забезпечення процесу формування культури взаємодії викладачів і студентів у ВНЗ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИВисновок:

Таким чином, у процесі дослідження була досягнута його мета, а саме розглянуті теоретичні та методичні аспекти формування культури взаємодії викладачів і студентів у ВНЗ та виконані основні завдання дослідження:

Розкрито  сутність і базові компоненти культури взаємодії викладачів і студентів. Педагогічна  взаємодія є варіантом соціальної взаємодії, що здійснюється в умовах освітнього процесу і визначається цілями розвиваючого характеру по відношенню до суб’єктів взаємодії.

Дослідж...

Роль ідеалів у становленні особистості сучасних студентів

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 64 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні підходи до проблеми формування ідеалів та їх роль у становленні особистості  сучасних студентів

1.1. Проблема ідеалу в науковій літературі

1.2. Сутнісна характеристика ідеалу

1.3. Модель формування ідеалів у сучасних студентів

Розділ 2. Дослідно-експериментальна робота з формування ідеалів у студентської молоді

2.1. Дослідження стану сформованості ідеалів у сучасних студентів

2.2. Педагогічні умови формування моральних ідеалів

Висновки

Використана література

ДодаткиВисновок:

Підводячи підсумки проведеного дослідження зазначимо, що важливою умовою успішної професійної реалізації сучасних студентів є здатність до самовдосконалення впродовж життя. Сприяти цьому може розвинута мотивація досягнення та вибір ідеалу як взірця для особистісного та професійного самовдосконалення.

Аналіз еволюції підходів до розуміння ідеалу як культурно-історичного феномену переконує в тому, що морально-естетичний ідеал як спеціальне наукове поняття не є усталеним, а потребує всебіч...