Архів за Червень, 2018

Особенности художественного перевода на материале произведения Шарлотты Бронте «Джейн Эйр»

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 84 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Художественный текст и особенности его перевода

1.2. Специфика художественного перевода как вида литературного творчества

1.3. Характеристика основных переводческих приемов, используемых при переводе художественного текста

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА НА МАТЕРИАЛЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ «ДЖЕЙН ЭЙР»

2.1. Языковые особенности произведения Шарлотты Бронте « Джейн Эйр»

2.2. Характеристика переводческих трансформаций, используемых при переводе произведения Шарлотты Бронте «Джейн Эйр»

2.3. Сравнительный анализ переводов романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫВисновок:

Таким образом, в процессе написания данной работы была достигнута ее цель, а именно изучены особенности художественного перевода на материале  произведения Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» и решены задачи, поставленные в начале исследования.

Охарактеризован  художественный текст и особенности его перевода. Рассмотрена специфика художественного текста и особенности его перевода. Изучены общие теоретические вопросы перевода, исследованы  сущность, задачи, виды и проблемы перевода.

Охарак...

Сучасні методи відбору персоналу

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 96 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Теоретичні аспекти формування системи відбору персоналу в сучасній організації

1.1. Сутність та основні характеристики відбору персоналу

1.2. Характеристика основних етапів відбору персоналу

1.3. Методи відбору персоналу: їх переваги та недоліки

Розділ 2

Аналіз особливостей системи відбору та розстановки персоналу  в торгівельній  мережі  (на прикладі «ФОП Дорошенко О.М.»)

2.1. Організаційно-економічна характеристика мережі магазинів  «ФОП Дорошенко О.М.»

2.2. Характеристика кадрового потенціалу  мережі магазинів  «ФОП Дорошенко О.М.»

2.3. Аналіз процесу відбору і розстановки персоналу на «ФОП Дорошенко О.М.»

Розділ 3

Напрямки удосконалення процесу відбору персоналу на «ФОП Дорошенко О.М.»

3.1. Пропозиції щодо оптимізації системи відбору персоналу на «ФОП Дорошенко О.М.»

3.2. Оцінка економічного ефекту від удосконалення методів відбору підбору персоналу на «ФОП Дорошенко О.М.»

Висновки

РЕЗЮМЕ

RESUME

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки

 Висновок:

В результаті проведеного теоретичного дослідження можна зробити висновок про те, що відбір і розстановка кадрів є одними з найважливіших функцій управління персоналу, що забезпечують ефективність роботи колективу підприємства. На сьогоднішній день розроблені і активно застосовуються в реальній практиці роботи сучасних підприємств різні ефективні технології для різних етапів здійснення відбору та розстановки кадрів на підприємствах. Саме продуманий і науково обґрунтований підхід до здійснення ...

Планування діяльності організації сфери послуг (на прикладі туристичного підприємства)

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 83 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичний зміст та особливості планування діяльності організації на підприємствах сфери послуг

1.1. Сутність планування в організації діяльності сучасних підприємств

1.2. Планування організації на підприємствах сфери послуг

1.3. Особливості проблеми управління процесом планування на підприємствах, що здійснюють туристичну діяльність

Розділ 2. Аналіз стану управління процесом планування організації діяльності підприємства ТОВ «Туроператор УА Тревелсервіс»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Туроператор УА Тревелсервіс»

2.2.  Аналіз і оцінка сучасного стану потенціалу ТОВ «Туроператор УА Тревелсервіс»

2.3. Оцінка сучасного стану потенціалу планування організації у ТОВ «Туроператор УА Тревелсервіс»

Розділ 3. Пропозиції щодо удосконалення планування на ТОВ «Туроператор УА Тревелсервіс»

3.1.  Розробка стратегії діяльності ТОВ «Туроператор УА Тревелсервіс» (зарубіжний світовий досвід)

3.2. Вдосконалення процесу планування організації на ТОВ «Туроператор УА Тревелсервіс»

Висновок

РЕЗЮМЕ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДодаткиВисновок:

У бакалаврській роботі здійснено узагальнення і запропоновано розв’язання наукового завдання щодо поглиблення теоретичних засад та розроблення практичних рекомендацій з удосконалення процесу планування діяльності організації сфери послуг. Проведене дослідження дало змогу зробити такі висновки:

1. Розглянуто поняття та сутність планування. Значення планування у діяльності сучасних підприємств сфери послуг.

План діяльності підприємства сфери послуг складається в переважній більшості...

Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в організації

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 88 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Теоретичні основи інформаційного забезпечення управлінської діяльності в організації

1.1. Інформація як стратегічний ресурс розвитку організації

1.2. Інформаційне забезпечення та його роль в управлінні сучасним підприємством

1.3. Основні методи, технології і специфіка інформаційного забезпечення системи управління

Розділ 2

Аналіз системи інформаційного забезпечення діяльності в організації

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Ітак»

2.2. Аналіз основних фінансових показників ТОВ «Ітак»

2.3. Аналіз інформаційного забезпечення управлінської діяльності на ТОВ «Ітак»

РозДІл 3

Удосконалення системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності  в організації

3.1. Напрями вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності підприємства

3.2. Пропозиції щодо реорганізації ІТ відділу ТОВ «Ітак»

3.3. Визначення економічного ефекту від впровадження внесених пропозицій

Висновок

Резюме

Список використаних джерел

Додатки

 Висновок:

Таким чином, у ході дослідження була досягнута його мета, а саме охарактеризовані теоретичні аспекти та розроблені практичні рекомендації щодо удосконалення інформаційного забезпечення управлінської діяльності в організації, та вирішені основні завдання:

1. Охарактеризовано інформацію як стратегічний ресурс розвитку організації. Володіння достовірною й актуальною інформацією поряд з умінням ефективно ви­користовувати адекватні методи її збирання, аналізу і надання є основою успішної дія...

Управління підготовкою та перепідготовкою персоналу організації сфери послуг

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКОЮ ПЕРСОНАЛУ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1. Професійна підготовка та перепідготовка персоналу як основа розвитку організації

1.2. Мета та напрямки професійної підготовки та перепідготовки персоналу

1.3. Організація та планування професійної підготовки та перепідготовки кадрів в організації

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКОЮ ПЕРСОНАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «БМС СЕРВІС)

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «БМС СЕСВІС»

2.2. Оцінка ефективності управління персоналом на підприємстві

2.3. Механізм організації професійної підготовки  та перепідготовки персоналу ТОВ «БМС СЕРВІС»

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ У ТОВ «БМС СЕРВІС»

3.1. Пропозиції по впровадженню карток індивідуального професійного розвитку у практику управління персоналом ТОВ «БМС СЕРВІС»

3.2. Заходи по удосконаленню системи стимулювання професійного розвитку працівників організації

3.3. Пропозиції щодо створення корпоративного навчального центру з професійної підготовки та перепідготовки персоналу ТОВ «БМС СЕРВІС»

Висновок до розділу 3

ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ

RESUME

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Підбиваючи підсумок розгляду такої важливої проблеми, як планування професійної підготовки та перепідготовки кадрів на підприємстві, можна стверджувати, що воно є якісною складовою частиною кадрового планування на підприємстві. Планування професійної підготовки містить в собі всі зусилля досліджуваного підприємства по збереженню досягнутого рівня й подальшого розвитку свого трудового потенціалу. Воно покликане використовувати власні виробничі ресурси працюючих без пошуку нових висококваліфіко...

Особливості соціального патронажу сімей з дітьми з особливими потребами

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Теоретичні основи організації соціального патронажу сімей з дітьми з особливими потребами

1.1 Діти з обмеженими можливостями здоров’я як об’єкт соціальної роботи

1.2 Поняття та види соціального патронажу сімей з дітьми з особливими потребами

1.3. Напрямки, засоби і принципи організації соціального патронажу сімей з дітьми з особливими потребами

Розділ 2

Методологічні аспекти організації соціального патронажу сімей з дітьми з особливими потребами

2.1  Форми та методи комплексної соціально-психологічної підтримки сімей, які виховують дитину з особливими потребами

2.2 Технологія організації соціального патронажу сімей з дітьми з особливими потребами

2.2 Реалізація міні-тренінгу психолого-педагогічної допомоги батькам дітей з обмеженнями життєдіяльності

Висновок

Список літератури
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИКИ З СІМ’ЯМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СІМЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

1.1. Сутнісна характеристика сім’ї, особливості її функціонування та розвитку

1.2. Родина, що знаходиться у складних життєвих обставинах, її проблеми та труднощі

1.3. Особливості виховання та соціалізації дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З СІМ’ЄЮ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

2.1. Організація соціально-педагогічної діяльності з сім’єю, що знаходиться в у складних життєвих обставинах

2.2. Напрямки роботи соціального працівника з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах

2.3. Програма профілактичної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах як ресурс формування соціальної стійкості сім’ї

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ