перейти на сайт>>

Аналіз ефективності кредитних відносин, які виникають між підприємством та банком, визначення шляхів та можливостей їх покращення

ID роботи: 3346
Тип роботи:
Об'єм: 92 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи кредитування господарської діяльності підприємств
1.1. Необхідність та сутність кредитування підприємств
1.2. Основні джерела залучення кредитних ресурсів
1.3. Проблеми кредитування господарської діяльності підприємств
Висновки за розділом
Розділ 2. Механізм кредитування господарської діяльності підприємств
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Оцінка ефективності використання кредитних ресурсів
2.3. Кредиторська заборгованість як альтернативне джерело позикових коштів
Висновки за розділом
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання кредитних ресурсів
3.1. Контроль за ефективністю використання позикових і залучених коштів
3.2. Перспективи використання кредитних ресурсів
Проведемо оцінка тривалості періоду надходження грошових коштів
Висновки за розділом
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

Ринкові умови господарювання породжують об’єктивну необхідність використання суб’єктами підприємницької діяльності позичених фінансових ресурсів поряд із власними коштами, які є у їх розпорядженні, тобто поряд із статутними, резервними, амортизаційними та іншими фондами цільового призначення. Одним із напрямів поліпшення способів та ефективності залучення кредитного капіталу суб’єктами економічної діяльності в Україні є розроблення на державному рівні рекомендаційних методик оцінки ефективності джерел залучення кредитних ресурсів, а на рівні підприємств – внутрішніх нормативних методик, адаптованих до особливостей діяльності того чи іншого суб’єкта економічної діяльності. Методики повинні розроблятися на базі алгоритму:
Отже, удосконалення політики управління позиковими фінансовими ресурсами підприємства слід розглядати як один із головним чинників підвищення ефективності будь – якої виробничо – господарської діяльності. Від цього залежить поліпшення позицій підприємства в конкурентній боротьбі, його стабільне функціонування та динамічний розвиток. Головна спрямованість реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємства полягає в оптимізації використання ресурсів підприємства. Система управління фінансовими ресурсами підприємства вважається досить ефективною лише у тому випадку, коли вона дає змогу не лише раціонально використовувати наявні ресурси, а й забезпечувати активний системний пошук можливостей подальшого розвитку підприємства.
Таким чином, кредит є рухом позикового капіталу, що надається в позику на умовах поворотності за платню у вигляді відсотка. Необхідність кредиту обумовлена закономірностями кругообігу і обороту капіталу в процесі відтворення.
На одних ділянках вивільняються вільні грошові кошти, виступаючі джерелами позикового капіталу, на інших - виникає потреба в них.
Саме на цій основі, на взаємній вигоді учасників процесу відтворення народжується, існує і розвивається позиковий капітал.
В даний час особливе місце займають комерційний кредит, лізинг, облігаційні позики, при яких кредитодатевцем виступає не одне, а декілька осіб.
Кредитні відносини повинні будуватися на основі глибокого вивчення установами банків фінансового стану, кредитоспроможності, перспектив розвитку клієнтури i професійного рівня їх керівників. Від цього залежить ефективність використання i своєчасність повернення позичених коштів, що прямо впливає на прибуток банків, лiквiднiсть їх балансу.
Проблема зниження кредитного ризику великою мірою залежить від досконалості застосовуваних банком методів його оцінювання. Ці методи можуть бути уніфіковані лише до певної міри, адже кожен банк має власну клієнтуру, свій сегмент ринку, галузеву специфіку, конкретні можливості. Водночас мінімальний рівень уніфікації методики аналізу кредитного ризику необхідний, адже це допомагає банкам розробити власну систему підтримки управлінських рішень щодо надання позичок і забезпечує заданий рівень якості кредитного портфеля банку.
Слід відмітити, що існуюча в банках України методика аналізу кредитоспроможності позичальника недосконала. Вона дозволяє оцінити стан позичальника по балансу та звіту про фінансові результати фірми. Обчислені коефіцієнти є момент ними даними та характеризують стан позичальника на момент складання звітності. В цей момент позичальник може зазнавати тимчасові труднощі, пов’язані з нестачею ліквідних засобів, що відобразиться на його платоспроможності i погіршує показники. На оборотність ресурсів тимчасові фінансові ускладнення значно не вплинуть, якщо вони дійсно тимчасові. Тому потрібен глибокий аналіз оборотності ресурсів та рентабельності позичальника, який би здійснював працівник банку при наданні позики.
Одним з важливих принципів банківського кредитування є забезпечення зобов’язань позичальника по поверненню кредиту. Майно та інші форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам: висока ліквідність; здатність до тривалого зберігання (як мінімум, на протязі строку погашення позики); низькі витрати по зберіганню та реалізації застави. В залежності від того, наскільки закладене майно відповідає даним вимогам, банк повинен визначати об’єм наданої ним позики.
Але, все ж таки, до основного етапу банківського кредитування відносять підготовку та укладання кредитного договору. Кредитний договір між банком і позичальником необхідно укладати тільки у письмовій формі, в іншому випадку він буде вважатись не дійсним. Внесення змін до кредитного договору в односторонньому порядку без згоди обох сторін не допускається.
У даній роботі ставилося за мету вивчення кредитування в умовах переходу до ринку.
В результаті досліджень ми дійшли таких висновків, що кредитна система – це база, на якій будуються всі економічно відносини в суспільстві.
Зараз в Україні сформовано лише один складник кредитної системи – банківську. Інша її складова - сукупність кредитних відносин, здійснюваних банками і небанківськими кредитними організаціями, - перебуває у процесі становлення.
Останнім часом процес вдосконалення кредитних відносин в Україні прискорився. Поштовхом до цього стало ухвалення нової редакції Закону «Про банки і банківську діяльність» і підготовка ряду важливих законопроектів.
У сучасних умовах основним видом кредитного обслуговування є банківські кредити, які, як правило, носять короткостроковий характер.
Оскільки об'єм кредитних ресурсів в Україні недостатній, банки використовують наявний потенціал для операцій, які забезпечують найбільший прибуток, в основному короткострокові позики комерційним структурам, які займаються перепродажем продукції, виготовленої підприємствами аграрного сектора.
Банк до укладення кредитного договору здійснює аналіз фінансового стану позичальника і вивчає його кредитоспроможність. Метою аналізу кредитоспроможності є оцінка результатів фінансової діяльності підприємства-позичальника, на підставі якої банк ухвалює рішення про можливість надання кредиту або припинення кредитних відносин з даним клієнтом.
Кредитоспроможність позичальника – це його здатність повністю і своєчасно розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями.
У даному дипломному проекті проведений аналіз фінансового стану ПНВП „Спецпромавтоматика”. Була проаналізована ліквідність балансу і аналіз таких фінансових коефіцієнтів, як показники рентабельності, ділової активності, фінансової стійкості і ліквідності.
Важливе місце при аналізі фінансового стану і кредитоспроможності ПНВП „Спецпромавтоматика” належить аналізу його фінансової стійкості, яка визначає джерела засобів, що є у підприємства. Її аналіз дає можливість визначити фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу.
У третій частині даної дипломної роботи проведений аналіз можливих шляхів залучення кредитних ресурсів ПНВП „Спецпромавтоматика”. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що найбільш доцільним джерелом фінансування є гривневий кредит, до того ж в рейтингу він займає перше місце. Це також пов'язано з незначним рівнем ризику, швидкістю отримання кредиту, невеликою платністю і з функцією податкового щита, яку виконують відсотки по кредиту.
Таким чином, правильна організація облікової системи на підприємстві і впровадження системи стратегічного обліку власності як нового і перспективного напряму у всіх країнах з ринковою економікою, зокрема в Україні – застава ефективної і стабільної роботи підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: