перейти на сайт>>

Аналіз ефективності реалізації державної молодіжної політики у Луганській області

ID роботи: 2907
Тип роботи:
Об'єм: 112 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретико–методологічні аспекти формування молодіжної політики в Україні

1.1. Поняття, завдання та принципи формування та реалізації державної молодіжної політики

1.2. Нормативно–правова база щодо регулювання молодіжної політики

1.3. Напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні

Розділ ІІ. Особливості реалізації державної молодіжної політики у Луганській області

2.1. Формування сучасної державної молодіжної політики у Луганській області

2.2. Державне управління молодіжною політикою в Луганській області

2.3. Проблеми реалізації молодіжної політики на Луганщині

Розділ ІІІ. Тенденції та перспективи розвитку державної молодіжної політики у Луганській області

3.1. Розробка стратегії державної молодіжної політики у Луганській області: основні напрямки та тенденції

3.2. Рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення молодіжної політики на сучасному етапі розвитку суспільства

Висновки

Список використаної літературиВисновок:

У першому розділі магістерської роботи досліджено теоретико–правові аспекти формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні.

Зазначено, що правову основу молодіжної державної політики в Україні зосереджено в базових законодавчих актах: „Декларація про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”, закони України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, „Про охорону дитинства”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”.

З метою посилення ефективності державної політики розроблено і прийнято ряд нормативно–правових актів, які зосереджуються на окремих спеціалізованих сферах, до яких відносяться закони України: „Про додаткові заходи забезпечення працевлаштування молоді”, „Про молодіжні та дитячі громадські організації”, „Про освіту”, тощо.

Посилюють законодавчу підтримку укази Президента України та Постанови Кабінету міністрів України. Зокрема, Указ № 616/2008 „Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді”. Основні права й обов’язки молоді, як і інших громадян України, зафіксовані в Конституції України (Ст. 53).

Важливим напрямом у впроваджені комплексного підходу до законодавчого врегулювання питань молодіжної політики стало затвердження Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2009–2015 роки. Програма передбачає відхід від патерналістської моделі державної політики щодо молоді та співпрацю відповідно до законодавства з громадськими і благодійними організаціями. Це дасть змогу запровадити ефективний механізм партнерства та взаємодії.

Чинним законодавством передбачені певні правові гарантії щодо підтримки молоді. Проте наявність багатьох правових передумов не гарантує їх реалізації. Недосконалість механізму впровадження державних гарантій призводить до невиконання законодавчих вимог.

У другому розділі досліджено стан молодіжної політики у Луганській області. Розвиток громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями, залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування є одним з пріоритетних напрямків роботи з реалізації державної молодіжної політики.

На сьогоднішній день в Луганській області діє понад триста молодіжних та дитячих громадських об'єднань, 111 з яких – обласні.

На основі аналізу проблем молодіжної політики Луганщини можна відстежити певні загальні  тенденції,   що  окреслюють   концептуальні  напрямки   її подальшого регулювання, а саме:

в багатьох випадках першочерговою причиною недостатньої ефективності
молодіжної політики є не змістовні недоліки розроблених програм і заходів, а
відсутність ефективних методик розробки політики та механізмів її реалізації.
Тому реформування системи молодіжної політики в Луганській області, в першу чергу, повинно передбачати удосконалення інструментальних (процедурних, інституційних, нормативних) компонентів;

молодіжна політика Луганщини має ряд «галузевих» проблем, що виникають у певних сферах життя молоді, що є спільними для всіх (освіта, працевлаштування, дозвілля, охорона здоров'я тощо). Однак адресність та цільовий характер політики (спрямування на конкретну групу молоді, що має специфічні потреби) забезпечено не в повній мірі.

молодіжна політика Луганської області має ряд комплексних (системних) проблем, які виникають на перетині різних її компонентів (змістового, процедурного, інституційного). До таких проблем можна віднести низький рівень активності молоді та неефективність співпраці держави з громадськістю в рамках розробки та впровадження політики щодо молоді, а також неналежну інформаційну політику як невід'ємну складову, покликану забезпечувати існування та стимулювати розвиток комунікативного поля між різними гравцями у сфері молодіжної політики.

У третьому розділі досліджені перспективи  розвитку  державної молодіжної політики.

Основними завданнями, на виконання яких має бути спрямоване реформування молодіжної політики в Луганській області, є: наближення молодіжної політики до реальних потреб молоді;   активізація   співпраці  держави   та  громадськості  в рамках молодіжної     політики,     що     повинно     передбачати     якісне     покращення інформаційної складової молодіжної політики.

Загальні підсумки проведеного дослідження дозволяють зробити деякі суттєві висновки , у супроводі з відповідними рекомендаціями:

до числа найбільш актуальних проблем належать
переважно проблеми матеріального характеру, пов'язані із забезпеченням
себе засобами до самостійного існування (проблеми працевлаштування,
забезпечення житлом, а також пов'язані з цим проблеми здобуття професії);

аналіз молодіжних програм засвідчив розрив між реальними потребами молоді та політикою, яку проводитимуть органи державної влади;

проаналізовані    документи    у    сфері    державної    молодіжної    політики відображають   більшою   мірою   реальні   потреби   та   очікування,   які є характерними для молоді Луганщини. Але пункти програм здебільшого
носять   декларативний   характер,   не   містять   конкретних   заходів,   не
потребують жорсткого виконання.

Основна рекомендація по вирішенню названого комплексу проблем: забезпечити більшу прозорість та відкритість у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері молодіжної політики (шляхом розширення способів інформування молодого населення області з питань діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері молодіжної політики).

Молодіжна політика є інструментом, що має забезпечити у комплексі стратегічного розвитку країни геополітичну конкурентоспроможність Української держави, а також розвиток місцевих громад та суспільства протягом наступних 10–15 років.

Сооціалізація молоді є невід'ємним процесом формування громадянського суспільства. Місцеве самоврядування займає особливе місце в процесі розвитку громадянського суспільства, оскільки водночас є механізмом його формування та невід'ємною його частиною. Таким чином, органи місцевого самоврядування є активним учасником соціалізаційного процесу формування громадянина. Органи місцевого самоврядування, як базова характеристика громади є головним фактором  соціалізації молоді.

Різноманітні дані аналізу та прогнозів середньо– та довгострокових тенденцій визначають, що найбільш важливими змінами майбутнього є перехід до самоорганізації суспільства. Самоорганізація громадян, їх об’єднань та бізнесу, їх взаємодія – мають стати основою суспільства майбутнього.

Одночасно, традиційна система освіти та виховання молоді, як і державна молодіжна політика та громадські організації, не здійснювали цілеспрямованого виховання самостійної, відповідальної молоді та її підготовки до життя у самоорганізованому суспільстві. З іншого боку, увесь комплекс проблем та протиріч, із якими зіткнеться Україна у найближчі 10–15 років, формує достатньо жорсткий набір вимог до нових поколінь.

Життя молодої людини у прогнозованих умовах не буде розвиватися прямолінійно, як послідовність простих переходів від загальної освіти до професійної, від освіти до праці, від життя у родинному домі до створення власної сім`ї. Нові умови потребуватимуть від кожної молодої людини та його сім`ї мобільності, пошуку нових нестандартних варіантів побудови власного життя. Пріоритетними мають стати такі напрямки молодіжної політики, реалізація котрих надасть молоді можливості для самостійного вирішення проблем, які виникають. Тільки такий підхід буде сприяти взаємоув’язуванню  поліпшення якості життя переважної більшості молоді та розвитку країни в цілому.

Треба визначити, що ефективна практична реалізація може відбуватися насамперед на рівні місцевих громад, що наближені до реальних потреб та участі молоді. Розбудова молодіжної політики «знизу до гори» має збалансувати державну політику та стати її пріоритетом. Зрозуміло, що наважливим є модель муніципальної молодіжної політики, яка несе на собі навантаження усієї системи, та має забезпечити досягнення стратегічних завдань країни.

Державна молодіжна політика лише тоді може бути результативною, коли вона виділяється саме як специфічний, пріоритетний напрям у діяльності держави, усіх її органів і структур і здійснюється в інтересах як молодої людини, так і суспільства загалом. Без такої пріоритетності не буде належного зв’язку між поколіннями, їх спадкоємності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: