перейти на сайт>>

Аналіз кредитної політики комерційного банку щодо кредитування населення

ID роботи: 2927
Тип роботи:
Об'єм: 105 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти кредитування населення в сучасних умовах
1.1. Економічна сутність кредитування та його необхідність
1.2. Види кредитів та їх характеристика
1.3. Сучасні тенденції кредитування в Україні
Розділ 2. Аналіз кредитної політики комерційного банку щодо кредитування населення
2.1. Аналіз основних фінансових показників діяльності ЛФ КБ „Приватбанк”
2.2. Характеристика політики ЛФ КБ „Приватбанк” щодо кредитування населення
2.3. Аналіз споживчого кредитування ЛФ КБ „Приватбанк”
2.4. Операції КБ „Приватбанк” із пластиковими картками та його місце на ринку пластикових карток
Розділ 3. Напрями вдосконалення кредитування населення ЛФ КБ „Приватбанк”
3.1 Використання економіко-математичних методів для прогнозування кредитування населення
3.2 Формування страхових резервів і резервних фондів у процесі кредитування населення
Висновки
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Усі комерційні банки в певній мірі беруть участь у ризиковому запозиченні ресурсів і кредитуванні. Саме кредитні операції посідають домінуюче місце у портфелі послуг банку. Отже, загальний розвиток усіх видів банківської діяльності потребує, у першу чергу, вдосконалення їх кредитних відносин. Активація підприємницької діяльності ринкових суб’єктів різних організаційно правових форм вносить пожвавлення у процес пошуку альтернативних джерел фінансування їх діяльності, в тому числі банківських кредитів. Створення сприятливого підприємницького клімату суттєво залежить від заходів банківських установ, покликаних надавати взаємовигідні кредитні послуги суб’єктам господарювання для підтримки їх ділової активності [45,19].
Розкривши тему даного дипломного проекту можна сказати, що правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями – основа фінансової та ринкової стабільності комерційних банків (з урахуванням визначного місця, що посідають кредитні операції а портфелі банківських активів).
Банкам необхідно створити обстановку економічної зацікавленості підприємств в pостi i підвищенні соціально-економічної ефективності виробництва.
У сучасних умовах з метою забезпечення ефективної кредитної діяльності комерційні банки повинні розробляти власну внутрішню кредитну політику та впроваджувати практичні механізми її реалізації.
Кредитна політика банку повинна, насамперед, визначати завдання й пріоритети кредитної діяльності, засоби і методи їх реалізації, а також принципи і порядок організації власне кредитного процесу тому що, кредитна політика є основою організації процесу банківського кредитування відповідно до загальної ринкової стратегії діяльності банку й повинна чітко визначати цілі кредитування, правила їх реалізації, а також відповідне документальне методичне забезпечення.
Способи і методи реалізації кредитної політики необхідно формалізувати у відповідних внутрібанківських документах, основними серед яких повинні бути стандарти кредитування та кредитні інструкції. Необхідність розробки кредитної політики є також підготовка меморандуму з кредитної політики, який повинен забезпечити реалізацію стратегічних цілей банківської діяльності у сфері кредитування. Саме в ньому необхідно відобразити всі етапи кредитного процесу – від збирання інформації та вивчення кредитної передісторії до кредитного моніторингу та механізму формування резервів під можливі втрати за наданими кредитами. Меморандум встановлює вимоги, на основі яких робітників відділу кредитного аналізу банку здійснюють перевірки позичальників, визначає механізм внесення коректив у поточну внутрішню кредитну політику банку.
Отже, кредитна політика комерційного банку окреслює коло ключових цілей і завдань банківської діяльності та визначає конкретні способи і методи її реалізації з метою максимізації доходності кредитних операцій та досягнення прийнятого рівня ризиків банківської діяльності у сфері кредитування.
Також, можна вказати, що успішне проведення банком кредитування позичальників та отримання бажаного доходу при мінімальному кредитному ризику залежить від того, на якому рівні професійності були проведені етапи банківського кредитування. Вагоме місце серед яких займає оцінка фінансового стану потенційного позичальника.
Кредитні відносини повинні будуватися на основі глибокого вивчення установами банків фінансового стану, кредитоспроможності, перспектив розвитку клієнтури i професійного рівня їх керівників. Від цього залежить ефективність використання i своєчасність повернення позичених коштів, що прямо впливає на прибуток банків, лiквiднiсть їх балансу [47,50].
Одним з важливих принципів банківського кредитування є забезпечення зобов’язань позичальника по поверненню кредиту. Майно та інші форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам: висока ліквідність; здатність до тривалого зберігання (як мінімум, на протязі строку погашення позики); низькі витрати по зберіганню та реалізації застави. В залежності від того, наскільки закладене майно відповідає даним вимогам, банк повинен визначати об’єм наданої ним позики.
Але, все ж таки, до основного етапу банківського кредитування відносять підготовку та укладання кредитного договору. Кредитний договір між банком і позичальником необхідно укладати тільки у письмовій формі, в іншому випадку він буде вважатись не дійсним. Внесення змін до кредитного договору в односторонньому порядку без згоди обох сторін не допускається.
Аналіз руху кредитів банку показав, що видані кредити по відношенню до залишку позикової заборгованості склали 100%.
Значення цього показника полягає в тому, щоб визначити, скільки кредитів залишилося непогашеними з виданих в минулому звітному періоді. В даному прикладі залишок позикової заборгованості не перевищує розміру знов виданих кредитів. Це позитивно характеризує діяльність ЛФ КБ „Приватбанк” по відстежуванню руху кредитів. Тільки 23% кредитів було погашено від суми знов виданих кредитів, у тому числі по короткострокових - 23% і довгостроковим - 24%. Цей показник говорить про те, що в даному банку відсоток погашення позик по відношенню до виданих кредитів малий.
Таким чином, не дивлячись на відносне погіршення диверифікації кредитного портфеля за минулий період, банку все ж таки слід в цілях зниження ризику продовжити політику подальшого збільшення кредитних вкладень в промисловість, будівництво, споживацькі позики і зменшити кредитування інших, не основних галузей народного господарства, де як і раніше розташована основна зона кредитного ризику банку. ЛФ КБ „Приватбанк” слід виробити обгрунтовані ліміти кредитування різних галузей народного господарства і довгострокових кредитів населенню.
Кредитний моніторинг посідає також важливе місце в банківському кредитуванні. Головним завданням якого є контроль за зміною кредитоспроможності позичальника та визначення конкретних заходів, які необхідно вжити у разі виникнення проблем.
В якості найбільш доцільного методу організації кредитних відносин в дипломній роботі було запропоновано організувати їх у формі довгострокового кредиту, що за умов кризової ситуації в Україні найбільш повно відповідає меті та можливостям інвестиційного фінансування.
Узагальнюючи роботу проведену в дипломній роботі можна сказати, що, якою б якісною не була кредитна політика, які б кредити не надавав банк за строками користування, як не намагався б створити ефективну цінову політику, це ще не гарантує забезпечення виконання встановлених параметрів діяльності банку та запланованого рівня ефективності кредитних операцій. Вирішальне значення має організація роботи з добору та управління кадрами, а також оптимальна функціональна побудова організаційної структури кредитного підрозділу комерційного банку.
Загалом якісне, професійне та послідовне виконання всіх необхідних процедур основних етапів банківського кредитування є необхідною та найважливішою умовою ефективної реалізації кредитної політики банку та забезпечення необхідного рівня доходності, платоспроможності та ліквідності банківської діяльності.
Побудована економіко-математична модель щодо кредитування населення дозволяє зробити висновок про подальший розвиток операцій з кредитування населення та збільшення суми виданих кредитів.
Таким чином, рекомендації, наведені у даній дипломній роботі дозволять КБ „Приватбанк” підвищити ефективність кредитування населення.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: