перейти на сайт>>

АНАЛІЗ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

ID роботи: 5302
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні підходи до аналізу необоротних активів підприємства в ринкових умовах

1.1. Необоротні активи: сутність та їх класифікація

1.2. Інформаційно-правове забезпечення аналізу необоротних активів

1.3. Методика аналізу необоротних активів

Розділ ІІ. Фінансовий аналіз необоротних активів ПНВП «Спецпромавтоматика»

2.1. Аналіз динаміки й структури необоротних активів

2.2. Аналіз наявності, структури та ефективності використання  основних фондів підприємства

2.3. Аналіз структури та економічної ефективності використання нематеріальних активів на підприємстві

Розділ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності використання необоротних активів підприємства ПНВП «Спецпромавтоматика»

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у даній курсовій роботі були проаналізовані теоретичні та практичні аспекти управління активами підприємства, а також розроблені шляхи підвищення ефективності їх використання.

У першому розділі курсової роботи було з’ясовано, що аналіз стану та структури необоротних активів підприємства передбачає оцінку динаміки їх загального обсягу і складу, ступеню їх придатності, інтенсивності

оновлення і ефективності використання. Аналіз здійснюється з метою виявлення можливих резервів підвищення потенціалу ефективності використання необоротних активів в перспективі. Для оцінювання резервів підвищення ефективності необоротних активів необхідно, насамперед, знати реальний рівень їх використання й конкретні можливості його підвищення.

Поліпшення використання основних фондів може бути забезпечене двома шляхами: інтенсивним та екстенсивним.

Аналіз ефективності використання необоротних активів полягає в розробці системи заходів, спрямованих на підвищення коефіцієнтів рентабельності і виробничої віддачі необоротних активів. На основі контрольної інформації визначаються резерви ефективного використання необоротних активів – зниження потреб в них за рахунок підвищення коефіцієнтів їхнього використання в часі і по потужності, оскільки між цими двома показниками існує зворотна залежність. Критеріями ефективності використання необоротних активів є: рентабельність (відношення суми прибутку до середньої вартості необоротних активів) та фондовіддача (відношення обсягу зробленої або реалізованої продукції до середньої вартості основних засобів). Звідси ефективність використання основних засобів є важливим фактором оптимізації собівартості продукції, що впливає на фінансовий результат діяльності підприємства.

Узагальнюючи результати дослідження зазначимо, що головною метою контролю використання необоротних активів є формування обліку аналітичної інформації для оцінювання окупності необоротних активів з метою розробки раціональної амортизаційної політики оцінки ефективності.

Застосування у практиці структуризації цілей контролю та наведеного підходу проведення внутрішнього контролю необоротних активів дозволяє послідовно та обґрунтовано підходити до прийняття рішень під час здійснення господарської діяльності суб’єкта підприємництва, що буде сприяти підвищенню ефективності діяльності в цілому.

У другому розділі курсової роботи був проведений аналіз структури, динаміки та ефективності використання активі ПНВП «Спецпромавтоматика».  Забезпеченість необоротними активами є достатньою.

Як показав аналіз, необоротні активи займають велику питому вагу у структурі активів ПНВП «Спецпромавтоматика»: 61,21% у 2010 році та 52,77% у 2011 році. Частка основних засобів та нематеріальних активів у 2010 році  приблизно однакова (52% та 48% відповідно), у 2011 році спостерігається зростання питомої ваги НМА до 60%. Показники ефективності використання основних фондів поліпшились, що свідчить про підвищення ефективності використання ОЗ.

Коефіцієнт придатності основних засобів скоротився на 0,08%. Динаміка коефіцієнтів вибуття та  приросту основних засобів свідчать, що основні засоби вибувають швидше ніж оновлюються протягом обох періодів.

Аналіз використання НМА показав, що у 2011 році підвищилася ефективність їх. використання. Зокрема, дохідність нематеріальних активів зросла на 20,3%. Основним чинником зростання дохідності є збільшення фондовіддачі нематеріальних активів і підвищення рентабельності реалізації.

У другому розділі зроблено висновок, що підприємству вже слід задуматися над оновленням обладнання та покращання виробничих технологій для підтримка та покращання конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому.

У третьому розділі був проведений порівняльний аналіз ефективності  різних способів  придбання нового обладнання ПНВП «Спецпромавтоматика». Для цього  був виконаний  розрахунок лізингових платежів; розрахунок економії по податках для лізингової схеми і кредитного продукту; порівняльна оцінка фінансових результатів лізингової схеми і кредиту – оцінка ефективності лізингової операції для ПНВП «Спецпромавтоматика». На основі проведених розрахунків очевидно, що придбання устаткування з використанням лізингового фінансування найбільш оптимальне для ПНВП «Спецпромавтоматика».


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: