перейти на сайт>>

Аналіз фінансового забезпечення діяльності підприємства та розробка шляхів удосконалення фінансового забезпечення

ID роботи: 3327
Тип роботи:
Об'єм: 101 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення діяльності підприємства
1.1. Основні поняття фінансування діяльності підприємства
1.2. Джерела фінансування діяльності підприємства та використання фінансових ресурсів
1.3. Характеристика традиційних методів короткострокового та довгострокового фінансування
Розділ 2. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства
2.1. Фінансово-економічний стан підприємства
2.2. Структура та динаміка коштів підприємства і джерел їх формування
2.3. Показники ефективності використання капіталу підприємства
Розділ 3. Напрями удосконалення фінансового забезпечення діяльності підприємства
3.1. Система управління фінансового забезпечення діяльності підприємства
3.2. Організаціно-економічний механізм управління капіталом підприємства
3.3. Оптимізація структури капіталу
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

В результаті аналізу власного капіталу ПП „Аллегро” нами виявлено, що підприємство займається виробництвом і реалізацією тютюнових виробів.
У дипломній роботі були виявлені і обгрунтовані суть і поняття капіталу, оскільки при аналізі фінансового стану підприємства чітко визначається, що його успішна діяльність залежить від раціональної структури капіталу і ефективності його використання.
В ході справжнього дослідження була досягнута мета – розроблена раціональна структура капіталу ПП „Аллегро” на основі використання кількісних методів і технологій.
Перший розділ роботи присвячений теоретичним аспектам суті, складу, структурі власного і позикового капіталу. Власний капітал підприємства представлений основними складовими: статутним капіталом, додатковим капіталом, резервним капіталом і нерозподіленим прибутком. Складовими позикового капіталу є довгострокові і короткострокові кредити і, позики, кредиторська заборгованість. Їх наявність, розмір, тактика використання визначають ефективність роботи підприємства в цілому.
У другому розділі дана економічна характеристика ПП „Аллегро”.
Розділ 3 дослідження присвячений аналізу структури капіталу ПП „Аллегро”. Було встановлено, що частка позикових засобів в джерелах фінансування складає 14,16% це говорить про те, що діяльність підприємства більшою мірою не залежить від позикових засобів. Тому підприємство оцінюється як фінансово стійке.
Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні рекомендації:
- необхідно підвищити частку власних засобів в джерелах фінансування, за рахунок раціонального розподілу прибутку;
- розглянути всі можливі варіанти отримання довгострокових кредитів для удосконалення виробництва, а так само скоротити відтік власних засобів в дебіторську заборгованість за допомогою комплексного підходу вивчення замовника, використання сучасних схем і засобів розрахунків.
Для поліпшення фінансового стану аналізованого підприємства нами рекомендується наступне:
– збільшити статутний капітал з метою підвищення його фінансових гарантій;
– створити резервний фонд, а також удосконалювати його облік і віддзеркалення в бухгалтерському балансі;
– удосконалювати бухгалтерську звітність підприємства в цілях можливості її використання для фінансового аналізу всіма учасниками ринку.
Доцільно запропонувати наступні принципи формування капіталу підприємства:
1. Облік перспектив розвитку господарської діяльності підприємства. Забезпечення перспективності досягається шляхом включення всіх розрахунків, пов'язаних з формуванням капіталу, в бізнес-план створення нового підприємства.
2. Забезпечення відповідності об'єму капіталу, що привертається, об'єму формованих активів підприємства. Загальна потреба в капіталі грунтується на потребі в оборотних і необоротних активах. При створенні нового підприємства потреба в капіталі включає дві складові:
а) Передстартові витрати є відносно невеликими сумами фінансових коштів, необхідних для розробки бізнес-плану і фінансування пов'язаних з цим досліджень. Ці витрати носять разовий характер і у складі загальної потреби займають незначну частину.
б) Стартовий капітал призначений для безпосереднього формування активів підприємства.
Подальше нарощування капіталу розглядається як форма розширення діяльності підприємства і пов'язано з формуванням додаткових фінансових ресурсів.
3. Забезпечення оптимальності структури капіталу з позиції ефективного його функціонування.
Структура капіталу є співвідношенням власних і позикових фінансових коштів, використовуваних у фінансовій діяльності підприємства: фінансову, інвестиційну і операційну діяльність, впливає на кінцеві результати.
Підприємство, що використовує тільки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість (коефіцієнт автономії рівний одиниці), але обмежує темпи свого розвитку (оскільки не може забезпечити формування необхідного додаткового об'єму активів в періоди благополучної кон'юнктури ринку) і не використовує фінансові можливості приросту прибули на вкладений капітал.
Використання позикового капіталу піднімає фінансовий потенціал розвитку підприємства і представляє можливість приросту фінансової рентабельності діяльності. Проте, в більшій мірі генерує фінансовий ризик і загрозу банкрутства.
4. Забезпечення мінімізації витрат по формуванню капіталу з різних джерел. Така мінімізація здійснюється в процесі управління вартістю капіталу, під якою розуміється ціна, яку підприємство платить за його залучення з різних джерел.
5. Забезпечення високоефективного використання капіталу в процесі його господарської діяльності. Реалізація цього принципу забезпечується шляхом максимізації показника рентабельності власного капіталу при прийнятному для підприємства рівні фінансового ризику.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: