перейти на сайт>>

Аналіз фінансового стану підприємства

ID роботи: 6800
Тип роботи:
Об'єм: 69 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність аналізу фінансового стану підприємства та необхідність його проведення

1.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

1.3. Система показників, що використовуються при аналізі фінансового стану підприємства

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПП  «ДС 7691»

2.2 Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства

2.3 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства

2.4 Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства

Розділ 3

НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Висновок

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Дослідження сукупності теоретичних, методичних та практичних засад аналізу фінансового стану підприємства дозволило сформулювати висновки, які висвітлюють вирішення основних завдань курсової роботи відповідно до поставленої мети.

На основі узагальнення та аналізу праць вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань аналізу та оцінки фінансового стану зроблено висновок, що фінансовий стан – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика діяльності підприємства в певному періоді, що відображає ступінь забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами, раціональності їх розміщення, забезпеченості власними оборотними коштами для своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями та здійснення ефективної господарської діяльності в майбутньому.

Основними інформаційними джерелами для оцінювання фінансового стану підприємства є показники фінансової, статистичної звітності підприємства і дані поточного бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність повинна надати дохідливу, доречну, достовірну та порівнянну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності підприємства, руху його грошових коштів, змін у складі власного капіталу.

Таким чином, на основі аналізу звітних даних визначаються основні тенденції формування й використання фінансових ресурсів підприємства, причини змін, що сталися, сильні та слабкі сторони підприємства та резерви поліпшення фінансового стану підприємства у перспективі (прогнозування майбутнього фінансового стану).

Як свідчать дані проведеного аналізу, основні фінансові показники діяльності підприємства мають нерівномірний характер розвитку. Зокрема, мають тенденцію до зменшення   виручка від реалізації продукції та прибуток. При цьому слід відмітити, що рентабельність витрат у 2012 році підвищилась та складає 144,31% до рівня 2011 року.

У 2010 р. ПП  «ДС 7691» мало  нормальний фінансовий стан. Фінансові показники досить близькі до оптимальних, але по окремих коефіцієнтах допущено певне відставання. Підприємство рентабельне, знаходиться в зоні допустимого ризику.

У період 2011-2012 рр. фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати як задовільний (середній). При аналізі балансу виявляється слабкість окремих фінансових показників. Платоспроможність знаходиться на межі мінімально допустимого рівня, фінансова стійкість недостатня. При взаєминах з аналізованою організацією навряд чи існує загроза втрати засобів, але виконання їй зобов'язань в строк представляється сумнівним. Підприємство характеризується високим ступенем ризику.

У третьому розділі розглянуті основні шляхи підвищення фінансової стабільності підприємства.

ПП  «ДС 7691» працює на перспективу, правильно планує свою стратегію та тактику, намагається іти в ногу з прогресивними методами торгівлі – і це їм вдається.

Пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів – одне з найважливіших задач будь-якого підприємства. Виявляти і практично використовувати ці резерви можна тільки за допомогою ретельного фінансового економічного  аналізу.

Аналіз платоспроможності та ліквідності виявив що баланс ПП  «ДС 7691» причини такого негативного становища.

Ситуацію можна покращити зменшуючи дуже велику частку кредиторської заборгованості у пасивах, а також збільшивши величину грошових коштів на розрахунковому рахунку.

Одним з напрямків покращення фінансової стійкості  є покращення показників рентабельності. Рентабельність загального капіталу можна покращити зменшуючи частку активів які не приносять прибутку, їх можна здати в оренду або реалізувати.

Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливіших показників, що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства.

На ПП  «ДС 7691»   згідно аналізу обертання оборотного капіталу уповільнилося обертання дебіторської заборгованості у наслідок її стрімкого приросту.

Пошук ефективних механізмів управління фінансовим станом  зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: