перейти на сайт>>

Антикризове управління підприємством

ID роботи: 3374
Тип роботи:
Об'єм: 108 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Суть, причини кризи підприємства та завдання антикризового управління
1.1. Суть і причини виникнення кризових ситуацій
1.2. Поняття та основні елементи антикризового фінансового управління
1.3. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства
1.4. Фінансова санація та реструктуризація як складові антикризового управління
Розділ
Аналіз фінансового стану підприємства
2.1. Характеристика об'єкту дослідження
2.2. Аналіз і оцінка майна
2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства
2.4. Аналіз платоспроможності і ділової активності
Розділ
стратегія по виведенню підприємства з кризи
3.1. Продаж частини майна підприємства
3.2. Злиття як спосіб оздоровлення підприємства
АТ акціонерне товариство
3.3. Реструктуризація кредиторської заборгованості по основних платежах до бюджету
Розділ
Заходи з охорони праці та цивільної оборони
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

У сучасних умовах ведення бізнесу стає очевидним, що підприємства і компанії для виживання і збереження довгострокової конкурентоспроможності повинні постійно коректувати свою діяльність з урахуванням вимог навколишньої дійсності. Нові умови ведення бізнесу припускають постійну готовність до змін.
Організація повинна володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури бізнесу, оперативно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни.
В даний час більшість вітчизняний підприємств випробовують фінансові утруднення, пов'язані як із зовнішніми загальнодержавними проблемами, так і з внутрішніми проблемами, - неефективний маркетинг, неефективне використання засобів, неефективний виробничий менеджмент, незбалансованість фінансових потоків. Сукупність перерахованих чинників викликає необхідність постійної діагностики фінансового положення підприємства з метою ранньої діагностики кризового розвитку підприємства і вироблення захисних механізмів антикризового управління фінансами, залежно від виявлених чинників і сили їх дії.
Кризові ситуації можуть виникнути на будь-якій стадії життєвого циклу підприємства, і це є особливістю існування господарюючих суб'єктів в ринкових умовах. Проведений аналіз економічної літератури дозволив уточнити визначення і основні функції антикризового управління: управління направлене на виведення підприємства з кризового стану, мінімізація втрат від кризи, здійснення комплексу заходів попередження кризових явищ. На сьогодні, очевидно, що підприємства для виживання на ринку і збереження конкурентоспроможності повинні постійно вносити зміни в свою господарську діяльність. Організація повинна володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, вчасно проводити стратегічні і оперативні зміни. Кризові ситуації можуть виникнути на будь-якій стадії життєвого циклу підприємства, і це є особливістю існування господарюючих суб'єктів в ринкових умовах. Можна виділити різні типи криз: криза стратегії, криза результатів діяльності, криза ліквідності. Визначення типу кризи сприяє вибору першочергових завдань, напрямів і методів перетворень. Невчасне виявлення кризових явищ обмежує сферу діяльності по їх подоланню. Основні функції антикризового управління: управління направлене на виведення підприємства з кризового стану, мінімізація втрат від кризи, здійснення комплексу заходів попередження кризових явищ. Підприємства повинні володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, постійно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни. Ключове завдання фінансового оздоровлення підприємств в рамках активної стратегії – освоєння нових ринків збуту, в забезпечення якої реалізуються заходи по проведенню маркетингу. Освоєння нових ринків збуту як за рахунок просування на нові територіальні ринки традиційної продукції, так і шляхом освоєння нової продукції для виходу на нові продуктові ринки, рішення задач підвищення якості продукції, що випускається, і зниження ресурсомісткості на основі технологічного переозброєння, зміна постачальників.
В процесі реформування свого бізнесу підприємства стикаються з різними проблемами. Це продаж майна, продаж активів, скорочення персоналу, втрата кредитів і позик, втрата постійних клієнтів. Скорочення персоналу приводить до втрати кваліфікованих кадрів, погіршує морально-психологічну атмосферу в колективі. Вивчивши теоретичні основи фінансового оздоровлення підприємства, в даній випускній кваліфікаційній роботі мною була досліджена економічна необхідність фінансового оздоровлення. У першому розділі були розглянуті теоретичні питання фінансового оздоровлення. Такі як – економічна необхідність, план фінансового оздоровлення і проблеми, що виникають в ході рішення цієї проблеми. На прикладах зарубіжних компаній розглянуті шляхи виходу з кризового фінансового положення.
У даній роботі розроблені шляхи фінансового оздоровлення ТОВ „Марк-ЛТД”, що стоїть в даний час перед проблемою виживання на ринку, у разі не рішення якої ТОВ „Марк-ЛТД” в недалекому майбутньому загрожує банкрутство.
У першому розділі дипломної роботи розглянуті теоретичні основи антикризового менеджменту. Кризові ситуації можуть виникнути на будь-якій стадії життєвого циклу підприємства, і це є особливістю існування господарюючих суб'єктів в ринкових відносинах. Для виживання на ринку і збереження конкурентоспроможності підприємства повинні постійно вносити зміни в свою господарську діяльність. Кожна зміна несе нові додаткові можливості для досягнення майбутнього успіху бізнесу. Підприємства повинні володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, перманентно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни. Для досягнення відновлення конкурентоспроможності підприємствам необхідно виробити маркетингову стратегію, адекватну умовам ринку, перетворити слабкі сторони виробничих процесів. Також здійснити якісні зміни системи управління. У країнах з ринковою економікою, що цілком склалася, і відносно стабільною соціально-політичною ситуацією, діючими законами про конкуренцію банкрутство розглядається як позитивне явище, сприяюче очищенню ринку від неефективних і слабких підприємств. В Україні багато підприємств є потенційними банкротами, хоча багато хто з них має можливості для виходу із зони фінансової неспроможності.
У другому розділі проведений аналіз фінансового стану ТОВ „Марк-ЛТД”. Аналіз і оцінка фінансової стійкості ТОВ „Марк-ЛТД” показали, що підприємство знаходиться в кризовому фінансовому стані, причому цей стан фіксується з 2004 року по 2006 рік. Запаси і витрати не покриваються власними оборотними коштами. У 2004 р. на покриття запасів і витрат не вистачало 23,85% власних оборотних коштів, в 2005 р. – 40,98%, в 2006 р. – 97,89%. Головна причина збереження кризового фінансового положення ТОВ „Марк-ЛТД” – це перевищення темпів зростання запасів і витрат над зростанням джерел формування. Загальна величина джерел формування знизилася в 2005 р. на 10,91%, в 2006 р. на 7,38%, власні оборотні кошти в 2005 р. зменшилися на 32,69%, в 2006 р. на 10,98%. Вартість запасів і витрат в 2005 р. збільшилася на 30,96%, а вже в 2006 р. знизилася на 26,90%. Негативним моментом є незадовільне використання ТОВ „Марк-ЛТД” зовнішніх позикових засобів. Довгострокові кредити і позики не притягувалися. Короткострокові зобов'язання представлені в звітності лише кредиторською заборгованістю, хоча в 2005 р. вона була збільшена на 2,64%, але вже в 2006 р. знизилася на 5,92%, тобто ТОВ „Марк-ЛТД” не бажає, не уміє або не може використовувати позикові засоби для виробничо-господарської діяльності. У ТОВ „Марк-ЛТД” спостерігається недолік власних оборотних коштів, що свідчить про брак їх в господарській діяльності для покриття запасів. Необхідне збільшення рівня власних оборотних коштів.
Аналіз фінансового стану показав, що ТОВ „Марк-ЛТД” має збитки у розмірі 12390 грн. (5,54% до валюти балансу), загальний коефіцієнт ліквідності рівний 0,52, тобто підприємство може погасити тільки 52% своїх зобов'язань. Рентабельність капіталу 0,06%, тобто на 1 вкладену гривню ТОВ „Марк-ЛТД” одержує 6 копійок прибутку в рік. ТОВ „Марк-ЛТД” має незадовільну структуру балансу. Коефіцієнт поточної ліквідності менше 2, коефіцієнт критичної ліквідності менше 1, а коефіцієнт абсолютної ліквідності не потрапляє в інтервал від 0,2 до 0,5. Коефіцієнт відновлення склав 0,82, що говорить про неможливість відновити платоспроможність ТОВ „Марк-ЛТД”. Низьке значення коефіцієнта критичної ліквідності указує на необхідність постійної роботи з дебіторами, щоб забезпечити можливість звернення найбільш ліквідної частини оборотних коштів в грошову форму для розрахунків. Низьке значення коефіцієнта абсолютної ліквідності указує на зниження платоспроможності підприємства.
Враховуючи те, що подальша робота ТОВ „Марк-ЛТД” без застосування заходів по поліпшенню фінансової ситуації, тільки погіршить положення і, знаючи, що підприємство не має в своєму розпорядженні внутрішніх ресурсів, в третьому розділі були розроблені шляхи фінансового оздоровлення. Пропоновані шляхи виходу з фінансової кризи наступні: продаж частини майна, злиття з іншою компанією і реструктуризація кредиторської заборгованості по основних платежах до бюджету.
Перший шлях фінансового оздоровлення ТОВ „Марк-ЛТД” – реалізація частини майна. ТОВ „Марк-ЛТД” реалізує майно за наслідками оцінки незалежних оцінювачів. Були представлені два варіанти продажу частини майна, продаж частини майна за ринковою вартістю і нижче за ринкову. У першому варіанті за 73000 грн., в другому варіанті за 51800 грн. Оборотні кошти ТОВ „Марк-ЛТД” поповняться на 84702 грн. при першому варіанті реалізації майна, а в другому на 59800 грн. Кращим за наслідками аналізу є перший варіант, при якому є реальна можливість відновлення платоспроможності підприємства. Коефіцієнти відновлення платоспроможності, поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами, (КВП=1,23, КТЛ = 2,67, КІС = 1,30) мають найбільш високі значення, чим в другому варіанті (КВП=0,88, КТЛ = 3,09, КІС = 1,00). Це характеризує наявність реальної можливості відновити платоспроможність ТОВ „Марк-ЛТД”.
На основі економіко-математичної моделі розрахований найбільш сприятливий варіант по реалізації майна, при якому ТОВ „Марк-ЛТД” одержує максимальний прибуток у розмірі 111000 грн. Плановані витрати при реалізації майна через магазин, частини майна через торгових посередників, частини майна своїм працівникам складуть 7400 грн. При цьому реалізація приведе до отримання прибутку 15 грн. через магазин, 20 грн. через торгових посередників, 22 грн. своїм працівникам з розрахунку на 1 грн. витрат на реалізацію. Через магазин ТОВ „Марк-ЛТД” має намір витратити 60% від всієї суми витрат, через торгових агентів і працівників не більше 30% від всієї суми витрат. Для отримання максимального прибутку від реалізації майна ТОВ „Марк-ЛТД” слід реалізувати частину майна при витратах в 4440 грн. через магазин, а частина майна при витратах в 2220 грн. через торгових посередників. Реалізовувати майно через працівників не слід.
Продаж частини основних коштів, погашення дебіторської заборгованості і реалізація товарів на складі дозволить забезпечити ТОВ „Марк-ЛТД” власними оборотними коштами, розрахуватися з кредиторами і відновити платоспроможність.
Другий шлях фінансового оздоровлення – це злиття двох компаній. Були розглянуті два варіанти злиття. У першому варіанті компанія, з якою зливається ТОВ „Марк-ЛТД”, працює на цьому ж ринку. У другому варіанті ТОВ „Марк-ЛТД” зливається з компанією працюючої в іншій сфері діяльності. При злитті ТОВ „Марк-ЛТД” одержує наступні переваги: скорочення витрат на оренду приміщення, скорочення витрат по заробітній платні співробітників, збільшення замовників, скорочення витрат на покупку комп'ютерної техніки, скорочення витрат по транспортних перевезеннях, доставці вантажу до покупця, знижки на закупівлю товарів у продавця, відстрочення платежів перед постачальниками.
При третьому шляху фінансового оздоровлення ТОВ „Марк-ЛТД” одержує відстрочення по платежах до бюджету. Заборгованість по платежах до бюджету складає 21670 грн. Таким чином, рівними частками на 4 роки ТОВ „Марк-ЛТД” одержує кредит в сумі 21670 грн. Заборгованість перед бюджетом погашається протягом чотирьох років. У 2004, 2005, 2006 роках щорічна виплачувана сума заборгованості складе 5424 грн. 27 коп., а в 2007 році 5397 грн. 20 коп.
Всі приведені заходи дозволять вивільнити оборотні кошти у ТОВ „Марк-ЛТД”, які можуть бути направлені: поповнення кількості товарів на складі, розширення номенклатури товару, оренду торгових приміщень, закупівлю торгового устаткування, закупівлю презентаційного устаткування, проведення рекламної компанії, інвестиційний проект.
Не дивлячись на труднощі що склалися в даний час я вважаю, що вони носять тимчасовий характер, з'ясовний проблемою зростання ТОВ „Марк-ЛТД”. При грамотному виконанні плану фінансового оздоровлення і застосування структурних змін ТОВ „Марк-ЛТД” може добитися конкурентоспроможності і стійкого фінансового зростання на ринку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: