перейти на сайт>>

Бухгалтерський облік цінних паперів у портфелі банку на продаж

ID роботи: 2961
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
І. Розділ: Теоретичні аспекти формування портфелю цінних паперів банку на продаж
1.1 Поняття та сутність портфелів цінних паперів
1.2 Особливості формування та обліку портфелю цінних паперів банку на продаж
1.3. Аналіз цінних паперів в портфелі банку на продаж
II Розділ: Облік портфелю цінних паперів банку на продаж
2.1 Організація обліку портфелю цінних паперів банку на продаж
2.2 Основні рахунки та їх характеристика
2.3. Відображення операцій в обліку
Висновки і пропозиції
ЛітератураВисновок:

Таким чином, на дату балансу цінні папери в портфелі Банку на продаж та у торговому портфелі відображаються за справедливою вартістю (крім акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити). Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити, на дату балансу визначаються за собівартістю з урахуванням зменшення корисності. Цінні папери, які утримуються в портфелі до погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою вартістю з використанням ефективної ставки відсотка.
У портфелі на продаж Банк обліковує акції, інші цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, які він має утримувати протягом невизначеного терміну часу. Придбані цінні папери у портфелі Банку на продаж первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю з додаванням витрат на їх придбання. Справедлива вартість цінних паперів визначається згідно внутрішнього положення Банку, затвердженого Головою Правління.
Подальша оцінка цінних паперів в портфелі Банку на продаж здійснюється за справедливою вартістю або собівартістю з урахуванням зменшення корисності:
- цінні папери, які відображаються в обліку за справедливою вартістю, щомісяця підлягають переоцінці;
- цінні папери та інші корпоративні права (акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком), справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, оцінюються за їх собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності.
Цінні папери в портфелі банку на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці. Обов'язково на дату балансу результати переоцінки відображаються в капіталі Банку за аналітичним рахунком балансового рахунку 5102 „Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж” на суму різниці між справедливою вартістю цінного папера і його балансовою вартістю, визначеною на дату переоцінки
Усі цінні папери в портфелі Банку на продаж на дату балансу підлягають перегляду на зменшення корисності.
У разі визнання зменшення корисності за цінними паперами, що обліковуються в портфелі на продаж за справедливою вартістю, сума уцінки, накопичена в капіталі на рахунку 5102, вилучається з капіталу і визнається в прибутках/збитках банку шляхом формування резерву на таку саму суму.
У разі визнання зменшення корисності за цінними паперами, що обліковуються в портфелі на продаж за собівартістю визначається сума втрат, на визначену суму формується резерв.
За борговими цінними паперами в портфелі на продаж Банк визнає процентні доходи, у тому числі у вигляді амортизації дисконту/премії з використанням ефективної ставки відсотку. Нараховані проценти та амортизація дисконту за цінними паперами в портфелі на продаж включаються до рядку 1.1 статті “Процентний дохід” Звіту про фінансові результати
Від володіння цінними паперами з невизначним доходом Банк отримує дохід у вигляді дивідендів. У 2007 році Банком отримав дивіденди від володіння акціями суб’єктів господарства, що відображено у 4 рядку статті „Дохід у вигляді дивідендів” Звіту про фінансові результати.
Протягом року цінні папери в портфелі на продаж не використовувалися у операціях РЕПО.
Дохід від продажу цінних паперів з портфелю на продаж включається до рядку 7 статті “Інший дохід” Звіту про фінансові результати.
Банк має вкладання в цінні папери в портфелі на продаж, що відображено у примітці 5 „Цінні папери в портфелі банку на продаж”.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: