перейти на сайт>>

Бюджетна політика держави: пріоритети та інструменти реалізації

ID роботи: 8211
Тип роботи:
Об'єм: 105 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

1.1. Поняття та характеристика сутності бюджетної політики

1.2. Мета, завдання, елементи та напрямки бюджетної політики

1.3. Механізм формування бюджетної політки

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

2.1. Аналіз формування бюджетних доходів

2.2. Аналіз бюджетної політики України у сфері видатків

2.3. Особливості бюджетної політики України у 2009-2014 роках

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ПОДОЛАННЯ

3.1. Проблеми реалізації бюджетної політики на сучасному етапі

3.2. Пріоритети бюджетної політики України на сучасному етапі

3.3. Удосконалення фінансового механізму здійснення бюджетної політики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Висновок:

За результатами виконання магістерської дипломної роботи можна зробити такі висновки

Сутність поняття «бюджетна політика», можна визначити, як діяльність державних органів влади й управління стосовно формування, виконання та регулювання бюджету держави з метою забезпечення соціально-економічного розвитку та стратегічних пріоритетів країни.

Бюджетна політика являє собою діяльність щодо формування бюджету держави, його збалансування, розподілу бюджетних коштів і за своїм призначенням має істотно впливати на визначення стратегії розвитку країни, відображати соціально-економічні інтереси держави, забезпечувати реалізацію функціональних витрат, що потребують бюджетних коштів

Як складова держав­ного регулювання суспільного розвитку бюджетна політика виступає як сукупність фінансових відносин, інституційного забезпечення щодо формування та використання бюджетних коштів з метою досягнення фінансово-економічної збалансованості, ре­зультативності економічних перетворень.

Саме бюджетна політика відіграє провідну роль у забезпеченні економічної та соціальної стабільності, адже в процесі її формування і реалізації стикаються інтереси різних суб’єктів економічних відносин та різних політичних партій.

Бюджетна політика держави здійснюється через функціонування бюджетного механізму, під яким розуміють сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації бюджетних відносин та забезпечення належних умов для економічного і соціального розвитку

Як показав проведений аналіз, за останні роки бюджетна політика в Україні під впливом політичних та організаційних чинників зазнала значних змін. При цьому вона не відзначалася стабільністю та послідовністю. Значну роль у наповненні бюджету мають податкові надходження, обсяги яких багато у чому визначають ефективність податкової політики. Ефективність здійснення  державою покладених на неї функцій та добробут суспільства в основному залежить від розміру  сплачених податків.  Сучасна бюджетна політика України орієнтується переважно на споживання та трансферти і меншою мірою – на здійснення державних інвестицій. Значні відхилення фактичних і планових значень свідчить про недосконалість методів планування та прогнозування доходів бюджету протягом досліджуваного періоду.

Аналіз видаткової частини бюджету показав, що бюджетні ресурси спрямовувались, у першу чергу, на фінансування основних захищених статей, зокрема, заробітної плати з нарахуваннями, грошового забезпечення військовослужбовців, пенсій, стипендій, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо.  Зниження податкових надходжень відбува­лося за такими видами податків: податок на прибуток, акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів, плата за землю, увізне мито, власні надходження бюджетних установ.

Державний бюджет України як за доходами, так і за видатками має ряд проблем використання бюджетних коштів. Реалізація бюджетної політики протягом останніх років характеризується посиленням дисбалансів між доходами і видатками державного бюджету України та збільшенням розміру дефіциту бюджету; невиконання видаткової частини державного бюджету; збереження високих обсягів боргових залучень.

Низька якість державного бюджету багато в чому пояснюється недоліками в його плануванні. Бюджет кожного року від початку і до кінця є новим документом, що був складений за умов поточної реальності, не враховуючи стратегії розвитку держави. Як результат – фінансово-бюджетна і соціально-економічна стратегії держави розвиваються паралельними шляхами, замість необхідного симбіозу. Держава фактично не має можливостей для проведення антициклічної політики, тобто балансування дефіцитними і профіцитними бюджетами залежно від фази економічного циклу.

Ефективність механізму реалізації бюджетної політики у сфері доходів державного та місцевих бюджетів залежить від стабільної моделі податкової політики. Проте в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України податкова система не набула стабільності і має багато суперечностей. З 2011 року податкова політика України перейшла на новий етап розвитку у зв’язку з прийняттям у грудні 2010 року Податкового кодексу України. Проте, поряд із позитивними напрямами реформування,  в цьому документі є достатньо недоліків, що негативно впливають на податкову поведінку платників податків, формування державного бюджету, економічний розвиток, рівень соціалізації суспільного розвитку.

Важливим завданням бюджетної політики на сучасному етапі є вирішення проблеми удосконалення міжбюджетного регулювання з позиції досягнення узгодженості інтересів органів центральної влади та місцевого самоврядування в частині розподілу повноважень і закріплення фінансових ресурсів на здійснення державних повноважень. Місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування практично позбавлені стимулів до збільшення доходів і раціонального їх використання. Така ситуація обумовлена тим, що значна частина зібраних на певній території коштів надходить до Державного бюджету України, а обсяг коштів, що залишається на місцях, не дає можливості здійснювати перспективне прогнозування і планування розвитку територій. Тому проблема збалансування бюджету, тобто досягнення бюджетної рівноваги, також належить до ключових проблем сьогодення.

Важ­ливою умовою розбудови задекларованої в Конституції України соціа­льної держави є соціалізація бюджетної політики, що передбачає структурування державних грошових ресурсів навколо завдань, спрямованих на інтеграцію суспільства, збереження його цілісності, забезпечення рівномірного розвитку усіх сфер життєдіяльності населення країни та інших завдань, реалізація яких дозволить створити умови для вільного і всебічного розвитку особистості. Для реалізації цього потрібні відповідні організаційно-економічні структури, форми й методи управління бюдже­тними відносинами, що потребує подальших наукових досліджень.

У процесі реалізації бюджетної реформи як на державному, так і на регіональному рівні необхідно звернути увагу на питання вдосконалення бюджетного планування, адміністру­вання податків, кадрової політики, внутрішнього і зовнішнього контролю за бюджетним процесом.

Щоб визначити чинники вдосконалення бюджетної політики на даному етапі економічного розвитку України, необхідно виділити такі основні її проблеми, як: незбалансованість зобов’язань і ресурсів на всіх рівнях бюджетної системи і надмірність боргового тягаря; неефективність і обтяжливість податкової системи; неефективність значної частини бюджетних видатків; перевищення державних потреб і зобов’язань; незавершеність формування ефективної системи управління державними фінансами.

Забезпечення сталих темпів економічного зростання, підвищення конку­рентоспроможності, належного рівня життя населення потребує подальшого реформування державних фінансів, внесення змін до нормативно-правової бази України щодо впровадження середньострокового планування.

Для забезпечення сталого економічного розвитку держави та її регіонів актуальним є питання якісного бюджетного планування та прогнозування.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: