перейти на сайт>>

Бюджетно-фінансові важелі регулювання ринкової економіки

ID роботи: 1151
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти державного регулювання економіки
1.1. Поняття та сутність державного регулювання економіки
1.2. Бюджет та його роль у фінансовій системі держави
Розділ 2. Державний бюджет України як фінансова основа регулювання економіки
2.1. Роль бюджету у регулюванні економічних процесів. Бюджетний механізм регулювання економіки
2.2. Планування й виконання Державного бюджету в механізмі бюджетного регулювання економіки
Розділ 3. напрямки удосконалення використання –бюджетно-фінансових важелів регулювання економіки
3.1. Бюджетне регулювання у країнах з розвинутою ринковою економікою: перспективи для України
3.2. Методи підвищення ефективності системи бюджетного регулювання в Україні
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Бюджет посідає одне з провідних місць у системі державного регулювання розвитку економіки кожної країни. Ринкова економіка ґрунтується на поєднанні як власної саморегулівної дії, що закладена в саму її основу, так і системи державного регулювання ринкових відносин. Ринок на основі балансу попиту та пропозиції через механізм вільного ціноутворення в цілому самостійно регулює розвиток окремих галузей, регіонів і підприємств, виробництво певних товарів та сферу послуг. У цьому полягає основна перевага ринкової економіки. Причому механізм саморегулювання базується на критерії ефективності, що забезпечує об'єктивне підґрунтя розвитку економіки та соціальної сфери, а не суб'єктивну мотивацію. Водночас прагнення досягнення максимальної ефективності й одержання максимального прибутку може призвести до однобокого розвитку суспільства, до кризи перевиробництва. Відома з історії економічна криза 30-х років наочно показала слабкі місця саморегулівної ринкової економіки, або вільного капіталізму, і засвідчила необхідність створення системи державного регулювання ринкових відносин. Власне, навіть не повного регулювання, а лише підрегулювання, коригування, спрямовування ринкових механізмів на досягнення певних цілей і реалізацію встановлених завдань. Тобто система державного регулювання не замінила саморегулівну дію ринкових відносин. Вона лише доповнила її в тих напрямах, де були певні прогалини і вузькі місця.

Підводячи підсумок курсової роботи, варто відмітити основні тези. Державний бюджет виконує вирішальну роль у фінансовому регулюванні ринкової економіки, оскільки насамперед є основним кошторисом держави, в якому зазначаються доходи і видатки бюджету і джерела їх фінансування, а саме в цих категоріях головним чином визначається напрямки функціонування держави (в контексті виконання держави своїх функцій), напрямки державної соціально економічної політики (в контексті визначеності спрямування фінансових ресурсів), напрямки залучення коштів для виконання державою поставлених завдань. Крім того, важливість Державного бюджету у фінансовому регулюванні економічних процесів визначається у його домінантності в системі розподільчих відносин, а саме відносини з приводу формування й використання централізованого фонду грошових коштів. Застосовуючи бюджетну політику, держава регулює основні економічні процеси країни. Бюджет виступає головним індикатором економіки, оскільки, досліджуючи динаміку й структуру бюджетної системи, виявляються основні досягнення й недоліки державного реформування народного господарства. Бюджет є головним забезпечувальним елементом економіки, бо в ньому зазначаються обсяги, напрямки й джерела фінансування галузей господарства. Таким чином, Державний бюджет будь-якої країни є фінансовою основою ринкової економіки.

Основними структурними одиницями Держбюджету є доходи й видатки. Важливого значення набуває планування й виконання дохідної й видаткової частини бюджету, оскільки на цих етапах здійснюється розробка й впровадження фінансово господарської тактики і стратегії держави. У плануванні й виконанні дохідної частини бюджету України виявлено наступні проблеми: недосконала система планування доходів призводить до значних обсягів недонадходжень до бюджету, відсутність розробленої економічної стратегії країни на декілька років сприяє посиленню невизначеності при плануванні й виконанні дохідної частини, через недосконалість законодавчої бази значною мірою знижується ефективність використання бюджетних доходів. У системі планування й виконання видаткової частини спостерігається тенденція до оптимізації показників планування й виконання, втім завдяки прогалинам в програмно-цільовому бюджетуванні набувають значного розвитку негативні явища, такі як значний рівень тінізації економіки (внаслідок відсутності чітко встановленої податкової політики), політичного лобіювання бізнес інтересів на стадії проектування видаткової частини, некоректні з погляду фінансової теорії і практики напрямки фінансування бюджетного дефіциту (великою мірою спостерігається розпродаж національного багатства за останні роки). У сфері міжбюджетних відносин негативними є тенденції до неоптимального розподілу міжбюджетних трансфертів. Спостерігається тенденція до значного рівня централізації національних доходів, що призводить до необґрунтованості міжбюджетного вирівнювання територій. Це призводить до зростання кількості рецесивних регіонів в державі.

Для розв’язання окреслених проблем Україні слід використовувати досвід розвинених країн в бюджетному регулюванні, використовуючи аспекти конкурентної і насамперед кооперативної моделі. Зокрема, (з конкурентної моделі) для подолання недоліків системи планування й виконання бюджету слід перейняти досвід США в плануванні проекту Держбюджету, коли бюджет розробляється не лише на плановий рік, а й на п’ять майбутніх із аналізом попереднього бюджету. Для подолання дефіциту бюджету слід розширити дохідну базу шляхом запровадження американського досвіду у податковій політиці, а саме наданням прерогативи прямому оподаткуванню. У сфері міжбюджетних відносин Україні слід на державному рівні розробити чітку програму про модель децентралізації бюджетних відносин і реалізувати її на практиці, адже місцеві бюджети залежать від Державного аж на 40 % на відміну від 12-відсоткової залежності американських регіональних бюджетів. Із конкурентної моделі слід перейняти досвід позитивної політики фінансового вирівнювання територій, а також акцентуванні уваги на споживчому оподаткуванні. Для підвищення ефективності використання бюджетних коштів Україні слід удосконалювати систему програмного бюджетування шляхом вдосконалення законодавчої бази у цій сфері, обмеженню органів, які розробляють і впроваджують програми, розширенням фінансування цільових програм.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: