перейти на сайт>>

Використання мультимедійних ресурсів у навчальному процесі ПТНЗ

ID роботи: 8964
Тип роботи:
Об'єм: 72 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Науково-теоретичні підходи до можливостей    застосування мультимедійних ресурсів та  у професійній освіті

1.1. Поняття мультимедійних ресурсів та їх місце  в системі педагогічних технологій

1.2. Дидактичні можливості та переваги застосування мультимедійних засобів у професійній освіті

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Організаційно-педагогічна система використання мультимедійних ресурсів у навчальному процесі студентів ПТНЗ

2.1. Аналіз рівня готовності студентів до використання мультимедійних ресурсів у навчальній діяльності

2.2. Методичні особливості та напрямки використання мультимедійних ресурсів у навчальному процесі

Висновки до другого розділу

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Отже, у процесі дослідження була досягнута мета бакалаврської роботи та вирішені основні завдання, поставлені на початку роботи.

По-перше, наведено поняття мультимедійних ресурсів та їх місце  в системі педагогічних технологій. З’ясовано, що існує значна кількість тлумачень терміну «мультимедіа» яку дослідники, здійснюючи порівняльну характеристику, часто вживають як синонім до визначення мультимедійних технологій. Мультимедійні технології – це технології інтегрованого представлення всіх видів інформації (зорової, текстової, графічної, відео, звукової і навіть тактильної) на електронних носіях у цифровому форматі у вигляді електронного документу і відтворення його на комп’ютері, або на екрані за допомогою мультимедійного проектора та відповідних пристроїв.

По-друге, з’ясовано дидактичні можливості та переваги застосування мультимедійних засобів у професійній освіті. Вдосконалення персональних комп’ютерів дозволяє достатньо широко використовувати мультимедійні технології, які є сукупністю різних засобів навчання: текстів, графічних зобра­жень, музики, відео і мультиплікації в інтерактивному режимі, тим самим розширюючи мож­ливості вдосконалення навчально-виховного процесу. Підґрунтям упровадження мультимедійних технологій до освітнього простору є властивість мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів інформації. За рахунок інтенсифікації сприйняття студентами навчального матеріалу стає можливим залучити їх до процесу пізнання як суб’єктів навчальної діяльності. Водночас, упровадження мультимедійних технологій у підготовку студентів до їхньої професійної діяльності й досі залишається на дискутивно-експериментальному рівні

Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі є потужним інстру­ментарієм для подання інформації у наочній і дос­тупній формі та дає змогу реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні. Принцип наочності є одним з найважливіших у навчанні, а інформаційно – комунікаційні технології дають змогу зробити наочним практично кожен елемент навчального матеріалу. Циф­рові проектори надають широкі можливості для ілюст­рації – на екран можна винести всю візуальну інформа­цію, що знаходиться на моніторі комп’ютера – аудіо-, віде­офільми, всі види анімацій.

Проведені нами дослідження свідчать, що глибина та рівень засвоєння навчального матеріалу істотно зростає при використанні дидактично обгрунтованої системи інформаційно – комунікаційних засобів.

По-третє, проведено аналіз рівня готовності студентів до використання мультимедійних ресурсів у навчальній діяльності. Аналіз готовності студентів до навчальної діяльності з використанням ресурсів мультимедіа показав наступні результати. Дев’ять з десяти респондентів мають власні комп’ютери. В офісних пакетах можуть працювати практично всі опитані; 91% студентів мають доступ до Інтернет, а 71% – до електронної пошти; більше половини анкетованих користуються електронними бібліотеками, трохи менше – електронними енциклопедіями, словниками. Отримані дані свідчать про готовність студентів до навчальної діяльності з використанням мультимедійних ресурсів, яка може послужити хорошою базою для інноваційних видів професійної діяльності.

По-четверте, проаналізовано методичні особливості та напрямки використання мультимедійних ресурсів у навчальному процесі.

Сьогодні у професійно-технічних навчальних закладах з метою активізації пізнавальної діяльності сту­дента потрібно використовувати усі можливі мультимедійні технології для проведення лекцій, семінарських, лабораторних і самостійних занять. Найбільш ефективними є такі мультимедійні продукти, як:   мультимедійні презентації, відео уроки, інформаційні ресурси, інтерактивні довідники та матеріали для самоосвіти (словники, енциклопедії, ат­ласи, самовчителі різних мов тощо); освітні програми разом з іграми або освітні програми (ін­терактивні, ігрові, розважальні), мета яких – викликати інтерес і бажання пізнавати більше, підвищити якість засвоєння нового матеріалу.

Кожен педагог на сучасному етапі розвитку мультимедійних технологій в змозі створити сам свою презентацію (об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію) для лекції, практич­ного заняття чи самостійної роботи, використовуючи готовий матеріал (словники, енциклопе­дії; електронні підручники; відео-фрагменти), а також своє особисте бачення погляду, виходячи з досвіду роботи професіоналів, які чудово знають свою предметну галузь із змістової та методичної точки зору, можуть дати реальний і бажаний ефект у процесі створення навчальних програм. Такі заготовки лекцій можна зберігати, тільки завжди удосконалюючи. Перший раз створюючи таку презентацію, підготовка до лекції потребує великої затрати зусиль та часу у викладача, але в майбутньому значно полегшить йому роботу.

Зміст мультимедійного матеріалу має відповідати вимогам навчальної програми, містити не лише теоретичну, а й практичну інформацію та не перетворюватися на видовище замість на­вчальної роботи. Доцільно підібрані презентації можуть повністю замінити інші засоби навчан­ня, що є однією із переваг класів інформаційно-комунікаційних технологій.

Підводячи підсумок, можна відзначити, що ефективність застосування мультимедійних ресурсів у навчальному процесі очевидна.  Засоби мультимедіа сприяють підвищенню рівня засвоєння знань, вчать студентів творчо мислити, застосовувати теорію на практиці, розвивають самостійність мислення, вміння приймати оптимальні в умовах певної ситуації рішення. Як показує практика, використання мультимедійних ресурсів у професійно орієнтованому навчанні є необхідною умовою для підготовки висококваліфікованих фахівців. Використання різноманітних методів і прийомів активного навчання викликає у студентів інтерес до самої навчально-пізнавальної діяльності, що дозволяє створити атмосферу мотивованого, творчого навчання і одночасно вирішувати цілий комплекс навчальних, виховних, розвивальних завдань.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: