перейти на сайт>>

Виховання патріотизму студентів університетів в сучасних умовах засобами вивчення гуманітарних дисциплін

ID роботи: 1323
Тип роботи:
Об'єм: 112 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Патріотичне виховання студентської молоді як педагогічна проблема
1.1. Теоретичні аспекти формування патріотизму як цінності у студентської молоді
1.2. Стан патріотичного виховання студентів вищих навчальних закладів
1.3. Роль гуманітарних дисциплін у процесі виховання патріотизму студентів університетів в сучасних умовах
Розділ 2. Експериментальне дослідження патріотичного виховання студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу
2.1. Організація досліджено-експериментальної роботи щодо вивчення сформованості патріотичних почуттів студентів
2.2. Методика реалізації змісту патріотичного студентів
Висновки та пропозиції
Використана література
ДодаткиВисновок:

Нинішня модернізація національної системи освіти вимагає наукового осмислення теорії та практики виховання молоді як суб’єкта громадянського суспільства.
Саме тому проблема формування національної самосвідомості студентської молоді набула сьогодні особливої актуальності. Від рівня сформованості цього базового утворення залежить не лише глибина й стійкість поглядів, переконань і патріотичних почуттів, а й громадянська позиція та соціальна активність особистості, усвідомлення нею місця та ролі в політичному, соціально-економічному й культурному житті свого народу.
У першому розділі магістерської роботи охарактеризована система патріотичного виховання студентської молоді як педагогічна проблема.
Унаслідок аналізу філософської, гуманітарної та психолого-педагогічної літератури зроблено висновок про сутність патріотизму як моральної якості людини, що виявляється у її здатності ідентифікувати себе з рідним народом, у любові та відданості своїй батьківщині, потребі в постійному власному духовному й інтелектуальному зростанні заради величі і слави своєї вітчизни та готовності за будь-яких умов постати на захист національних інтересів свого народу та демократичних цінностей, практичними справами зміцнювати могутність і незалежність держави.
Під патріотичним вихованням студентів ми розуміємо організований, планомірний та цілеспрямований процес засвоєння особистістю національних цінностей і норм культури, спрямований на формування у неї національно-громадянської свідомості, патріотичних переконань і поведінки, усвідомлення своїх вчинків і дій на благо народу й держави, готовності до захисту Вітчизни.
Результати аналізу психолого-педагогічної літератури свідчать, що у процесі патріотичного виховання студентської молоді важливо дотримуватися принципу єдності виховного впливу на свідомість, почуття та діяльність особистості з обов’язковим урахуванням особливостей її духовного життя. При цьому враховується, що патріотичні ідеали трансформуються в стійкі духовні утворення – погляди, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації – за умови, коли особистість здобуває їх дослідницьким, трудовим, еврестичним шляхом з певної системи знань, відомостей, художньо-естетичних образів, національних традицій, звичаїв.
Результати дослідження переконують, що вдосконалення світоглядної свідомості особистості патріота здійснюється шляхом оновлення змісту освіти, що за своїм обсягом і характером відображає насамперед ідейно-ціннісне багатство рідного народу і вищі здобутки світової культури, сприйняті крізь призму національної свідомості. Участь вихованців у суспільно корисній праці, яка повинна мати патріотичне спрямування, дієву форму розвитку обов’язку і відповідальності перед Батьківщиною. У патріотичному вихованні студентів важливо правильно пов’язувати минуле і сучасне нашої країни, утверджуючи наступність кращих традицій поколінь. Якщо сильніше молодь буде відчувати зв’язок часу, минулого і майбутнього вільного України, зв’язок своїх особистих інтересів з інтересами Вітчизни, якщо більш здатна вона буде сприймати все краще, що створене попередніми поколіннями, і прогресивне, що принесла свобода, то краще вона буде уявляти свою роль у здійсненні завдань розбудови України, то вищим буде ступінь її усвідомлення патріотичної відповідальності.
Зміст патріотичного виховання найчастіше охоплює різні аспекти навчання: культурологічні, філософські, аксіологічні знання про громадянські, демократичні, загальнолюдські, національні цінності; політичні, правові й соціально-психологічні знання. Разом з тим, громадянська освіта далеко не зводиться до знань, а включає формування відповідних цінностей і дій, що відповідають їм. Конкретизуючи ці складові щодо України, слід зазначити, що зміст патріотичного виховання має бути спрямований на одержання учнями досвіду громадянських вчинків і переживань, основних громадянських умінь, зокрема: реалізовувати своє право на участь у виборах та інших формах демократії; відстоювати свої права, брати участь у діяльності об'єднань громадян і громадянських акціях; захищати свої права за допомогою державних органів та органів місцевого самоврядування; відстоювати свої права за допомогою апеляцій до суду, правоохоронних і правозахисних організацій; орієнтуватися в умовах вільного ринку, відстоюючи свої права як споживача і платника податків; використовувати типові прийоми й методи розв’язання проблемних ситуацій; диференціювати емоційні й раціональні компоненти власного вибору; критично сприймати інформацію, самостійно її аналізувати; розвивати свої комунікативні вміння й навички.
Вивчення стану патріотичного виховання студентів ВНЗ України, зокрема у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін, дало змогу виявити характерні недоліки: недостатнє використання виховного потенціалу змісту цих дисциплін у патріотичному вихованні студентів; ставлення значної частини студентів до цих дисциплін як до другорядних у їх фаховій підготовці; позааудиторні виховні заходи недостатньо пов’язані з навчальним процесом і мають переважно епізодичний характер; недостатнє залучення студентів до патріотичної діяльності, створення умов для самовираження, самоосвіти і самовиховання, спрямованих на формування в особистості патріотичних рис; недостатня підготовленість викладачів соціально-гуманітарних дисциплін до реалізації їх виховних можливостей у патріотичному вихованні студентів ВНЗ. При цьому не треба думати, що гуманітаризація навчання у ВНЗ є лише проблемою викладачів гуманітарних кафедр. Не менш важлива соціальна орієнтація студентів викладачами фахових кафедр, які повинні у процесі підготовки спеціаліста формувати такий підхід до виробництва, що найбільшою мірою відповідав би соціальним потребам суспільства.
Мета патріотичного виховання - сформувати особистість, якій властиві демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовністю до компетентної участі в житті суспільства.
Виходячи з поставленої мети, завданням патріотичного виховання є формування світоглядних орієнтацій особистості, продукування власної філософії життєдіяльності, самовизначення й самореалізація в економічній, соціальній, культурній, політико-правовій сфері, формування мотивації й основних умінь, необхідних для відповідальної участі в громадянсько-політичних процесах, критично-конструктивне ставлення молоді до життя суспільства, орієнтація на позитивні соціальні дії, формування толерантності, гуманізму.
У другому розділі проведено експериментальне дослідження патріотичного виховання студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу
Вивчення психолого-педагогічної, суспільно-політичної літератури, досвіду патріотичного виховання студентів вищих навчальних закладів, урахування результатів констатувального етапу експерименту дали змогу визначити основні напрями змісту патріотичного виховання, який забезпечував формування рис патріотизму, властивих сучасному спеціалісту як громадянину-патріоту України.
Означений зміст патріотичного виховання студентів реалізувався у навчально-пізнавальному процесі на лекціях, семінарських і практичних заняттях, у позааудиторній виховній роботі, під час самостійної роботи студентів. Тому пошуково-експериментальна робота спрямовувалась: на виявлення потенційних можливостей дисциплін соціально-гуманітарного циклу у патріотичному вихованні студентів та шляхів їх реалізації на заняттях; на збагачення змісту навчальних дисциплін історично-науковими текстами, дидактичними матеріалами, які ефективно впливали на формування патріотичних якостей студентів; включення інформації патріотичного змісту до самостійної роботи студентів; на залучення студентів до підготовки і проведення виховної роботи.
Організовуючи виховну роботу з патріотичного виховання, потрібно враховувати, що в Україні історично склався широкий спектр регіонально-політичних та регіонально-культурних відмінностей, існує неоднозначне ставлення населення до багатьох подій минулого та сучасності. Cаме патріотизм, громадянськість повинні об’єднувати українців, зберегти те, що протягом століть було нашою метою, – незалежну державу.
Проглядаючи відповіді на питання респондентів можна відповісти, що моє гіпотеза перевірилась частково. Ось чому, з першого питання видно що 95% опитаних вважають себе українцем, і це доказує, що десь в глибині душі вони все ж таки переживають за свою країну за свою націю і т. д. Але ж з іншого питання можна спростувати це твердження 80% опитаних відповіли що залишились б в Україні за умови хорошої заробітної плати, але з іншого боку опитані просто зневірились, що Україна може бути потужною, сильною державою, яка переживає за своїх громадян. Тим більше, що опитаним від 20 -21 років, і напевно кожен замислювався над створенням сім’ї, а нинішня нестабільність просто лякає людей, і не кожна молода людина хотіла б починати як раз цей етап свого життя невпевненості в майбутньому, тобто без підтримки. Тому я вважаю, що на даному етапі потрібно мотивувати молодь та виховувати патріотизм в кожному громадянинові України.
У процесі дослідження встановлено, що успішне формування рівня патріотичної вихованості студентів забезпечують такі педагогічні умови: орієнтація студентів на ідеал сучасного фахівця, як носія, окрім фахових знань, умінь і навичок, рис громадянина-патріота; усвідомлення студентами виховних можливостей змісту соціально-гуманітарних дисциплін; забезпечення активності студентів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін та підготовки і проведення позааудиторних виховних заходів; готовність викладачів реалізувати виховний потенціал соціально-гуманітарних дисциплін щодо патріотичного виховання студентів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: