перейти на сайт>>

Вклади населення як основа кредитних ресурсів комерційного банку

ID роботи: 2925
Тип роботи:
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти залучення вкладів населення як основи кредитних ресурсів комерційного банку
1.1. Поняття, значення та порядок формування ресурсної бази комерційного банку
1.2. Класифікація вкладів населення комерційних банків
1.3. Методи управління кредитними ресурсами комерційного банку
2. Аналіз Вкладів населення як основи кредитних ресурсів КБ «Приват банка»
2.1. Аналіз власних ресурсів КБ « Приватбанка»
2.2. Аналіз показників стабільності ресурсної бази
2.3. Аналіз залучення засобів у внески від населення КБ «Приватбанк»
3. Пропозиції щодо підвищення ефективності залучення вкладів населення як основи кредитних ресурсів ЛФ КБ „Приватбанк”
3.1 Економіко-математичне прогнозування залучення вкладів населення як основи кредитних ресурсів комерційного банку
3.2. Формування системи гарантування вкладів населення в комерційних банках
3.3. Заходи щодо розширення кредитних ресурсів ЛФ КБ „Приватбанк” за рахунок вкладів населення
Висновок
Список використаних джерелВисновок:

Аналіз управління формуванням структури пасивів та активів ЛФ КБ „Приватбанк” дає можливість констатувати, що управлінська стратегія стосовно активів та пасивів передбачає залучення максимально допустимого обсягу ресурсів (як власних, так і залучених) із наступним їх розміщенням у максимально дохідні активи, які характеризуються заданим рівнем ліквідності та мають прийнятний рівень ризику. Таким чином, формування структури активів та пасивів має безпосереднє відношення до управління банківськими ризиками. Той факт, що ЛФ КБ „Приватбанк” здійснює одночасно операції із залучення та розміщення коштів, зумовлює наявність додаткових факторів ризику, а також особливого підходу до обмеження їх впливу. Ризики активно-пасивних операцій пов’язані, перш за все, з рівнем так званого відсоткового ризику, під яким розуміють можливість втрат через непередбачену, несприятливу для банку зміну відсоткових ставок, що призводить до скорочення, зведення до нуля чи негативної величини маржі банку.
Завдання оптимізації структури активів і пасивів ЛФ КБ „Приватбанк” полягає в постійному виборі з безлічі певних видів кредитно-інвестиційної діяльності банку такого набору, який дозволяє одержати максимальний результат із мінімальними витратами.
Пасивні операції грають в комерційних банках первинну роль по відношенню до активних. Саме за їх рахунок відбувається залучення засобів для подальшої інвестиційної діяльності банків.
В той же час не можна не сказати, що такому джерелу формування банківських ресурсів, як вклади властиві і деякі недоліки. Мова йде про значних матеріальних і грошових витратах банку при залученні засобів у внески, обмеженості вільних грошових коштів в рамках окремого регіону. Крім того, мобілізація засобів у внески залежить в значній мірі від клієнтів, а не від самого банку. Тому конкурентна боротьба межу банками на ринку кредитних ресурсів примушує їх приймати заходи по розвитку послуг, сприяючих залученню депозитів. Зміцнення депозитної бази дуже важливе для банків. За рахунок збільшення загального об'єму внесків і розширення круга вкладників юридичних осіб і фізичних осіб, можна поліпшити організацію депозитних операцій і систему стимулювання залучення внесків.
У дипломній роботі розглянуті теоретичні аспекти діяльності комерційних банків у сфері залучення ресурсів населення, детальніше розглянута класифікація депозитних рахунків, виявлені їх особливості, а також переваги і недоліки для обох сторін депозитних операцій.
В ході написання роботи проаналізована поточна ситуація на депозитному ринку регіону, а також вивчена діяльність ЛФ КБ „Приватбанк” в області вкладних операцій.
За підсумками дослідження, проведеного в дипломній роботі, можна сказати про те, що на ринку регіону спостерігається стабілізація ситуації із залученням тимчасово вільних засобів громадян у внески. Аналізуючи регіональний ринок депозитів, можна виявити тенденцію зниження частки вкладів юридичних осіб в сукупних пасивах банківського сектора. У відношенні ж внесків громадян спостерігається зворотна ситуація – їх частка росте.
У діяльності ЛФ КБ „Приватбанк” можна відзначити як позитивні, так і негативні тенденції. До позитивних моментів в роботі банку можна віднести клієнтську базу, що постійно розширюється, зростання активів, власного капіталу і привернутих засобів. Проте в структурі привернутих засобів необхідно більше приділяти уваги засобам, що привертаються від населення, оскільки саме внески громадян в даний час є найбільш перспективними пасивами і пріоритетним напрямом банківського зростання.
Для вдосконалення діяльності банку в області розвитку банківських карт можна внести наступні пропозиції:
1 вдосконалення програмно-технічного забезпечення, що дозволяє найповніше автоматизувати процес емісії банківських карт і обробки операцій ним;
2 розвиток еквайрінгу;
3 проведення рекламних кампаній і конкурсів, стимулюючих залучення клієнтів на міжнародні кредитні карти;
4 установка банкоматів поблизу великих торгових крапок (ринок, торгові доми), що дозволить збільшити залишки засобів на даних рахівницях. Відпаде необхідність носити клієнтам з собою велика кількість грошей готівкою, якщо завжди, в потрібний момент, можна зняти необхідну суму;
5 розвиток зарплатних проектів.
Довіряючи, свої грошові кошти або, укладаючи угоду з фінансово-кредитною установою, клієнт найвище цінує, звичайно ж, надійність. Саме на цей чинник потрібно продовжувати робити акцент відділенню і використовувати це в рекламних компаніях.
До елементів управлінської стратегії ЛФ КБ „Приватбанк”, які пов’язані з формуванням структури активів та пасивів належать аналіз тенденцій в динаміці окремих груп балансових даних з подальшим прогнозом розвитку структури активів та пасивів банку, збір та обробка інформації про ринкові відсоткові ставки за пасивними та активними операціями в кредитній системі й по конкретному регіону. Особливу увагу менеджерам слід приділяти оцінці чутливості до змін відсоткових ставок, розробці методів управління співвідношенням активів та пасивів, чутливих до зміни рівня відсоткових ставок, методів перевірки різних управлінських стратегій управління активами та пасивами.
Фінансова стійкість та ефективність діяльності ЛФ КБ „Приватбанк” значною мірою залежать від якості, стабільності його ресурсної бази, оптимального співвідношення між статутним капіталом, резервним фондом, коштами суб’єктів господарювання, вкладами населення, субординованим боргом, міжбанківськими кредитами.
Необхідною умовою фінансової стабільності ЛФ КБ „Приватбанк” є не лише якісне, врівноважене зростання обсягу активів, а й наявність раціональної (оптимальної) їх структури, її постійне вдосконалення, спрямоване на зменшення обсягу неробочих, проблемних активів та на диверсифікацію активних операцій банку. У цьому зв’язку інвестиційна політика банку повинна спрямовуватися на розв’язання проблем дохідності, ліквідності, на зменшення ризику від операцій із цінними паперами шляхом проведення політики диверсифікації портфеля цінних паперів в межах заходів стратегії управління.
Працюючи в умовах становлення банківської системи України ЛФ КБ „Приватбанк” повинен дотримуватися зваженої, реалістичної стратегії подальшого розвитку, адаптованої до вимог ринку, запроваджувати світовий досвід управління активами та пасивами, дбати про свою фінансову надійність, про довіру вкладників і кредиторів, прагнути до отримання максимального прибутку за мінімального ризику здійснюваних операцій.
Планування управлінської стратегії формування ефективної структури фінансових ресурсів ЛФ КБ „Приватбанк” повинне: базуватися на оцінці перспектив у сфері політики, економіки, технологій; спиратися на сучасні методи прогнозування й аналізу, які допоможуть відслідковувати нові тенденції ринку банківських послуг; бути вихідною функцією в діяльності банку, щоб забезпечити в умовах конкуренції позицію банку на майбутнє та, по можливості, її оптимізувати. Інтегрований підхід до управління активами та зобов’язаннями повинен базуватися на таких основних принципах: визначення стратегії та цілей; внутрішня єдність управління активами та пасивами; прибутковість; управління ризиками.
У подальшому банку слід зосередити свої зусилля на виконанні найважливіших завдань, серед яких: підвищення рівня капіталізації; поліпшення якості активів та підвищення їх рентабельності шляхом зменшення частки неробочих, проблемних активів; оптимізація структури капіталу, активів і зобов’язань, посилення їх позитивного впливу на розвиток реального сектора економіки України.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: