перейти на сайт>>

Внутрішній контроль використання короткострокових активів підприємства

ID роботи: 2710
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Теоретичні аспекти організації внутрішнього контролю використання короткострокових активів підприємства
1.1. Поняття та економічна сутність короткострокових активів
1.2. Значення внутрішнього контролю у господарській діяльності підприємств
1.3. Методологічні аспекти контролю використання короткострокових активів на сучасному підприємстві
Розділ іі. Аналіз ефективності внутрішнього контролю використання короткострокових активів підприємства
2.1. Техніко-організаційна характеристика підприємства
2.2. Фінансово-економічна характеристика підприємства
2.3. Організація внутрішнього контролю короткострокових активів на підприємстві
Розділ ііі. Удосконалення внутрішнього контролю використання короткострокових активів на ват „електроапарат”
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Внутрішній контроль вирізняється від контролю, що є зовнішнім по відношенню до даного підприємства керівництвом, що здійснює цей контроль, несе відповідальність за результати діяльності всього суб’єкта і його ланок, а також ухвалює рішення, спрямовані на забезпечення раціонального функціонування суб’єкта. У сферу внутрішнього контролю не входять такі види контролю, як контроль будь-яких державних інспекцій, контроль суду, прокуратури, профспілковий контроль і інші види контролю.

Внутрішній контроль є однією з основних функцій управління, формою зворотного зв’язку і системою постійного спостереження та перевірки роботи всіх підрозділів з метою оцінки обґрунтованості і ефективності ухвалених управлінських рішень, виявлення відхилень і несприятливих ситуацій, своєчасного інформування керівництва для прийняття рішень по усуненню та зниженню ризиків діяльності і управлінню ними.

Раціонально організований внутрішній контроль використання короткострокових активів має великий вплив на хід виробництва, фінансові результати і фінансовий стан підприємства, дозволяючи досягти успіху в конкретній ситуації при мінімально необхідній величині оборотного капіталу.

Досить детально вивчивши та проаналізувавши діяльність підприємства ВАТ „Електроапарат” можна дійти таких висновків:

У ВАТ „Електроапарат” існує ряд труднощів і проблем, пов'язаних із загальним нестабільним станом у сучасній економіці. Тому удосконалення обліку витрат для підприємства набуває важливого значення. Воно дозволить поліпшити свою виробничо-фінансову діяльність шляхом виявлення резервів підвищення ефективності використання його потужностей і ресурсів для досягнення намічених цілей.

За результатами аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності ВАТ „Електроапарат”, слід зазначити, що за останні 2 роки вона не є досить успішною.

Аналізуючи основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ „Електроапарат” за 2009 – 2010 роки можна зробити висновок, що підприємство працює рентабельно, хоча дуже нестабільно.

В результаті цього підприємство отримало дуже низький річний чистий прибуток, який склав лише 12% від аналогічного показника попереднього року.

У 2010 році керівництво ВАТ „Електроапарат” приділяю більше уваги системі планування та нормування витрат виробництва, шукає нові шляхи реалізації продукції, завдяки чому ситуація різко змінюється і збільшується на 77% виручка від реалізації порівняно з 2009 роком при майже незмінній сумі собівартості реалізованих товарів. Як результат рентабельність зростає від 0,08 до 0,24. Помітним є також систематичне збільшення з кожним роком суми інших операційних витрат, на що, на наш погляд потрібно звернути увагу керівництву підприємства. Тому, не зважаючи на різкий спад прибутковості у попередньому році базове підприємство працює успішно і, як бачимо має перспективи до зростання основних показників прибутковості.

На підставі фінансової звітності ф.1 «Баланс» та ф.2. «Звіт про фінансові показники», було проведено аналіз структури балансу, аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості, визначена оцінка показників фінансової стійкості та стабільності, розраховані показники ліквідності та платоспроможності підприємства, а також розглянуті основні показники використання основних та обігових фондів ВАТ «Електроапарат».

Структура короткострокових активів характеризує масштаб діяльності підприємства і стан розрахунків із споживачами. Збільшення дебіторської заборгованості є негативною зміною і може бути викликане проблемами, пов`язаними з оплатою продукції підприємства.

Після визначення найбільш вагомих коефіцієнтів в аналізі основних засобів можна спостерігати що оновлення основних засобів на підприємстві ведеться більш швидкими темпами ніж їх вибуття.

Чистий прибуток у порівнянні з попереднім роком зріс і становить 222,4 тис.грн, що являє собою позитиву тенденцію у діяльності підприємства. Визначивши джерела формування оборотних коштів, наявність власних оборотних коштів підприємства слід звернути увагу на коефіцієнт забезпечення власними коштами, який на кінець звітного періоду зменшився, що свідчить про зниження фінансової незалежності та збільшення ризику фінансових вкладень.

Управління підприємством буде знаходитися на достатньо високому рівні, якщо буде своєчасно отримувати оплату за реалізовану продукцію, а витрати підприємства будуть менше отриманих доходів. Підприємству необхідно прийняти заходи по скороченню дебіторської заборгованості, в подальшому слід більш критично відноситися до своїх потенційних покупців, а також більше уваги приділяти платіжній дисципліні.

Ситуацію можна покращити такими шляхами:

 своєчасним відвантаженням продукції та оформленням документів;

 вивченням платоспроможності покупців і замовників, своєчасними заходами із стягнення дебіторської заборгованості;

 інтенсифікацією виробництва;

 повнішим і раціональнішим використанням земельних, трудових і матеріальних ресурсів;

 правильною організацією роботи щодо матеріально – технічного забезпечення;

 недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів;

 недопущенням відволікання коштів у дебіторську заборгованість;

 скороченням термінів обертання по всіх фазах кругообігу засобів.

Впровадження таких заходів значною мірою допоможе підвищити ефективність функціонування ВАТ «Електроапарат».


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: