перейти на сайт>>

Вплив реклами на формування суспільної думки

ID роботи: 9196
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Рекламна комунікація як ключовий чинник  ринкового успіху

1.1. Поняття та сутність реклами як виду комунікації

1.2. Функції реклами як соціального інституту

1.3. Механізм психологічного впливу  реклами на свідомість людини

Розділ ІІ. Особливості впливу реклами на формування суспільної думки

2.1. Напрямки впливу рекламних повідомлень на свідомість індивіда

2.2. Роль реклами у формуванні цінностей сучасного соціуму

2.3. Деструктивний вплив реклами на формування суспільної думки

Висновок

Використана літератураВисновок:

Отже, як бачимо, реклама може по-різному впливати на аудиторію. У процесі написання курсової роботи було визначено, що реклама не тільки сприяє становленню та розвитку ринкової економіки, але і є одним із соціальних факторів, який формує новий тип відно­син у суспільстві.

Реклама – це один з різновидів суспільної інформації, який актив­но впливає на соціальні зміни у суспільстві та отримує зворотний вплив цих змін. Показано, що результат впливу реклами на соціум сьогодні вже не обмежується регулюванням споживчої поведінки людей і динаміки попиту на товари та послуги. Вона несе в собі і певну культуру, і певний набір знань. Сутність таких процесів полягає в тому, що відбувається взаємне віддзеркалення: у рекламі знаходять втілення соціальні явища, а в соціальних яви­щах можна визначити вплив реклами. Реклама тим самим впливає на суспільні настрої, пове­дінку людей, інтеграцію громадського життя, соціальну мобільність, легітимізацію влади.

Доведено, що суспільна роль реклами досить важлива. Щоденний вплив реклами на потенційних споживачів сприяє формуванню не тільки купівельних переваг. Реклама стає частиною соціального середовища, яка бере участь у становленні певних станда­ртів мислення та соціальної поведінки різних верств населення.

Реклама сьогодні є одним з ін­струментів підвищення ефективності управління соціальними процесами в суспільстві. У цьому контексті метою соціальної реклами є передання суспільству соціально значущої інформації для формування громадської думки, соціальних норм і моделей поводження, а головне – залучення гро­мадян до вирішення соціальних проблем.

Таким чином, реклама – це потужне джерело формування соціальних відносин у сучасному соціокультурному просторі, що базується на освітніх і виховних функціях свого впливу, сприяє становленню нових масових потреб, цінностей, норм, моделей поведінки соціальних груп, які впливають на формування культури особистості.

Однією з основних і, мабуть, найбільш актуальних проблем впливу реклами на суспільство не тільки в Україні, але і в інших країнах, є використання «брудних», маніпулятивних, прихованих видів впливу, основна мета яких полягає в тому, щоб будь-яким чином нав’язати образ, який просувається за допомогою реклами, ввести людину в оману.

Дуже часто рекламодавці у процесі досягнення своїх цілей  ігнорують або просто не розуміють необхідності створення такої реклами, яка надавала б позитивний вплив на формування культури особистості та суспільства. Багато дослідників вважають, що під впливом сучасної реклами відбуваються негативні культурні зміни в особистості людини, що призводять до негативних тенденцій у соціокультурному розвитку суспільства в цілому, про що свідчать результати соціологічних досліджень.

Реклама в Україні повинна порушувати теми, здат­ні вплинути на формування позитивного світо­гляду українців, а також популяризації морально-етичних цінностей і норм, моделей поводження, формування соціальної відповідальності різних форм бізнесу тощо, як це відбувається за кордо­ном. Безперечно, крім позитивних ознак, таких, як пропаганда здорового способу життя, толерант­ності, дотримання порядку тощо, соціальна ре­клама може переслідувати приховані комерційні та політичні цілі. Тому її планомірний розвиток в Україні можливий за умови дотримання демокра­тичних цінностей, формування такого рекламного ринку, в якому соціальні рекламні комунікації не перетворяться на засіб політичної агітації чи ін­струмент комерційної реклами.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: