перейти на сайт>>

Вплив ринку праці на профорієнтацію молоді в Україні + презентація

ID роботи: 5284
Тип роботи:
Об'єм: 96 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

І Розділ. Теоретико-методологічні засади дослідження системи професійної орієнтації та ринку праці

1.1. Поняття та особливості професійної орієнтації молоді

1.2. Ринок праці в системі факторів профорієнтації молоді

Висновки до І розділу

ІІ розділ. Соціологічний вимір впливу ринку праці на професійну орієнтацію молоді

2.1. Умови професійної орієнтації молоді в Україні

2.2. Ринок праці та ринок освітніх послуг: взаємодія і влив на профнавчання та профорієнтацію населення України

Висновки до ІІ розділу

Висновки

ЛітератураВисновок:

Кардинальне реформування українського суспільства закономірно супроводжується змінами традиційних цінностей, ідеалів, взаємовідносин. Утрачено минулі зв’язки між професійною освітою й професійною працею. Зникла налагоджена система просвітницько-виховної роботи школи щодо трудового напряму виховання. У здійсненні профорієнтаційної роботи спостерігається заміна постійної цілеспрямованої роботи епізодичним проведенням взаємно неузгоджених заходів, особливо на завершальному етапі навчання.

У першому розділі дипломної роботи досліджено теоретико-методологічні засади дослідження системи професійної орієнтації та ринку праці.

Професійна орієнтація – це узагальнення поняття одного з компонентів загальнолюдської культури, що проявляється у формі турботи суспільства про професійне становлення підростаючого покоління, підтримка й розвиток природних задатків, а також проведення комплексу спеціальних заходів, що сприяють професійному самовизначенню людини у виборі оптимального виду заняття з урахуванням її потреб і можливостей, соціально-економічної ситуації на ринку праці.

Професійна орієнтація здійснюється з метою:

– забезпечення соціальних гарантій вільного вибору професій, форми

зайнятості і шляхів самореалізації особистості в умовах ринкових відносин;

– досягнення збалансування між професійними інтересами людини, її психофізіологічними особливостями і можливостями ринку праці;

– прогнозування професійної успішності майбутньої трудової діяльності;

– сприяння безперервному росту професіоналізму особистості як найважливішої умови її задоволеністю працею і власним соціальним статусом, реалізації індивідуального потенціалу, формуванню індивідуального здорового способу життя і матеріального добробуту.

Метою професійного самовизначення є поступове формування у молодих людей внутрішньої готовності до свідомої й самостійної побудови, корекції й реалізації перспектив власного розвитку (професійного, життєвого, особистісного), готовності розглядати себе особистістю, яка розвивається в часі й самостійно знаходить значущі смисли в конкретній професійній діяльності.

Комплексне дослідження сучасного стану профорієнтаційної роботи серед молоді, проведене у другому розділі дипломної роботи, виявило наступні проблеми, що стали особливо актуальними в умовах подолання кризових явищ:

відсутність системи державних соціальних стандартів з надання профорієнтаційних послуг;

недосконалість науково обґрунтованих нормативів кадрового забезпечення надання профорієнтаційних послуг;

відсутність належної власної матеріальної бази служби зайнятості для забезпечення диференційованого підходу до надання профорієнтаційних послуг різним верствам як зайнятого, так і незайнятого населення;

необхідність розширення взаємозв'язків з навчально-виховними та професійними навчальними закладами різних форм власності для здійснення на їх базі профорієнтаційної роботи;

стихійність, поодинокість, формалізм у здійсненні профорієнтаційної роботи у навчальних закладах, її незадовільний стан та відсутність кабінетів, кутків профінформації;

відсутність єдиної наукової системи профорієнтаційної роботи у навчальних закладах, сучасної науково-методичної літератури з цієї проблеми через застарілі підходи в організації профорієнтації та слабку матеріально-технічну базу;

відсутність педагогічних вищих навчальних закладів, які б готували спеціалістів-профорієнтологів;

потреба в удосконаленні організаційної структури управління профорієнтаційною роботою.

Для вирішення зазначених проблем необхідно розробити напрями вдосконалення профорієнтаційної роботи в умовах подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи, наприклад: розширення взаємозв'язків з навчальними закладами; збільшення штатної чисельності спеціалістів з професійної орієнтації; збільшення рівня фінансування профорієнтаційної роботи; впровадження ефективних та дієвих Програм професійної орієнтації та вдосконалення існуючих щодо усунення негативних кризових явищ в сфері профорієнтації на близьку та далеку перспективу; покращення матеріально-технічної бази в центрах зайнятості та навчальних закладах; впровадження системи соціальних стандартів з профорієнтації тощо.

Для вдосконалення системи професійної орієнтації необхідно: створити ефективний взаємозв'язок між ринком праці та ринком освітніх послуг, що скоротить дисбаланс на ринку праці; розробити збірник найбільш затребуваних професій, що буде містити опис цих професій (професіограми) та інформацію з їх пошуку; формування дієвого механізму надання інформації про сучасний стан ринку праці; створити необхідні правові, організаційні, технічні та інформаційно-методичні передумови для професійної самореалізації молоді; в рамках розширення взаємозв'язків з навчальними закладами розробити систему профорієнтаційних заходів з учнями загальноосвітніх шкіл шляхом впровадження профорієнтаційних класних годин, бесід, профорієнтаційних конференцій; забезпечити виконання завдань регіональної та місцевих програм зайнятості населення, зосередивши увагу на підвищенні якості та результативності надання профорієнтаційних послуг молоді з урахуванням негативних соціальних наслідків економічної кризи тощо.

З метою підвищення ефективності організації та здійснення профорієнтаційної роботи серед молоді має стати налагодження співпраці центрів зайнятості з навчальними закладами, представниками структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, кадрових агенцій, кадрових служб підприємств, центрів працевлаштування випускників вищих навчальних закладів тощо, а також з роботодавцями та батьками молодих людей.

Таким чином, вирішення вищезазначених проблем та впровадження вказаних напрямів вдосконалення профорієнтаційної роботи служб зайнятості дозволить удосконалити стан профорієнтаційної роботи серед молоді та подолати негативні наслідки системної фінансово-економічної кризи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: