перейти на сайт>>

Гнучкість і жорсткість сучасного ринку праці

ID роботи: 8523
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теретичні аспекти вивчення гнучкості та жорсткості ринку праці

1.1. Поняття та сутність ринку праці як складової економічної системи

1.2. Поняття жорсткості та гнучкості ринку праці

2. Дослідження ринку праці України та домінуючих на ньому тенденцій гнучкості / жорсткості

2.1. Загальна характеристика функціонування ринку праці України на сучасному етапі

2.2. Аналіз рівня гнучкості ринку праці України на основі попиту та пропозиції на робочу силу

3. Аналіз досвіду формування гнучкого ринку праці в зарубіжних країнах та можливості його застосування в Україні

3.1. Характеристика досвіду зарубіжних країн у сфері формування гнучкого ринку праці

3.2. Заходи щодо підвищення ринку праці України

Висновок

ЛітератураВисновок:

На основі проведеного дослідження можна зробити наступні узагальнення. Ринок праці - це сукупність соціально-трудових відносин між покупцями і продавцями з приводу умов найму та використання робочої сили. Центральною проблемою, що виражає соціально-економічну сутність даної сукупності, є визначення частки функціонуючої робочої сили в новоствореній вартості та її обмін на життєві засоби, тобто на реальну заробітну плату. Реалізація трудових відносин відбувається на основі дії механізмів попиту-пропозиції і визначає кількісні та якісні параметри відтворення робочої сили. В результаті досягається певний баланс інтересів працівників і роботодавців, що сприяє розвитку національної економіки.

Сучасний стан ринку праці характеризується наявністю певних про­блем, які є бар’єром для нормального соціально-економічного розвитку як всієї країни, так і її окремих регіонів. Особливе занепокоєння викликає наявність кількісно-якісного дисбалансу між пропозицією та потребою у робочій силі, низького кваліфікаційного рівня шукачів роботи та працюючого населення, а також проблеми зайнятості молоді та інвалідів, працевлаштування в сільській місцевості, неврегульовані внутрішні трудові міграції, високий рівень нелегальної зовнішньої трудової міграції та зростання тіньово­го ринку праці.

Суттєвим  недоліком розвитку ринку праці в Україні є низький рівень її оплати не лише в порівнянні із значенням даного показника у країнах з розвиненою економікою, а й з урахуванням фактичної продуктивності праці. Такий компонент саморегуляції ринку праці, як заробітна плата не приведена у відповідність із вартістю робочої сили і деформує попит і пропозицію.

Таким чином, ринок праці в Україні залишається розбалансованим і малоефективним, а його структура визначається неузгодженістю, пов’язаною із суперечністю між відкритим, гнучким, ліберальним характером ринку трудових ресурсів та жорсткими, державними нормами його регулювання. Як наслідок, сформувалися викривлені способи пристосування ринку праці до наявних суперечливих умов, унаслідок яких значну перевагу отримали неформальні форми зайнятості, виник значний дефіцит кваліфікованих трудових ресурсів, унеможливився діалог між роботодавцем та працівником. Отже, всі ці проблеми потребують реформування державної політики у сфері зайнятості. Основним пріоритетом якої має стати створення правових, економічних та інституційних умов для підвищення ефективності зайнятості населення.

Для нового типу зайнятості, адекватного економіці XXI ст., характерними поста­ють специфічні риси, а саме: інтелектуалізація праці; динамічна секторальна, галузева та внутрішньогалузева реструктуризація зайнятих; підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня робочої сили; створення нових типів праці та «оновлення» цілих сфер професій і компетенцій; розвиток самозайнятості нового типу; становлення «гуманної» зайнятості; по­силення гнучкості ринку праці; зростання зайнятості в сфері середнього та малого бізнесу та ін. 

При удосконаленні системи регулювання вітчизняного ринку праці необхідно враховувати посилення глобалізаційних процесів, які прямо впливають на вітчизняний ринок праці через міграційні потоки і попит на робочу силу в середині країни з боку транснаціональних і міжнаціональних компаній, що спричиняє трансформацію вітчизняного ринку праці у частину глобального та інтеграцію з ним. Окрім цього, глобалізація економіки опосередковано впливає на ринок праці України через міжнародну торгівлю, іноземні інвестиції, зміну цін на міжнародних ринках на товари і послуги, які займають важливе місце в українському експорті та імпорті, зовнішні позики суб’єктів господарювання, держави, зміну курсу національної валюти до провідних валют світу.

Пом’якшити негативні прояви глобалізації економіки для суб’єктів вітчизняного ринку праці можливо лише за умови здійснення збалансованої державної політики як тактичного, так і стратегічного характеру. Серед короткотермінових заходів належну увагу потрібно приділяти встановленню вмотивованих захисних бар’єрів задля обмеження відкритості вітчизняного ринку праці. Враховуючи значний позитивний вплив на економічний стан України грошових переказів мігрантів, необхідно, навпаки, активніше забезпечувати полегшення умов переказування українськими мігрантами зароблених коштів в Україну. Головними стратегічними завданнями для України повинні стати підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів, розвиток виробництва інноваційної продукції на базі сучасних робочих місць, ефективніше використання сільськогосподарських угідь та наукового потенціалу країни.

Реалізація в державній політиці визначених підходів дасть змогу сформувати ефективну систему регулювання ринку праці, яка сприятиме досягненню повної і продуктивної зайнятості.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: