перейти на сайт>>

Громадянське суспільство (поняття, структура, ознаки)

ID роботи: 5908
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Громадянське суспільство: поняття та механізм функціонування

1.1. Поняття громадянського суспільства

1.2. Принципи та механізм функціонування громадянського суспільства

Розділ 2. Структура та ознаки громадянського суспільства

2.1. Характеристика структурних елементів громадянського суспільства

2.2. Ознаки громадянського суспільства

Розділ 3. Розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні

3.1. Передумови формування громадянського суспільства в Україні

3.2. Особливості функціонування інститутів  громадянського суспільства в сучасній Україні

Висновки

Використана літератураВисновок:

Отже, громадянське суспільство - це система су­спільних відносин, що спрямовані на мобілізацію та захист суспіль­ством і його представниками, як індивідуальними, так і колективними, своїх легітимних прав та інтересів у всіх сферах суспільного та дер­жавного життя.

Можна говорити про те, що громадянське суспільство є сферою приватних інтересів не­державних інституцій, які здатні до самоорганізації та тісно співпрацюють між собою і з держа­вою. Держава не може забезпечити всім громадянам високий рівень життя. Кожна особа повинна самостійно докладати максимум зусиль для свого добробуту. Громадянське суспільство виступає формою для реалізації самодіяльності, самоорганізації та прояву активної життєвої позиції кож­ної особи. Держава не протистоїть громадянському суспільству, а створює найбільш сприятливі умови для його нормального функціонування та розвитку. У такій взаємодії міститься гарантія вирішення виникаючих суперечностей правовим цивілізованим шляхом, попередження соціаль­них негараздів і сприяння гармонічному розвитку суспільства.

Серед  інститутів громадянського суспільства доцільно виділити основні, визначальні, базові, що є головними для існування такого суспільства і похідні, що сприяють існуванню і функціонуванню громадянського суспільства.

До головних, базових інститутів ми відносимо: добровільні громадські організації і громадські рухи, а також політичні партії до моменту здійснення ними державної влади, сім’ю, приватні чи колективні підприємства, комерційні організації, які базуються на різновидах форм власності, об’єднання за інтересами, профспілки, органи громадської самодіяльності, громадські організації, засоби масової інформації, вибори і референдуми, які забезпечують формування громадської думки, місцеве самоврядування. Поряд з вищевказаним окремі з політичних інститутів громадянського суспільства займають проміжне становище між державними інститутами і структурами громадянського суспільства.

До вагомих, проте похідних, доповнюючих вищевказані інститути, на нашу думку, можна віднести також і елементи судової системи та правоохоронної діяльності, церкву, групи тиску, народне обговорення, відкрите правове мислення, громадянську та правову освіту та ряд інших. Основною відмінністю усіх інститутів від державних органів є створення їх за сприяння безпосередньо членів суспільства - індивідів і їх об’єднань.

Узагальнюючи, назвемо ознаки громадянського суспільства:

відокремлена від держави структура суспільства, яка складається з громадян, їх добровільних асоціацій і об’єднань;

вільні відносини між суб’єктами громадянського суспільства;

цінування громадянських прав вище за державні закони;

забезпечення прав і свобод осо­бистості, можливостей реалізації її інтересів і         прагнень, політичного, ідеологічного плюралізму;

наявність приватної власності, віль­ної конкуренції, вільних відносин обміну діяльністю та її продуктами між незалеж­ними власниками, тобто ринку;

саморегуляція відносин між людьми, їх асоціаціями та добровільними об’єднан­нями на основі соціальних і психічних норм регуляторів суспільного життя;

багатство соціальних ініціатив;

збереження відповідних традицій, культури тощо.

В ідеалі громадянське суспільство можна розглядати як суспільство, в якому існують розвинені економічні, культурні, правові, соціальні відносини між його індивідами. У такому суспільстві є до­сить широкою сфера публічних відносин, в якій активно діють політичні партії, масові громадські рухи, групи за інтересами, переко­наннями тощо. Таке суспільство дбає про демократизацію влади, роз­виток усіх форм безпосереднього народовладдя, всебічне гарантування прав людини і громадянина, розвиток місцевого самоврядування.

Саме підвищення правосвідомості і правової культури населен­ня, зростання активності громадян через створення неурядових гро­мадських (у тому числі правозахисних) організацій, їх співпраця з вла­дою дозволить реально розпочати в Україні вирішення такої надзви­чайно актуальної проблеми, як побудова правової держави та грома­дянського суспільства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: