перейти на сайт>>

Державне регулювання трудових доходів населення та його ефективність

ID роботи: 9278
Тип роботи:
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

1 Теоретичні основи державного регулювання доходів населення

1.1 Сутність та основні види доходів населення

1.2. Чинники що впливають на формування доходів населення

1.3 Роль держави в регулюванні трудових доходів населення

2 Загальна характеристика трудових доходів населення України

2.1 Аналіз рівня доходів населення України

2.2 Основні види доходів населення в України

2.3 Нерівність доходів населення та його причини

3 Напрямки удосконалення регулювання доходів населення В Україні

3.1. Шляхи підвищення рівня доходів населення в умовах переходу до ринкової економічної системи

3.2 Пріоритетні завдання політики держави із регулювання доходів населення

3.3 Зарубіжний досвід державного регулювання трудових доходів населення

3.4 Напрями та шляхи реалізації державної політики трудових доходів населення в Україні

Висновки

Перелік посилань

ДодаткиВисновок:

Таким чином, проведене дослідження державного регулювання трудових доходів населення та його ефективності показало, що здійснюючи регулювання грошових доходів населення, держава використовує різноманітні методи та інструменти, які змінюються залежно від конкретних умов, матеріальних можливостей держави, досвіду регулювання і так далі. За допомогою застосовуваних методів держава реалізує свої регулюючі функції, досягаючи поставлених цілей.

Головною метою державного регулювання оплати праці на сучасному етапі є створення необхідних умов для забезпечення виконання заробітною платою всіх притаманних їй основних функцій і стримання її необґрунтованого зростання, не пов’язаного з обсягом виробництва продукції (послуг).

Головним джерелом первинних та вторинних доходів населення є заробітна плата, доходи від підприємницької діяльності та соціальні до­помоги, що підтверджує значну роль держави у формуванні добробуту, його великої залежності від економічного стану та політичної ситуації в країні. Ця залежність призводить до пасивного ставлення населення до формуван­ня свого добробуту за рахунок синергії особистих зусиль.

Аналіз динаміки сукупних ресурсів домогосподарств за 2004-2015 рр. показав, що отримання доходів населенням України відбувається із таких чотирьох джерел, як за­робітна плата, прибуток та змішаний дохід, доходи від власності і соціальні допомоги та інші трансферти. Ці джерела є традиційними для вітчизняної економіки, і їх кількість впро­довж останніх 25 років залишалась незмінною, що свідчить про доцільність пошуку у перспек­тиві інших джерел отримання доходів, їх дивер­сифікації тощо.

Виявлено тенденцію до поступового зрос­тання доходів населення за останні 25 років. Структурний аналіз доходів населення у пе­ріод 1991-2015 рр. продемонстрував, що до­мінуючу роль у структурі доходів займають надходження від заробітної плати. Велике значення для стабілізації доходів населення відіграють соціальна допо­мога та інші одержані поточні трансферти, в середньому – 38,1%. На жаль, невисокими за­лишаються показники прибутку та змішаного доходу у структурі доходів населення – в се­редньому лише 15,18%. та доходів від влас­ності у структурі доходів населення України за результатами 2015 р. вона становить 4,9% при середньому значенні за аналізований пе­ріод – 3,1%.

Проте слід зазначити, що номінальне збільшення обсягів доходів на­селення не завжди означає зростання і реаль­ного доходу через такі обставини, як зростан­ня інфляції, падіння курсу національної валю­ти, тому не видається можливим без активної та ефективної антикризової політики уряду реально підвищити показники рівня життя на­селення, сформувати прошарок середнього класу та побороти бідність.

Також слід зазначити, що в даний час все більш серйозною проблемою стає висока диференціація населення за рівнем доходів, в тому числі міжрегіональна, низька заробітна плата в ряді галузей економіки, високий рівень бідності.

Удосконалення державного регулювання трудових доходів населення можливе за умови реформування системи оплати праці та створення сприятливих умов для її збільшення та своєчасної виплати.

У нашій країні, яка взяла курс на інноваційний розвиток економіки у сфери державного регулювання доходів населення першорядного значення набуває мотивація громадян до максимально можливого використання свого трудового потенціалу, до сумлінної і креативної праці. Але це можливо перш за все в тому випадку, коли створені умови, щоб найбільш активні, здатні і результативні індивіди в суспільстві мали можливість отримувати за свою працю більший обсяг благ.

В умовах нової економіки конкурентоспроможність будь-якого суб’єкта господарювання і держави в цілому визначаються його трудовим потенціалом, а саме сукупністю особистісних, поновлюваних, явних та неявних активів індивідів, які вони можуть використовувати у своїй трудовій діяльності і які визначають потенційну міру їх трудової активності. Даний фактор є вирішальною складовою конкурентної переваги, проте скористатися ним організації, суспільству вдається в повній мірі лише в тому випадку, коли для цього створені відповідні умови.

Отже, враховуючи необхідність інноваційного розвитку нашої економіки, а також економічні проблеми, що виникли в країні у зв’язку з фінансовою та політичною кризою, основним напрямком подальшого державного регулювання доходів населення в України є оптимізація розподілу доходів за допомогою вдосконалення систем оплати праці, а також соціального та пенсійного забезпечення. Мета вдосконалення названих систем – встановлення обґрунтованих пропорцій між витратами праці, особистою результативністю індивіда і одержуваними ним доходами.

Державна політика регулювання доходів населення повинна передбачати всебічне урахування дії всього комплексу механізмів, та прогнозування наслідків сукупного впливу на існуючий механізм формування доходів населення. Отже, в умовах фінансово-економічної кризи необхідно спрямувати зусилля на зупинення подальшого зниження рівня життя населення та утримання його на базовому рівні, формування у населення впевненості в майбутньому. Першочерговими є такі заходи: подолання інфляції та збереження стабільної національної грошової одиниці – гривні; встановлення мораторію на надання нових пільг для населення; збереження купівельної спроможності всіх соціальних пільг, а також рівня заробітної плати та пенсій, що вимагає корегування їх величини на рівень інфляції; підвищення рівня та удосконалення розробки державних соціальних стандартів і гарантій, наближення їх рівнів до світових мінімальних стандартів; введення прогресивної шкали оподаткування доходів населення тощо.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: