перейти на сайт>>

Джерела формування власного капіталу

ID роботи: 2696
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти та особливості формування власного капіталу
1.1. Економічна сутність власного капіталу підприємства
1.2. Особливості формування власного капіталу підприємства
1.3. Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу
2. Аналіз процесів формування і використання власного капіталу підприємства ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка»
2.1 Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження
2.3. Прибуток підприємства як джерело формування власного капыталу
3. Обгрунтування заходів підвищення ефективності управління власним капіталом
3.1. Політика формування власних фінансових ресурсів
3.2. Заходи підвищення ефективності управління власними коштами
Висновок
ЛітератураВисновок:

Власний капітал підприємства – важлива фінансова характеристика будь якого підприємства. Абсолютна та відносна величини власного капіталу підприємства залежать від фінансових можливостей підприємства та обраної ним політики щодо структури капіталу. Фінансування діяльності підприємства за рахунок власного капіталу є альтернативою до залучення позичкових коштів. На цей показник звертають велику увагу всі зацікавлені сторони, тому що по ньому можна судити про фінансову стійкість, незалежність, можливості підприємства. Завдяки цьому, важливе значення має аналіз структури та джерел власного капіталу, що і були розглянуті на сторінках курсової роботи.

До джерел власного капіталу відповідно до П(С)БО 5 відносять статутний, пайовий, додатковий вкладений, інший додатковий, резервний капітал, нерозподілений прибуток, неоплачений та вилучений капітал. Дані у цих графах наводять у дужках, якщо такі показники призводять до зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.

При виконанні роботи і проведенні аналізу власного капіталу були використані дані звітності ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка», що виступало в ролі базового підприємства.

У даній курсовій роботі була розглянута діяльність акціонерного товариства за звітний період (2007-2009 рр.), дана коротка характеристика його діяльності і проведена оцінка його фінансового стану та показників пов’язаних з формуванням власного капіталу та прибутку підприємства.

Нами досліджено економічну сутність власного капіталу, його значення, структурні елементи, функції, нормативно-правову базу, а також основні методи збільшення і зменшення.

Розгляд аналізу власного капіталу почато зі складу, структури і його динаміки. Аналіз показав, що розмір власного капіталу за 2009 рік збільшився на 775 тис. грн. (6,53%), це обумовлено збільшенням окремих його складових (статутного капіталу на 520 тис. грн. та нерозподіленого прибутку 255 тис. грн.).

Аналіз фінансових результатів ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка» показний в аналітичному розрізі. Нами проведено розрахунок основних показників, які характеризують прибуток підприємства: коефіцієнти прибутковості, оборотності активів, прибутку на активи, капітал, фінансового лівериджу. Проведений аналіз засвідчує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування господарської діяльності, достатній рівень забезпечення підприємства власними оборотними засобами, адже наявний власний капітал значно перевищує наявну короткострокову кредиторську заборгованість.

Оскільки ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка» працює прибутково, але рівень рентабельності є невисоким (1,7%), а також враховуючи, що величина прибутку значним чином впливає на власний капітал, підприємству необхідно зосередити увагу на пошуку шляхів зростання прибутковості та рентабельності.

На нашу думку, підприємство може підвищити рентабельність продукції за рахунок зниження її собівартості (пошук нових постачальників сировини, зниження енергомісткості виробництва тощо), нарощування обсягів виробництва, збільшення відпускної ціни й отримання нових ринків збуту, оновлення виробничих фондів, залучення інвестиційних ресурсів. Як результат, підприємство може отримати більший прибуток і можливість покращити своє фінансове становище, збільшити розмір власного капіталу.

Таким чином, слід зазначити, що підприємство має у своєму розпорядженні достатні трудові, матеріальні ресурси, основні й оборотні фонди, що є перспективою його подальшого розвитку за допомогою ефективної системи керування спрямованої на зростання власного капіталу та прибутковості підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: