перейти на сайт>>

Дослідження системи мотивації (звіт з преддипломної практики)

ID роботи: 2591
Тип роботи:
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Характеристика діяльності об’єкта практики
Розділ 2. Характеристика функціональних підсистем
Розділ 3. Характеристика функціонування об’єкта практики за ринкових умов
Розділ 4. Дослідження системи мотивації тов вкф „ліа-лтд”
Розділ 5. Пропозиції щодо підвищення ефективності системи мотивації тов вкф „ліа-лтд”
Висновки
Перелік використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Метою мотиваційного механізму сучасного торгівельного підприємства має бути стимулювання досягнень оптимального корпоративного результату на основі підвищення продуктивності праці кожного працівника. Зміни в системі оплати праці і преміюванні мають суттєво підвищити мотиваційний потенціал підприємства.

Враховуючи всі фактори, які спонукають робітників до праці для досягнення конкретних цілей через задоволення їх потреб, зазначимо, що успіх підприємства залежить від оптимального поєднання двох складових: підвищення добробуту робітників та підтримання ефективності виробничого процесу. Саме тому, мотиваційний механізм має включати спеціальні системи преміювання, стимулювання розвитку професійних знань, високий рівень досвіду для досягнення поставленних цілей, пошук нових шляхів в організації і управлінні підприємством.

В системі управління мотивацією праці на сучасних підприємствах торгівлі необхідно враховувати певні правила в організації оплати праці:

існує необхідність визначення оптимальних мотивуючих показників, які будуть справедливими і стимулюючими до економічного зростання. Робітник має розуміти, що якщо його кваліфікація відповідає вимогам і він успішно виконує свою працю, то і винагорода буде зростати відповідно до витрачених зусиль;

кожний зі стимулів має бути доступним для кожного працівника підприємства;

розмір премій має корегуватися з тією метою, щоб у робітника формувалося очікування підвищення винагороди.

Плідною є концепція конвергенції — поступового зближення, часткового злиття інтересів потреб підприємства та його працівників. При цьому у сформованих колективах необхідно вивчати потреби, мотиви, цілі персоналу та узгоджувати їх з цілями підприємства, їз стратегією його розвитку.

Вивчення механізмів мотивації сприяє виробленню ефективної політики в галузі праці та трудових відносин і є обов'язковим в період трансформації перетворень, при впровадженні та удосконаленні системи мотивації стимулювання праці на перспективу.

Мотивація праці нерозривно пов’язана з розвитком підприємства і має бути спрямована на повну реалізацію можливостей працівника. Функція мотивування, як найскладніша з усіх інших функцій управління, сприяє реалізації цілей і завдань, що виникають перед підприємством. Складність її в тому, що головна дійова особа – працівник зі своїми потребами, задоволення яких є рушійною силою в процесі його діяльності, свідомої або неусвідомленої поведінки. Тому в механізмі трудової мотивації найяскравіше виявляються особисті потреби, оскільки вони безпосередньо пов'язані із життєдіяльністю індивіда.

Сучасна модель управління підприємством має включати механізм ефективної трудової мотивації, який дозволив би поєднувати стратегічну ціль організації з потребами та інтересами робітників, взаємоузгоджуючи різні форми стимулювання зі складністю й результативністю праці, об’єктивно оцінюючи роботоздатність, знання, досвід, можливості працівників, створюючи умови реалізації й розвитку трудового потенціалу персоналу, систему гнучкої адаптації працівників до ринкової кон’юнктури, наближуючи інтереси підприємства до інтересів працівників і навпаки.

Дослідивши функцію менеджменту “мотивація” в ТОВ ВКФ „Ліа-ЛТД” можна побачити, що мотивація на даному підприємстві знаходиться на високому - професійному рівні. Керівник підбирає методи мотивації для кожного працівника індивідуально. Директор застосовує як психологічне так і матеріальне стимулювання.

Проведений аналіз чисельності працівників в ТОВ ВКФ „Ліа-ЛТД” показав, що за останні роки дещо більше був збільшений основний склад персоналу, що пов'язано з розширенням сфери діяльності. Питома вага основного персоналу складає 80%. За останні роки на підприємстві практично відсутня плинність кадрів, заяв про перехід на іншу роботу, скарг та нещасних випадків.

В ТОВ ВКФ „Ліа-ЛТД” майже немає плинності кадрів, тому що в порівнянні з іншими підприємствами його працівники матеріально забезпечені.

Ефективність управління персоналом на підприємстві орієнтоване на раціональне використання трудових ресурсів, ефективний розподіл людей по робочим місцям, забезпечення найбільш оптимальних умов для розкриття природних дарувань працівників. Тому удосконалення кваліфікації персоналу може відбуватися і всередині підприємства як по вертикалі, так і по горизонталі (ротація), що надає можливість виконувати обов'язки колег однакового рівня в даному і суміжному підрозділі, інших працівників, певної частини функцій безпосереднього керівника. Однак, в ТОВ ВКФ „Ліа-ЛТД” ротація не проводиться.

Розміщення і професійну адаптацію працівника в колективі ТОВ ВКФ „Ліа-ЛТД” організовують так, що працівника призначають на посаду із визначеними обов'язками, вимогами до професійних і особистих якостей. Персонал в ТОВ ВКФ „Ліа-ЛТД” згуртований по типу команди «кружок», що передбачає розподілення повноважень, знання кожним працівником своєї задачі, дисциплінованість в виконанні роботи та в ній. Такий тип команди створює сприятливе організаційне та незалежно-психологічне середовище, дозволяє якісно кожному окремо виконувати поставлені дирекцією цілі. Однак більш результативною формою угрупування була б «команда».

Аналіз системи мотивації ТОВ ВКФ „Ліа-ЛТД” показав, що на досліджувальному підприємстві використовуються стимули як матеріального, так і нематеріального характеру.

В основному використовують мотивацію матеріального характеру – заробітна плата, премії, участь персоналу в прибутках підприємства.

Система матеріальних стимулів праці в ТОВ ВКФ „Ліа-ЛТД” складається з різних спонукальних методів, якими керівники намагаються доповнити і зв'язати єдиним процесом створення матеріальної зацікавленості у здійсненні трудової діяльності.

Премії виплачуються в вигляді різних форм заохочення, як наприклад, присудження звання кращого працівника за місяць, преміювання за продаж певної кількості путівок, заохочення за якісне обслуговування, заохочення за підтримку безпеки, навіть заохочення за усмішку. З цим пов'язаний ряд проблем, які обмежують ефективність цих заохочень з часом.

Основні нематеріальні мотиватори - усна похвала, відгул, свобода в прийнятті рішень, відсутні – гнучкий графік роботи, передачі по радіо та телебаченню, дуже рідко йде підвищення по службовій дробині.

У ТОВ ВКФ „Ліа-ЛТД” можливо запропонувати розширення «вертикального набору» обов'язків, тобто забезпечення автономності і відповідальності працівника у виконанні дорученої справи, включення в обов'язки працівника деяких функцій планування і контролю за якістю надання послуг.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: