перейти на сайт>>

Ефективність кредитування господарської діяльності підприємств

ID роботи: 3004
Тип роботи:
Об'єм: 108 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Значення кредитування в діяльності підприємств
1.1. Економічна сутність кредитування та його необхідність в розвитку підприємств
1.2. Види кредитів та їх характеристика
1.3. Сучасні тенденції кредитування діяльності підприємств в Україні
Розділ
Дослідження результатів кредитування господарської діяльності підприємств
2.1. Економічна характеристика діяльності банку
2.2. Оцінка кредитних операцій банку
2.3. Аналіз ефективності кредитування господарської діяльності підприємств
Розділ
Розробка напрямків щодо підвищення ефективнсті кредитної діяльності
3.1. Пропозиції відносно розширення кредитних операцій
3.2. Формування заходів по удосконаленню управління кредитною діяльністю
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Усі комерційні банки в певній мірі беруть участь у ризиковому запозиченні ресурсів і кредитуванні. Саме кредитні операції посідають домінуюче місце у портфелі послуг банку. Отже, загальний розвиток усіх видів банківської діяльності потребує, у першу чергу, вдосконалення їх кредитних відносин. Активація підприємницької діяльності ринкових суб’єктів різних організаційно правових форм вносить пожвавлення у процес пошуку альтернативних джерел фінансування їх діяльності, в тому числі банківських кредитів. Створення сприятливого підприємницького клімату суттєво залежить від заходів банківських установ, покликаних надавати взаємовигідні кредитні послуги суб’єктам господарювання для підтримки їх ділової активності.
Банківська система України ще перебуває в стані становлення, причому цей процес відстає від потреб реформування економіки. У цьому виявляється взаємозалежність всієї економічної системи та системи банків, яка є “нервовою системою” господарського механізму. Основною причиною слабкості системи банків є економічна криза, спад виробництва, розрив традиційних господарських зв’язків. Лібералізація, інфляція та безконтрольне зростання цін спричинили велику нестачу оборотних засобів і коштів для інвестицій, які практично, припинились. Це в свою чергу спричинило масові неплатежі, гіпертрофовану потребу у кредитних ресурсах. Виникла суперечність: без дешевих кредитів не можливо здійснити стуктурної перебудови у промисловості України, відродити інвестиції, насамперед у прогресивні технології, не можуть “стати на ноги” промислові підприємства, отже неможливо наситити внутрішній ринок дешевими та якісними товарами. Але гостра потреба в кредитних ресурсах зумовлює властиве для кризової економічної ситуації непомірне зростання процентних кредитних ставок. Що в свою чергу стримує підприємства в кредитно-фінансових відносинах з банківськими установами. Існує вихід, коли навіть за умов загально кризової ситуації підприємство може укріпити та поліпшити своє фінансове становище - за рахунок ефективного залучення кредитних коштів.
Розкривши тему даного дипломного проекту можна сказати, що правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями – основа фінансової та ринкової стабільності комерційних банків (з урахуванням визначного місця, що посідають кредитні операції а портфелі банківських активів).
Банкам необхідно створити обстановку економічної зацікавленості підприємств в pостi i підвищенні соціально-економічної ефективності виробництва.
У сучасних умовах з метою забезпечення ефективної кредитної діяльності комерційні банки повинні розробляти власну внутрішню кредитну політику та впроваджувати практичні механізми її реалізації.
Кредитна політика банку повинна, насамперед, визначати завдання й пріоритети кредитної діяльності, засоби і методи їх реалізації, а також принципи і порядок організації власне кредитного процесу тому що, кредитна політика є основою організації процесу банківського кредитування відповідно до загальної ринкової стратегії діяльності банку й повинна чітко визначати цілі кредитування, правила їх реалізації, а також відповідне документальне методичне забезпечення.
Способи і методи реалізації кредитної політики необхідно формалізувати у відповідних внутрібанківських документах, основними серед яких повинні бути стандарти кредитування та кредитні інструкції. Необхідність розробки кредитної політики є також підготовка меморандуму з кредитної політики, який повинен забезпечити реалізацію стратегічних цілей банківської діяльності у сфері кредитування. Саме в ньому необхідно відобразити всі етапи кредитного процесу – від збирання інформації та вивчення кредитної передісторії до кредитного моніторингу та механізму формування резервів під можливі втрати за наданими кредитами. Меморандум встановлює вимоги, на основі яких робітників відділу кредитного аналізу банку здійснюють перевірки позичальників, визначає механізм внесення коректив у поточну внутрішню кредитну політику банку.
Отже, кредитна політика комерційного банку окреслює коло ключових цілей і завдань банківської діяльності та визначає конкретні способи і методи її реалізації з метою максимізації доходності кредитних операцій та досягнення прийнятого рівня ризиків банківської діяльності у сфері кредитування.
Також, можна вказати, що успішне проведення банком кредитування позичальників та отримання бажаного доходу при мінімальному кредитному ризику залежить від того, на якому рівні професійності були проведені етапи банківського кредитування. Вагоме місце серед яких займає оцінка фінансового стану потенційного позичальника.
Кредитні відносини повинні будуватися на основі глибокого вивчення установами банків фінансового стану, кредитоспроможності, перспектив розвитку клієнтури i професійного рівня їх керівників. Від цього залежить ефективність використання i своєчасність повернення позичених коштів, що прямо впливає на прибуток банків, лiквiднiсть їх балансу.
Слід відмітити, що існуюча в банках України методика аналізу кредитоспроможності позичальника недосконала. Вона дозволяє оцінити стан позичальника по балансу та звіту про фінансові результати фірми. Обчислені коефіцієнти є момент ними даними та характеризують стан позичальника на момент складання звітності. В цей момент позичальник може зазнавати тимчасові труднощі, пов’язані з нестачею ліквідних засобів, що відобразиться на його платоспроможності i погіршує показники. На оборотність ресурсів тимчасові фінансові ускладнення значно не вплинуть, якщо вони дійсно тимчасові. Тому потрібен глибокий аналіз оборотності ресурсів та рентабельності позичальника, який би здійснював працівник банку при наданні позики.
Одним з важливих принципів банківського кредитування є забезпечення зобов’язань позичальника по поверненню кредиту. Майно та інші форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам: висока ліквідність; здатність до тривалого зберігання (як мінімум, на протязі строку погашення позики); низькі витрати по зберіганню та реалізації застави. В залежності від того, наскільки закладене майно відповідає даним вимогам, банк повинен визначати об’єм наданої ним позики.
Але, все ж таки, до основного етапу банківського кредитування відносять підготовку та укладання кредитного договору. Кредитний договір між банком і позичальником необхідно укладати тільки у письмовій формі, в іншому випадку він буде вважатись не дійсним. Внесення змін до кредитного договору в односторонньому порядку без згоди обох сторін не допускається.
Кредитний моніторинг посідає також важливе місце в банківському кредитуванні. Головним завданням якого є контроль за зміною кредитоспроможності позичальника та визначення конкретних заходів, які необхідно вжити у разі виникнення проблем 39,39.
В дипломному проекті на основі фактичних звітних бухгалтерських даних був розглянутий і проаналізований фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства “Марс” останніх чотирьох років. Основний висновок по цьому аналізу - фінансовий стан підприємства мав відносно стійкий характер, але не має тенденції до підвищення його рівня.
В якості найбільш доцільного методу організації кредитних відносин в дипломному проекті було запропоновано організувати їх у формі довгострокового кредиту, що за умов кризової ситуації в Україні найбільш повно відповідає меті та можливостям інвестиційного фінансування.
Узагальнюючи роботу проведену в дипломному проекті можна сказати, що, якою б якісною не була кредитна політика, які б кредити не надавав банк за строками користування, як не намагався б створити ефективну цінову політику, це ще не гарантує забезпечення виконання встановлених параметрів діяльності банку та запланованого рівня ефективності кредитних операцій. Вирішальне значення має організація роботи з добору та управління кадрами, а також оптимальна функціональна побудова організаційної структури кредитного підрозділу комерційного банку.
Отже, банк, де організаційна структура, за якої функції кредитного процесу зосереджені в одному кредитному підрозділі, не буде здатний забезпечити ефективної системи організації та внутрішнього контролю за проведенням кредитних операцій – насамперед через відсутність розмежування функцій аналізу та подальшого супроводження кредитних проектів. При вирішені питань, пов’язаних із підвищенням ефективності кредитних операцій, важливе значення має вдосконалення організаційної структури підрозділів банку, які забезпечують виконання кредитного процесу.
Загалом якісне, професійне та послідовне виконання всіх необхідних процедур основних етапів банківського кредитування є необхідною та найважливішою умовою ефективної реалізації кредитної політики банку та забезпечення необхідного рівня доходності, платоспроможності та ліквідності банківської діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: