перейти на сайт>>

Жанрово-стилістичні особливості промов американських політичних діячів ХХ-ХХІ століть

ID роботи: 8718
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИ ПРОМОВ

1.1 Місце суспільно-політичної промови в сучасному інформаційному просторі

1.2 Політична промова в структурі ораторського мистецтва

РОЗДІЛ ІІ.  ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

2.1. Загальна характеристика промов американських політичних діячів ХХ-ХХІ століть

2.2. Особливості промов політичних діячів США: стилістичний аспект

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Характерною рисою сучасності стає підвищення уваги суспільства до теорії і практики політичної комунікації. До недавнього часу політичну науку можна було віднести до розряду суто маскулінних. Політологи досить довго відмовлялися визнавати наявність поділу суспільства за гендерною ознакою. Однак політика не може не враховувати ту обставину, що однією з істотних особливостей парадигми буття людини є її приналежність до чоловічої або жіночої статі. У зв'язку з цим суттєвим аспектом лінгвістичних досліджень стає виділення гендерного параметру в розгляді мовної особистості політика.

Політичний дискурс по суті є вираженням всього комплексу взаємовідносин між людиною і суспільством, і, таким чином, це явище по суті функціонально спрямоване на формування у реципієнтів деякого фрагмента світосприйняття або картини світу. При цьому політичний дискурс є найсильнішим засобом впливу на масову свідомість і відіграє істотну роль у формуванні ціннісних орієнтацій суспільства.

Проведене дослідження показало, що політичному дискурсу, як різновиду інституційного дискурсу, притаманні певні ознаки, які зумовлені його базовими функціями. Провідною функцією політичного дискурсу є його використання як інструменту політичної влади (боротьба за владу, оволодіння владою, її збереження, здійснення, стабілізація або перерозподіл). Крім того, в рамках цієї „інструментальної” функції виділяється ряд інших – функції соціального контролю, легітимізації влади, відтворення влади, орієнтації, соціальної солідарності, соціальної диференціації, агональна, акціональна. Важливими є функції поширення інформації, „визначення порядку денного”, проекція в майбутнє і минуле.основними ознаками політичного дискурсу є образ автора, адресативність або фактор адресата, інформативність, інтенціональність, оцінність. Характерними ознаками мови політики є також смислова невизначеність, фантомність (багато знаків політичної мови не мають реального денотата), опора на підсвідомість, езотеричність (справжній сенс багатьох політичних висловлювань зрозумілий тільки обраним), дистанційованість і театральність.

Дослідження особливостей жіночого політичного дискурсу дозволило виділити притаманні йому вербальні та невербальні ознаки. Зокрема, на вербальному рівні дискурс жінок-політиків характеризується підвищеною емоційністю, експресивністю висловлювань, використанням різноманітних стилістичних фігур з метою впливу на свідомість аудиторії. На рівні невербальної поведінки жінки-політики теж виявляють прагнення підсилити вплив на аудиторію за допомогою жестів, міміки, тембру голосу. Як правило, мовлення жінок-політиків доповнює активна жестикуляція, характерні жести; у них є звичка дивитися в очі співрозмовнику при розмові, що в цілому справляє приємне враження і створює атмосферу відкритості.  Невербальна  поведінка жінок-політиків багато в чому має усвідомлений характер, що показує велику кількість уживаних ними жестів.

У політичному англомовному дискурсі жінки використовуються різноманітні стилістичні засоби та прийомі, а саме – градацію, гіперболу, літоту, повтор, перечислення, епітет, порівняння, метафору, інверсію та риторичне запитання.

Використання досліджуваних стилістичних засобів та прийомів у політичному дискурсі дозволяє жінці-політику повніше реалізувати мету та функцію політичного дискурсу – вплив, маніпуляція, завоювання прихильників, ініціювання та вирішення соціального конфлікту. Так, за допомогою епітетів, метафор, порівняння, інверсії  відбуваєтсья підсилення, заклик, реалізація інструментальної функції мови політики, а також функцій відтворення влади та політичної орієнтації.

За допомогою градації та порівняння у промовах жінок-політиків реалізуються фунції соціальної солідарності та соціальної диференціації. Риторичне запитання та літола використовуються  з метою соціального контролю, у процесі розкриття стилістично значущих аспектів змісту, на функціональній доцільності його використання. Такі стилістичні засоби як  гіпербола,  повтор, перечислення використовуються у рамках акціональної і агональної функцій, а також функції відтворення політичної влади.  

Вживання цих стилістичних засобів та прийомів є надзвичайно важливим для передачі думок, емоцій та ставлень до людей та світу, який нас оточує, оскільки без них просто неможливо уявити промову освіченого державного діяча, а також реалізацію основної функції політичного         дискурсу – інструментальної.

Важливою складовою комунікції жінок-політиків  виступає невербальна поведінка. Використання жестів (прикладання долоней до серця, демонстрація відкритих долоней, кивки головою та інш.) підкреслює їх щирість та готовність до комунікації. Іноді рухи жінок-політиків служать для заповнення пауз.

Міміка жінок політиків (зведені брови, стиснуті губи, посмішка) демонструє їх емоційний стан. Часто за допомогою міміка та жестикуляції вони підкреслюють ключові слова своїїх промов.

Важливою складовою політичної комунікації на невербальному рівні є візуальний контакт з аудиторією. Як правило, жінки-політики дивляться прямо в очі співрозмовника, проте виступаючи переб великою аудиторією вони не фіксують його на конкретній людині, а спрямовують у різні частини залу з метою створення довірчої атмосфери.

Сила голосу жінок-політиків завичай є високою, що підкреслює їх впевненість у своїй правоті. За допомогою інтонації та підсилення голосу жінки роблять певні акценти, привертаючи увагу слухачів да найважливіших моментів промови. Використання пауз створює враження впевненості і задумі.

Такиим чином, мета, поставлена на початку магістерської роботи, досягнута. Подальші перспективи досліджень полягають у визначенні взаємозв’язку вербальних та невербальних засобів комунікації жінок в англомовному політичному дискурсі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: