перейти на сайт>>

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ID роботи: 6456
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Розділ 1. Інститут забезпечення позову у національному законодавстві України

1.1. Поняття та підстави забезпечення позову

1.2. Підстави забезпечення позову у цивільному процесі

Розділ 2. Порядок, підстави та умови., Види, форма забезпечення позову

2.1. Порядок забезпечення позову у цивільному процесі

2.2. Види забезпечення позову та їх характеристика

Розділ 3. Проблеми застосування  інституту забезпечення  позову у судовій практиці

Розділ 4. Необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову як   підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності

Висновки

Список літературиВисновок:

Підводячи підсумки дослідження слід зазначити, що поставлені на початку роботи завдання досягнуті в повному обсязі, зокрема: досліджено поняття та підстави забезпечення позову, з’ясовано підстави забезпечення позову у цивільному процесі, досліджено порядок забезпечення позову у цивільному процесі, проаналізовано види забезпечення позову та надана  їх характеристика, визначені проблеми застосування  інституту забезпечення  позову у судовій практиці, охарактеризовано необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову як  підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки:

1. Особа, яка потерпіла від неправомірних дій щодо неї, потребує правового і соціального захисту. Одним із способів такого захисту є передбачена Конституцією України гарантія судового захисту прав особи.

Інститут забезпечення позову у цивільних справах виступає правовою гарантією захисту прав фізичних і юридичних осіб, по­рядок застосування якого визначений нормами Цивільного процесуального ко­дексу України. Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення. Метою заявлення цивільного позову у цивільному  судочинстві є відновлення порушених майнових прав за допомогою судових органів.

2. Питання, пов’язані із забезпеченням позо­ву в порядку цивільного судочинства, регу­люються главою 19 ЦПК України. Підставою для застосування заходів до забезпечення по­зову є наявність фактичних обставин, які сві­дчать про те, що невжиття таких заходів може ускладнити чи зробити неможливим виконан­ня рішення суду.

3. Загальний порядок пред’явлення цивільно­го позову врегульовано Цивільним процесуальним кодексом України.

Судовий захист порушеного права передба­чає звернення потерпілої особи до суду із позо­вом про захист, зокрема із позовом про відшко­дування заподіяних збитків чи відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Згідно  зі ст. 265 Цивільного кодексу України, якщо позов було залишено без розгляду, то сам факт подання такого позову перебігу позовної даності не зупиняє. У цьому разі законодавець має на меті запобігти передусім зловживанню правом, виключити можливість подання необ­грунтованого позову з метою штучного по­довження строку позовної давності.

Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, але, як правило, здійснюється у період підготовки справи до судового розгляду, зокрема, під час попереднього судового засідання. Забезпечення позову мож­ливо в тому числі й на стадії апеляційного провадження, якщо заява про це надійшла до суду апеляційної інстанції або її не вирішив суд першої інстанції. Оскільки, на відміну від ч. З ст. 151, п. 7 ч. 1 ст. 301 ЦПК, у гл. 2 розд. V цього Кодексу не передбачено забезпечення позову на стадії касаційного про­вадження, у разі надходження відповідної заяви її повертають заявникові.

Оскільки ухвала про забезпечення позову або про його скасування не пере­шкоджає подальшому провадженню у справі, ця ухвала відповідно до ч. 1 ст. 324 ЦПК у касаційному порядку оскаржена бути не може.

Для забезпечення розгляду справи в установлені строки необхідно в разі оскарження ухвали про забезпечення позову направляти суду апеляційної інстанції виділені відповідні матеріали (копії позовної заяви й заяви про за­безпечення позову, оригінал оскарженої ухвали, копії документів про звернен­ня її до виконання тощо) та вживати заходів до подальшого розгляду справи по суті заявлених вимог. Після розгляду скарги апеляційним судом зазначені матеріали долучають до матеріалів цивільної справи.

4. Статтею 152 ЦК України до видів забезпечення позову віднесені: накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб; заборона вчиняти певні дії; встановлення обов'язку вчинити певні дії; заборона іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання; зупинення продажу арештованого майна, якщо подано позов про звільнення майна з-під арешту; зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку; передача речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам.

Крім того, за необхідності суд може застосувати й інші види забезпечення позову, а також і кілька видів одночасно. Однією з головних вимог застосування цього інституту цивільно-процесуального законодавства є співмірність із заявленими позивачем вимогами.

5. У судовій практиці постійно виника­ють питання, пов’язані із вжиттям захо­дів забезпечення позову, незважаючи на регулярні узагальнення цієї практики та надання рекомендацій судам щодо пра­вильного вирішення цього процесуаль­ного питання. Проте помилки та спірні питання при вирішенні заяв про забезпе­чення позову ще існують. Певним спір­ним питанням для судової практики є питання щодо можливості застосування інституту забезпечення позову (накла­дення арешту на майно) у спорах про від­шкодування моральної шкоди, оскільки, як вважається, це спори немайнового ха­рактеру. Свого часу також у судовій практиці виникло питання про те, чи мо­же суд при задоволенні заяви про забез­печення позову обрати інший вид забез­печення позову, ніж той, що просить заявник, зокрема з огляду на характер обставин справи.

6. Необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову не може існувати окремою підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності і потребує визнання такого положення неконституційним з огляду на те, що є завуальованим впливом на суддю під час здійснення ним правосуддя.

Таким чином, у даній роботі розглядаються поняття і правова природа забезпечення позову у цивільному процесуальному праві, обставини, від яких залежить прийняття судом рішення про забезпечення позову, види забезпечення позову, стадії ци­вільного процесу, на яких допускається забезпечення позову, і дія заходів за­безпечення позову.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: