перейти на сайт>>

Законодавча і нормативна база функціонування бюджетної системи України

ID роботи: 902
Тип роботи:
Об'єм: 53 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Бюджетна система україни, її склад та принципи побудови
1.1. Бюджетна система і бюджетний процес в Україні
1.2. Характеристика нормативно-правової бази та принципів регулювання бюджетних відносин в Україні
1.3. Бюджетний Кодекс як основне джерело бюджетного права
Висновок
Розділ 2. Правове забезпечення бюджетного механізму в україні
2.1. Законодавче регулювання процесу формування доході та видатків зведеного бюджету України
2.2. Аналіз формування доходної частини Державного бюджету
2.3. Аналіз структури видатків Державного бюджету
Висновок
Розділ 3. Основні напрямки вдосконалення законодавства україни в сфері бюджетних відносин
3.1. Шляхи стабілізації бюджетного законодавства
3.2. Формування нової ідеології бюджетної системи
Висновок
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

При цьому, бюджет - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Згідно з Бюджетним кодексом бюджетне законодавство України становить: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон про Державний бюджет на поточний рік; інші закони, що регулюють бюджетні відносини; нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України; нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади; рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Конституцією України (ст. 95) визначено загальні засади формування бюджетної системи України, побудовані на справедливому і неупередженому розподілі суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Виключно Закон про Державний бюджет України визначає будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Таким чином, Конституція обмежує фінансові ресурси, якими може оперувати Уряд протягом бюджетного періоду для забезпечення державної політики. Принципом бюджету визначається його збалансованість; регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені.

З точки зору перспектив формування бюджету, основною закономірністю відтворення в умовах ринку повинна стати тенденція збільшення фонду нагромадження при розподіленні національного доходу України. Це дозволить здійснити більш цілонаправлену інвестиційну політику, укріпити матеріально-технічну базу виробництва і тим самим збільшити доходну частину державного бюджету України.

Бюджетна система складається з державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України.

Нові економічні відносини потребують змін і в бюджетній системі. Щодо вирішення цієї проблеми існують різні підходи:

зберегти бюджетну систему і бюджетний устрій до виходу з економічної кризи, щоб мобілізувати використання фінансів у державі з метою подолання кризових явищ за рахунок розвитку приоритетних напрямків виробництва, стабілізації національної валюти;

при збереження централізованої бюджетної системи надати право місцевим органам влади і управління розпоряджатися коштами, що надходять від комунальної власності підприємств через податки, регулюючи бюджети за рахунок загальнодержавних податків та доходів;

надати самостійність місцевим бюджетам, консолідувавши у бюджеті України всі бюджети, що становлять бюджетну систему.

Економічне оновлення об’єктивно потребує зміцнення державного бюджету як основного важеля ефективного розвитку господарства країни, що прагне до соціально орієнтованої економіки. Акумуляція у бюджетній системі значних грошових фондів створює можливість для забезпечення рівномірного розвитку економіки та культури на усій території країни. Бюджет є могутнім інструментом державного управління.

У майбутньому роль державного бюджету у соціальних процесах зростатиме. Обумовлено це тим, що саме бюджетні кошти у сукупності з позабюджетними фондами є фінансовим підгрунтям для здійснення соціальних перетворень, переходу на новий рівень соціального обслуговування населення. Крім того, державний бюджет покликаний нівелювати соціальні наслідки розшарування громадян за їхніми матеріальними статками, о викликано переодом до ринкових умов господарювання.

На основі проведених досліджень, враховуючи пріоритетність, обсяг та терміновість здійснення державних видатків, частково згрупуємо основні завдання, які необхідно вирішити з метою їх ефективного формування та здійснення:

чітко визначити напрямки розвитку бюджетної системи з можливостями інтеграції економіки держави в міжнародні економічні процеси; здійснювати прогнозування макроекономічних показників соціально-економічного розвитку, враховуючи виконання та аналіз усіх показників бюджету за звітні бюджетні періоди.

обґрунтувати першочерговість здійснення державних видатків з визначенням результату в кількісному вимірі;

за потреби, здійснювати пошук нових джерел фінансування видатків, передбачених у законі на відповідний бюджетний період;

здійснювати регламентований нормами права постійний фінансовий контроль і чітке регулювання дохідної частини бюджету.

Подальший розвиток системи управління державними фінансами повинен бути спрямованим як на підвищення рівня керованості і збалансованості бюджетного процесу, так і на посилення взаємозв'язку фінансово-бюджетної політики, основних напрямів соціально-економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: