перейти на сайт>>

звітність підприємств, контрольна, варіант 6

ID роботи: 8617
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

І. Теоретична частина. Додаток ЗП «Зменшення нарахованої суми податку»

2. Прикладна частина (варіант 6)

З урахуванням дії законодавчих актів щодо фінансової звітності необхідно виконати наступні завдання (варіант роботи обирається за останньою цифрою залікової книжки студента):

1) закінчити побудову журналу господарських операцій з огляду на здійснення наведених операцій у логічній послідовності протягом звітного року (таблиця 1);

2) виконати у відповідних операціях розрахунки з використанням сучасних розмірів податків та внесків;

3) здійснити аналіз поточного обліку з урахуванням принципу подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку;

4) скласти заключні бухгалтерські записи за результатами звітного року;

5) заповнити повністю оборотний баланс рахунків бухгалтерського обліку за 2011 рік (таблиця 3);

6) заповнити фінансову звітність підприємства, зокрема:

- відповідно до сальдо рахунків активів, капіталу та зобов’язань скласти бухгалтерський баланс станом на 31.12.2011 р., керуючись П(С)БО 2 «Бухгалтерський баланс»;

- з урахуванням оборотів по рахунках доходів та витрат в оборотному балансі підприємства, скласти звіт про фінансові результати за звітний період, дотримуючись правил П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»;

- на підставі вимог П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», скласти форму № 3. При заповненні цього звіту необхідно побудувати робочі таблиці за статтями «Зміни в оборотних активах» та «Зміни у поточних зобов’язаннях».;

- на підставі вимог П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», скласти форму № 4;

- перевірити правильність складених форм фінансової звітності шляхом перевірки взаємоув’язок між показниками форм звітності;

- скласти примітки до річних форм звітності: № 5, № 6 та у довільній формі згідно вимог П(С)БО, керуючись цими вказівками;

7) скласти звітність з єдиного соціального внеску.

Вихідні дані для контрольної роботи з дисципліни «Звітність підприємств»

Складено оборотний баланс ТОВ «Перемога» станом на 31.12.2011 р. на підставі наведених господарських операцій у таблиці 1.

Таблиця 1 – Журнал господарських операцій ТОВ «Перемога» за 2011 рік

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

Варіант

6

1

Списано на основне виробництво сировину і

матеріали

801

231

201

801

800000

800000

2

Нараховано заробітну плату основних виробничих

робітників

811

231

661

811

215000

215000

3

Нараховано на зарплату ЄСВ, %

821

231

651

821

38

4

Нараховано амортизацію загальновиробничих

основних  фондів

831

91

131

831

5500

5500

5

Оплачено комунальні послуги з ПДВ

631

311

90 000

6

Віднесено комунальні послуги без ПДВ на загально

виробничі витрати

Податковий кредит по ПДВ віднесено на розрахунки

 з бюджетом

842

91

 

6412

631

842

 

631

75 000

75000

 

15000

7

Нараховано заробітну плату загальновиробничому

персоналу

811

91

661

811

85000

85000

8

Нараховано на зарплату ЄСВ, %

821

91

651

821

38

9

Нараховано амортизацію нематеріальних активів

загальновиробничого призначення

833

91

133

833

5200

5200

10

Сплачено орендну плату за оренду виробничого

будинку з ПДВ

685

311

60000

11

Віднесено податковий кредит по ПДВ на розрахунки

 з бюджетом

6412

644

10000

12

Віднесено витрати з орендної плати на загально виро

бничі витрати на суму без ПДВ

841

91

685

841

50000

50000

13

На суму ПДВ

644

685

10000

14

Оприбутковано МШП строком експлуатації менше

ніж 365 днів, без ПДВ

22

631

15000

15

Віднесено суму ПДВ на розрахунки з бюджетом

6412

631

3000

16

Здійснено розрахунки з кредиторами по МШП

631

311

18000

17

Списано МШП на загальновиробничі витрати

809

91

22

809

15000

15000

18

Поставлено на облік поза балансом списані МШП

07

 

15000

19

Списано МШП, що стали непридатними

 

07

15000

20

Списано на виробництво загальновиробничі витрати

відповідно до нормальної потужності підприємства

231

91

?

21

Оприбутковано готову продукцію на склад за вироб

ничою собівартістю

261

231

?

22

Відвантажено готову продукцію з ПДВ за ціною

реалізації

361

701

3000000

23

Відображено податкові зобов'язання по ПДВ

701

6412

500000

24

Списано доходи від реалізації продукції на фінансові

 результати

701

791

2500000

25

Оплачено реалізовану продукцію

311

361

3000000

26

Надійшов аванс за нереалізовану продукцію на суму

з ПДВ

311

681

1500000

27

Відображено податкові зобов'язання по ПДВ

643

6412

250000

28

Списано виробничу собівартість реалізованої

продукції

901

261

?

29

Списано виробничі витрати на фінансові результати

791

901

?

30

Отримано аудиторські послуги(їх надано ФОП на

єдиному податку)

843

92

631

843

230800

230800

31

Нараховано оплату праці адміністративному апарату

811

92

661

811

89000

32

Нараховано на заробітну плату ЄСВ

821

92

651

821

?

33

Списано адміністративні витрати на фінансові резуль-

тати

791

92

?

34

Отримано маркетингові послуги, надані ФОП на

єдиному податку

841

93

631

841

24000

24000

35

Отримано рекламні послуги без ПДВ

Відображено податковий кредит по ПДВ на розрахун

ки з бюджетом ( є податкова накладна, але відсут

ній акт про надані послуги)

841

93

6412

631

841

631

195000

195000

39000

36

Списано на фінансові результати витрати на збут

791

93

?

37

Визнано штрафні санкції

846

948

685

846

21000

21000

38

Сплачено штрафні санкції

685

311

21000

39

Списано на фінансові результати інші витрати опера

ційної діяльності

791

948

21000

40

Нараховано податок на прибуток

981

6411

?

41

Списано податок на прибуток на фінансові результат

ти

791

981

?

42

Перераховано податок на прибуток у бюджет

6411

311

?

43

Визначено чистий прибуток

791

441

?

44

Вкладено кошти на депозит

352

311

315000

45

Нараховано відсотки по депозиту

377

732

55000

46

Списано доходи на фінансові результати

732

792

55000

47

Відображено чистий прибуток підприємства від фіна

нсової діяльності

792

441

55000

48

Отримано відсотки по депозиту на розрахунковий

 рахунок

311

377

55000

49

Оплачено за сировину і матеріали

631

311

660000

50

Віднесено податковий кредит на розрахунки з

бюджетом

6412

644

110000

51

Оприбутковано сировину і матеріали без ПДВ

201

631

550000

52

На суму ПДВ

644

631

110000

53

Перераховано внески до статутного фонду ТОВ "Омега"

142

311

45000

54

Нараховано дивіденди юридичним особам – резидент

там  (15 % від чистого прибутку)

443

671

?

55

Утримано податок на дивіденди

?

?

?

56

Сплачено податок на дивіденди до бюджету

6411

311

?

57

Виплачено дивіденди юридичним особам

671

301

?

58

Здійснено відрахування до резервного фонду

підприємства

443

431

?

59

Здійснено утримання із заробітної плати: податку з

доходів фізичних осіб

661

6413

68000

Єдиного соціального внеску

661

651

?

60

Отримано заробітну плату з банку в касу

підприємства

301

311

320000

61

Отримано дивіденди з банку в касу підприємства

301

311

?

62

Видано заробітну плату працівникам з каси

661

301

320000

63

Перераховано:

єдиний соціальний внесок

651

311

?

 

в бюджет податок з доходів фізичних осіб

6413

311

?

64

Списання використаної частини прибутку за рахунок

нерозподіленого прибутку

441

443

?

Примітки до таблиці 1:

1. Усі суми наведено у гривнях.

2. Незавершеного виробництва на кінець періоду у підприємства немає.

3. Нерозподілених загально виробничих витрат у звітному періоді немає.

4. Усю готову продукцію, виготовлену в звітному періоді – було реалізовано.

5. Усі податки та збори, нараховані у звітному періоді були вчасно перераховані.

6. Відрахування до резервного капіталу здійснено у сумі, що дозволяє на кінець звітного періоду отримати законодавчо встановлений мінімально можливий рівень сформованого резервного капіталу.

7. У разі отримання за звітний період збитку, нарахування дивідендів та відрахування у резервний капітал не відбувається.


Таблиця 2 ─ Податкові різниці ТОВ «Перемога» (умовно, оскільки порядок їх визнання діє з 01.01.2012 року)

Номер рахунку (субрахунку)

Постійна податкова різниця

Тимчасова податкова різниця

Назва

Сума, грн

Назва

Сума, грн

     
     
     
     

 

 

Таблиця 3 ─ Оборотний баланс ТОВ «Перемога» за 2011 рік

Сальдо по рахунках станом на 31.12.2010 р.

Обороти за 2011 р.

Сальдо по рахунках станом на 31.12.2011р.

Рахунок,

субрахунок

Д-т

К-т

Д-т

Кт

Д-т

К-т

10

100000

     

12

30000

     

131

 

20000

    

133

      

142

      

17

      

201

200000

     

22

-

-

    

23

      

26

65000

     

301

      

311

120 000

     

352

      

361

51 000

     

371

18600

     

377

36000

     

40

 

50000

    

425

 

44000

    

431

 

12000

    

441

 

204 000

    

443

      

46

12 000

     

54

      

631

 

32000

    

6411 ПнП

6412 ПДВ

6413 ПДФО

 

13000

12 000

11 000

    

643

      

644

 

600

    

651

652

653

 

8000

3000

1000

    

657

      

661

 

85000

    

671

      

681

 

125000

    

685

 

12000

    

701

      

732

      

791

      

792

      

801

      

809

      

811

      

821

      

822

      

823

      

824

      

831

      

833

      

841

      

842

      

843

      

844

      

846 ( штрафи)

      

901

      

91

      

92

      

93

      

948

      

981

      

Разом

632600

632600

    


Висновок:

Увага! Дана робота виконана для ХНУ (ФДН). Щоб уникнути дублювання, тобто виникнення ситуації, коли одна і та ж робота може бути відправлена кілька разів одному викладачу, перед покупкою даної контрольної обов'язково проконсультуйтеся з адміністратором сайту!

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46, natvik78@yandex.ru


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: