перейти на сайт>>

Звітність страхових організацій

ID роботи: 3590
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічні основи побудови бухгалтерського обліку та звітності страховиків в умовах ринку

1.1. Економічна сутність, мета складання та основні характеристика фінансової звітності страхових організацій

1.2. Особливості звітності страхових організацій в Україні

1.3. Принципи складання звітності страхових організацій

Розділ ІІ. Методологічні аспекти підготовки та складання фінансової звітності страхових організацій

2.1. Зміст та порядок складання бухгалтерського балансу

2.2. Складання звіту про рух грошових коштів

2.3. Складання звіту про власний капітал

2.4. Форми спеціалізованої звітності страховика

Розділ ІІІ. Аналіз фінансоовї звітності страхової компанії

3.1. Організаційно-економічна характеристика СК «Українська страхова група»

3.2. Аналіз балансу СК «Українська страхова група»

3.3. Аналіз результатів діяльності СК «Українська страхова група»

Розділ ІV. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗВІТності  СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Висновки та пропозиції

Використана література

ДодаткиВисновок:

Сучасний страховий ринок набув якісного розвитку і є досить привабливим з точки зору його перспективності. Але належний розвиток страхового ринку України та його інтеграція у світовий стримуються цілою низкою причин, серед яких – нестабільність економіки, низький рівень фінансових можливостей страховиків, недосконалість та неузгодженість законодавства, невизначеність теоретичних питань щодо необхідності створення страхового фонду.

Специфіка діяльності страхових компаній пов’язана з характером надання страхової послуги. Страхування, на відміну від інших видів підприємницької діяльності, передбачає сплату наперед страхових платежів, формування страхового фонду (страхових резервів) з цих коштів та використання його надалі для покриття збитків від страхових випадків. Це вимагає ведення обліку валових надходжень страхових платежів, сум утворених резервів страхових зобов’язань, доходів від страхової діяльності та виплат страхових сум і страхових відшкодувань.

Фінансова звітність - важливий інструмент управління. Ґрунтуючись на даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності як системи суцільного, безперервного та документального оформлення господарських процесів, впорядкованого узагальнення інформації про стан майна і зобов'язань підприємства, звітність відображує і дає змогу оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і сприяє виробленню й прийняттю необхідних управлінських рішень. Процес управління дозволяє стабілізувати економічну систему, зберегти її функціональну визначеність, підтримати у динамічній рівновазі середовище, забезпечити удосконалення системи. Іншими словами, процес управління є не що інше, як упорядкування системи.

Фінансова звітність виступає в ролі інструмента, який забезпечує всі ланки апарату управління: про господарські процеси, використання ресурсів підприємства, формування собівартості та отримання прибутку. Звітність відображає і дає змогу оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і сприяє розробці й прийняттю необхідних рішень, несе потужну інформаційну базу для управлінських рішень.

Саме бухгалтерська інформація досягає 70% у загальній економічній системі інформації підприємства і вона є точною, повною, оперативною, достовірною, на відміну від іншої інформації - оперативної і статистичної.

Фінансова звітність повинна відповідати відповідним вимогам, основними з яких є: обов'язковість та своєчасність представлення інформації про майно і зобов'язання підприємства, про його фінансовий стан та результати діяльності у звітному періоді, її достовірність, зіставність з планом і показниками інших підприємств цієї галузі; єдність форм та методики складання звітності для усіх підприємств; простота, зрозумілість та доступність, гласність, економічність та раціональність, дієвість, стислість. її показники повинні відповідати реальному стану засобів за відповідний період, випливати з даних обліку, підтверджуватися первинними документами і бухгалтерськими записами.

Галузеві особливості страхування впливають не тільки на методологію бухгалтерського обліку, а й на порядок формування показників фінансової звітності в страхуванні. Специфічний характер діяльності страховика, що передбачає залучення шляхом страхування коштів фізичних та юридичних осіб, обумовлює необхідність державного фінансового контролю за страховою діяльністю. Контроль держави щодо перевірки умов платоспроможності страховика, наявності страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат відшкодувань, виконання умов їх розміщення забезпечується, зокрема, шляхом аналізу фінансової звітності страховика. Це обумовлює певні вимоги до форми представлення в ній активів, капіталу, зобов’язань страховика та показників страхової діяльності.

Діюча система обліку та звітності страховика, пристосована до вимог чинного законодавства, не в повній мірі враховує особливості сучасного розвитку даного виду підприємницької діяльності, а тому не забезпечує виконання завдань, покладених на неї, не сприяє ефективному державному нагляду за страховою діяльністю.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: