перейти на сайт>>

Звіт з преддипломної практики

ID роботи: 2656
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальна характеристика ПНВП «Спецпромавтоматика»
1.1. Характеристика фінансово-економічного стану підприємства
1.2. Організація фінансової служби ПНВП «Спецпромавтоматика»
1.3. Характеристика фінансових результатів господарської діяльності ПНВП «Спецпромастоматика»
2. Методологія проведення фінансового аналізу на підприємстві ПНВП «Спецпромавтоматика»
2.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства
2.2. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства
2.3. Аналіз ділової активності підприємства
3. Аналіз фінансового становища ПНВП «Спецпромавтоматика»
3.1. Аналіз та оцінка майна ПНВП «Спецпромавтоматика»
3.2. Аналіз фінансової стійкості ПНВП «Спецпромавтоматика»
3.3. Аналіз ліквідності ПНВП «Спецпромавтоматика»
3.4. Аналіз стану ділової активності
Висновок
Законодавчо-нормативна база
Додатки: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових крштів, Звіт про власний капітал (за 3 роки)Висновок:

Для вивчення фінансового стану підприємства в даній роботі використовується методика В.В. Ковальова для проведення аналізу фінансового стану. Аналіз майнового положення ПНВП «Спецпромавтоматика» показує несприятливу фі-нансову ситуацію. Найбільша питома вага у необоротних активах ПНВП „Спец-промавтоматика” займають основні засоби. На їх частку в 2006 р. доводилося 93,97%, а в 2008 р. - 99,92%. Найбільшу питому вагу в оборотних активах за-ймають запаси. Хоча з 2006 р. по 2008 р. їх величина зменшилася, на їх частку доводилося в 2008 р. 55,09%. У складі запасів збільшилася частка готової проду-кції, а до кінця 2008 р. збільшилася також частка дебіторської заборгованості. Збільшення дебіторської заборгованості і її частки в оборотних активах свідчить про необачну кредитну політику ПНВП „Спецпромавтоматика” по відношенню до покупців. Брак грошових коштів на розрахунковому рахунку, збільшення де-біторської заборгованості і збільшення готової продукції на складі свідчить про погіршення фінансової ситуації на ПНВП „Спецпромавтоматика”. Аналіз фінан-сової стійкості ПНВП „Спецпромавтоматика” показує, що воно знаходиться в кризовому фінансовому стані, причому цей стан фіксується з 2006 року по 2008 рік. Запаси і витрати не покриваються власними оборотними коштами (ЄС). У 2006 р. на покриття запасів і витрат не вистачало 23,85% власних оборотних ко-штів в 2007 р. – 40,98%, в 2008 р. – 97,89%. Головна причина збереження кризо-вого фінансового положення ПНВП „Спецпромавтоматика” – це перевищення темпів зростання запасів і витрат над зростанням джерел формування. Загальна величина джерел формування (EУ) знизилася в 2007 р. на 10,91%, в 2008 р. на 7,38%, власні оборотні кошти в 2007 р. зменшилися на 32,69%, в 2008 р. на 10,98%. Вартість запасів і витрат в 2007 р. збільшилася на 30,96%, а вже в 2008 р. знизилася на 26,90%. Негативним моментом є незадовільне використання ПНВП „Спецпромавтоматика” зовнішніх позикових засобів. Довгострокові кредити і позики не притягувалися. Короткострокові зобов'язання представлені лише кре-диторською заборгованістю, хоча в 2007 р. вона була збільшена на 2,64%, але вже в 2008 р. знизилася на 5,92%, тобто ПНВП „Спецпромавтоматика” не бажає, не уміє або не може використовувати позикові засоби для виробничо-господарської діяльності. Спостерігається недолік власних оборотних коштів, що свідчить про брак їх в господарській діяльності для покриття запасів. Необхідне збільшення рівня власних оборотних коштів. Аналіз фінансового стану ПНВП «Спецпромавтоматика» показав, що підприємство за підсумками 2008 року оде-ржало чистий прибуток у розмірі 8,2 тис. грн., об'єм реалізації продукції склав 5812,9 тис. грн. Що стосується інших показників, що характеризують фінансовий стан даного підприємства, те майно ПНВП «Спецпромавтоматика» за звітний період зменшилося на 2010 грн. ПНВП «Спецпромавтоматика» має збитки у розмірі 12390 грн. (5,54% до валюти балансу), загальний коефіцієнт ліквідності рівний 0,52, тобто підприємство може погасити тільки 52% своїх зобов'язань. Ре-нтабельність капіталу 0,06%, тобто на 1 вкладену гривню ПНВП „Спецпромав-томатика” одержує 6 копійок прибутку в рік. Воно має незадовільну структуру балансу. Коефіцієнт поточної ліквідності менше 2, коефіцієнт критичної ліквід-ності менше 1, а коефіцієнт абсолютної ліквідності не потрапляє в інтервал від 0,2 до 0,5. Коефіцієнт відновлення склав 0,82, що говорить про неможливість відновити платоспроможність ПНВП „Спецпромавтоматика”. Низьке значення коефіцієнта критичної ліквідності указує на необхідність постійної роботи з де-біторами, щоб забезпечити можливість звернення найбільш ліквідної частини оборотних коштів в грошову форму для розрахунків. Перед підприємством сто-їть проблема виживання. Для підприємства характерна «реактивна» форма управління фінансами,яка базується на ухваленні управлінських рішень як реак-ція на поточні проблеми, тобто «латання дірок», які зводяться, як правило, до за-безпечення за всяку ціну найбільш термінових поточних платежів і приводить до істотних порушень інтересів власників і менеджерів, інтересів колективів під-приємств і фіскальних інтересів держави, що багато в чому обумовлюється від-сутністю фінансової стратегії.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: