перейти на сайт>>

Значення судово-медичної експертизи у здійсненні правосуддя

ID роботи: 6879
Тип роботи:
Об'єм: 101 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Місце судово-медичної діяльності у сучасній системі судових експертиз

1.1. Поняття та роль судової експертизи

1.2. Судово-медична експертиза: поняття та види

1.3. Організаційно-правові основи судово-медичної експертизи в Україні

Розділ 2. Значення судово-медичної експертизи при встановленні істини по справі

2.1. Процесуальні основи проведення судово-медичної експертизи

2.2 Методологія судово-медичного дослідження

2.3. Оформлення результатів  судово-медичної експертизи

Розділ 3. Судово-медична експертиза в окремих видах судового провадження

3.1. Регламентація судово-медичної експертизи за Кримінальним процесуальним кодексом України

3.2. Особливості призначення та проведення судово-медичних експертиз у цивільному процесі

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Сьогодні Україна і її законодавство все більше наближаються до цивілізованих стандартів у сфері прав людини, що передбачає у межах змін, які відбуваються в реформуванні системи судочинства, удосконалення всіх сфер законодавства, у тому числі й законодавчих норм, якими врегульовано судово-експертну діяльність.

Судово-медична експертиза – це практичне застосування теоретичних знань судової медицини, що регламентоване законом і використовується для вирішення конкретних медичних питань, які виникають у ході слідства. В той же час проведене дослідження показало, що не можна зводити судово-медичну експертизу тільки до експертного дослідження, бо експертиза являє собою більш складний юридично значущий акт, що охоплює також дії слідчого та інших учасників процесу.

Я вважаю, що судово-експертна діяльність має пізнавальний харак­тер. Специфіка пізнавальної діяльності при проведенні експертизи полягає в тому, що цей вид пізнання суворо регламентовано нормами закону і відбувається у встанов­леній процесуальними актами формі.

Щодо значення судової медичної експертизи при встановленні істини по справі я прийшла до висновку, що для успішної боротьби зі злочинністю, а також захисту прав і законних інтересів громадян необхідно, щоб у кожній справі обставини події були встановлені в точній відповідності з дійсністю. Доказування в кримінальному судочинстві, так само як і процес пізнання в будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на осягнення об’єктивної істини. Таким чином, об’єктивною істиною є знання, зміст якого існує об’єктивно, незалежно від свідомості і волі людини. Встановити ж істину в кримінальному процесі означає пізнати подія, що сталася, і всі обставини, що підлягають встановленню і доказуванню у кримінальній справі, у відповідності з тим, яке вони мали місце в дійсності.

Доречним є зауваження щодо необхідності розроблення загального вчення про судову експертизу, предметом якого є принципи, проце­суальні умови і загальні логічні, фізико-технічні та хіміко-біологічні методи дослідження, а також методика і техніка проведення різних видів судової експертизи.

У ході дослідження було з’ясовано, що правовою основою судово-медичної діяльності є положення про те, що судова медицина, будучи наукою, яка обслуговує правову діяльність, сама, природно, повинна працювати в суворих правових рамках. Тільки в цьому випадку результати її діяльності можуть бути ефективно  використані для вирішення завдань, що виникають у процесі здійснення  кримінального та цивільного правосуддя. 

Проведене дослідження показало, що в Україні судово-медична діяльність чітко регламентована у правовому відношенні, процесуальний стан його окреслений певними обов’язками, правами і відпо­відальністю. Існують різні види і типи судово-медичної експертизи.

Проте залишилися невирішеними низка питань, пов’язаних із проведенням експертизи.

Я вважаю, що окремою статтею КПК України слід чітко передбачити підстави, порядок та суб’єктів прийняття рішення про їх призначення, а також порядок проведення повторних експертиз, оскільки на практиці без повторних та додаткових експертиз об’єктивно не провадиться розслідування більшості кримінальних справ.

Наступна проблема полягає у тому, що відповідно до п. 2.13. Інструкції про проведення судово-медичної експертизи слідчому надано право бути присутнім під час проведення судово-медичної експертизи, за окремими виключеннями. Беручи за основу аналіз злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками, можна стверджувати, що присутність слідчого при проведенні експертизи дасть змогу йому поставити додаткові запитання, що уточнюють та допомагають одержати наочне уявлення про причину неналежного надання медичної допомоги, а також допоможе визначитися з кваліфікацією злочину, версіями та напрямами подальшого розслідування.

Поряд із тим випадки присутності слідчого при проведенні судово-медичної експертизи за матеріалами кримінальних справ про злочини, передбачені ст. 140 КК України є одиничними, що зумовлено як зайнятістю слідчих, так і ставлення відношенням до такої рекомендації.

У зв’язку з цим акти аульним питанням удосконалення судово-медичної експертизи є закріплення у КПК України права слідчого бути присутнім під час проведення судових експертиз.

На етапі розроблення пропозицій профілактичного характеру експерт проводить дослідження, у тому числі і з виявлення відповідних обставин, що сприяли злочинові, якщо експертиза має не лише профілактичний характер і розробляє певні рекомендації щодо усунення цих причин та умов.

При цьому відповідні рекомендації фіксуються в експертному висновку за результатами проведення експертизи, у якому мають бути описані методика, порівняльні дослідження чи інші докази, що підтверджують доцільність вжиття відповідного пропонованого профілактичного заходу.

У зв’язку з цим на нормативно-законодавчому рівні доцільно  закріпити права експертних установ щодо самостійного вживання заходів з усунення причин та умов, що сприяли або конкретному злочинному діянні, або узагальнені за результатами аналізу результатів досліджень з окремих їх категорій.

Як показало проведене дослідження, найбільше часто судово-медична експертиза проводиться по кримінальних справах. У той же час ускладнення цивільно-правових відносин обумовлює постійне зростання числа судово-медичних експертиз у цивільних справах.

На мою думку, сучасний стан боротьби зі злочинністю вимагає постійного підвищення ефективності роботи бюро судово-медичної експертизи, а саме: удосконалення правового регулювання судово-медичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів, розширення кола і можливостей експертних завдань, підвищення достовірності та обґрунтованості висновків, вдосконалення методології, посилення інформаційного і технічного забезпечення експертної практики, максимального використання знань судово-медичних експертів у роботі правозастосовчих органів.

 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: