перейти на сайт>>

Контроллінг на підприємстві

ID роботи: 6324
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні положення контролінгу

1.1 Економічна сутність контролінгу як інструменту управління сучасним підприємством

1.2 Місце контролінгу в системі управління сучасним підприємством

1.3. Мета та функції контролінгу

2. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Характеристика основних етапів побудови системи контролінгу на підприємстві

2.2. Служба контролінгу та її основні завдання у процесі забезпечення ефективного функціонування підприємства

2.3. Формування інструментарію контролінгу підприємства

3.  Шляхи підвищення ефективності використання системи контролінгу на вітчизняних підприємствах

Висновки

Практична частина (варіант 3)

Завдання:  на основі фінансової звітності підприємства провести аналіз динаміки та структури валюти балансу, складу та структури активів та пасивів підприємства, згрупувати активи та пасиви підприємства відповідно до рівня їх ліквідності, визначити рівень ліквідності підприємства, розрахувати рівень фінансової стійкості підприємства, проаналізувати рентабельність підприємства, оцінити ділову активність підприємства, проаналізувати показники ринкової активності підприємства, провести аналіз змін фінансових результатів підприємства, що відбулися за звітний період.

Вихідні дані щодо проведення розрахунків

Список використаної літературиВисновок:

Однією з причин виникнення кризових ситуацій на вітчизняних підприємствах є низький рівень розвитку мене­джменту, оскільки некваліфіковані та помилкові дії керівництва призвели більшість підприємств до банкрутства.

Контролінг допомагає передбачити всі можливі несприятливі еконо­мічні ситуації та уникнути їх. Фінансовий контролінг зорієнтований на спос­тереження реалізації фінансових завдань, встановлених системою планових фінансових показників і нормативів; вимірювання рівня відхилення фактич­них результатів фінансової діяльності від передбачених; розроблення опера­тивних управлінських рішень щодо нормалізації фінансової діяльності під­приємства відповідно до передбачених завдань і показників; коригування, за потреби, певних завдань і показників фінансового розвитку у зв'язку із змі­ною зовнішнього фінансового середовища, кон'юнктури фінансового ринку і внутрішніх умов здійснення господарських операцій підприємства.

Контролінг - це сучасна методологія координації управлінської діяльності. Добре встановлена система контролінгу допоможе правильно та вчасно оцінити ситуацію у компанії та запланувати дії з підвищення ефективності її роботи.

Система контролінгу повинна відповідати загальним характеристикам (але впроваджуватися лише після ретельного дослідження підприємства):

це комплекс заходів з оцінки та пошуку оптимальних управлінських рішень, прогнозу майбутніх дій, що здійснюються командою управлінців, а не окремим працівником;

включати систему мотивації менеджменту і персоналу, яка оптимально зіставляє особисті інтереси співробітників з інтересами власника;

постійно поліпшувати організаційну структуру відповідно до змін ринкової кон’юнктури.

Система контролінгу використовує широкий спектр методів та інстру­ментів (як загальних, так і специфічних), що класифікуються за напрямками діяльності підприємства та за терміном дії.

Органічно інтегрована в організаційну структуру підприємства служба контролінгу дозволяє оптимізувати діяльність усіх фінансово-економічних підрозділів і забезпечує підготовку ефективних управлінських рішень, спря­мованих на досягнення оперативних і стратегічних цілей підприємства.

В сучасних умовах ринку на вітчизняних підприємствах з'явилась необхідність в удосконаленні управління. Інструментом покращан­ня фінансово-господарської діяльності має стати введення нової складової в системі управління - контролінгу.

Запровадження системи контролінгу на підприємствах дасть змогу підвищити рівень його ліквідності, ділової активності, прибутковості, фінан­сової стійкості, збільшити ефективність використання всіх видів ресурсів, по­ліпшити оперативність та якість прийняття управлінських рішень, а отже, і отримати значні конкурентні переваги.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: