перейти на сайт>>

Координуюча роль цін

ID роботи: 3050
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти ціноутворення у ринковій економіці
1.1 Поняття, роль і функції ціни у ринковій економіці
1.2 Види цін і сфери їх застосування
Розділ 2. Методи ціноутворення в умовах ринку
2.1 Методи ціноутворення в умовах ринку
2.2 Витратні методи ціноутворення
2.3 Класифікація методів ціноутворення, що зорієнтовані на попит
Розділ 3. Основні методи ціноутворення з орієнтацією на конкуренцію
Розділ 4. Проблеми та шляхи вдосконалення цінової політики в україні
Висновки
Список використаних джерелВисновок:

Як видно із курсової роботи, ефективне ціноутворення в ринковій економіці є способом забезпечення функціонування підприємств, підвищення рівня соціально-економічного життя населення. Ринок кардинально змінив сутність ціни, яка перейшла в якісно нову стадію свого формування. Ціна стала величиною, яка залежить від багатьох чинників та, водночас, вона є основним важелем благоустрію.
Сьогодні на підприємствах України застосовуються три групи методів ціноутворення: витратні; орієнтовані на попит; орієнтовані на ціни конкурентів.
Так, витратні методи передбачають підрахунок повних витрат виробництва плюс прибутку. На мою думку, недоліки цієї методики полягають у тому, що не враховується зміна попиту на продукцію. Можливо, що встановлена ціна буде вищою від ціни на аналогічні товари конкурентів; також необхідно врахувати фактор якості. Даний метод – це відголоси директивної економіки.
Необхідною умовою ціноутворення, орієнтованого на попит, є наявність на ринку великої кількості товарів подібних до тих, що виробляються та їх диференціація. Тут механізмом поштовху у формуванні ціни виступає тимчасова висока цінність товару (наприклад, мода, престиж). Підприємства, які використовують ці методи повинні чітко відслідковувати ціннісні орієнтації своєї цільової аудиторії.
Третя група методів – методи, орієнтовані на конкурентів. Обрана політика формування цін свідчить про стан підприємства, яке прагне зайняти ринкову нішу, вистояти в конкурентній боротьбі. Залежно від техніко-економічних характеристик товару ціна може незначно відхиляться від обраної.
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки підприємства, на жаль, на мій погляд, не приділяють достатньої уваги теоретичним питанням і практичному досвіду формування цінової політики на кваліфікованому рівні. Як результат, припускаються суттєвих помилок у процесі ринкового ціноутворення. Так, досить часто ціна на продукцію підприємств визначається на основі вартісного підходу, практично не враховуються особливості попиту на продукцію. Також не повною мірою враховується її зв’язок з іншими елементами маркетингу при реалізації продукції на ринку. Розроблені на підприємствах ціни недостатньо пристосовані до зміни ринкової ситуації, але в умовах вітчизняної економіки характеризується значним динамізмом. Рівень ціни не завжди відповідає споживчим властивостям продукції, що суттєво впливає на поведінку споживача в процесі її придбання. Більш того, сам процес визначення рівня ціни для кожного сегмента ринку часто має суто умовний характер.
Недоліки вітчизняного ціноутворення, на мій погляд, в основному зумовлені двома основними причинами. По-перше, дається взнаки спадщина планової економіки, при якій ціни на продукцію визначалися тільки на основі витрат і встановлювалися кожному підприємству директивно відповідно до діючих прейскурантів. По-друге, підприємства не мають певного досвіду у формуванні цінової політики і у використанні ринкової ціни в процесі реалізації продукції. Все це значною мірою ускладнюється недостатнім методичним забезпеченням процесу формування цінової політики підприємства з урахуванням специфіки розвитку вітчизняної економіки, що потребує проведення відповідних досліджень з даної проблеми та підготовки методичних розробок.
Наукове обґрунтування процесу формування цінової політики вітчизняного підприємства потребує більш досконалого дослідження економічної сутності ринкової ціни, її економічної природи та в цілому всього механізму ринкового ціноутворення. Це дозволить в умовах динамічності кон’юнктури ринку та зростаючої конкурентної боротьби успішно вирішувати поставлене підприємством основне маркетингове завдання, що визначається його корпоративною місією. При цьому важливо використовувати маркетингові підходи до процесу формування ціни на його продукцію з урахуванням перспективи розвитку вітчизняної економіки, характеру ринкових відносин між її суб’єктами, динаміки кон’юнктури ринку та особливостей маркетингового середовища. Звичайно, одержання за планової величини прибутку вимагає від підприємства активізації його маркетингової діяльності при реалізації продукції, вміння передбачати появу та наслідки небажаних обставин, а також знаходити правильний вихід зі скрутного середовища.
З метою вирішення проблеми переорієнтації цінової політики підприємств сьогодні, на мій погляд, необхідно:
1) створення і використання комплексної системи інформаційного забезпечення процесу ціноутворення;
2) здійснення комплексного аналізу цінової чутливості споживачів;
3) проведення моніторингу цін конкурентів;
4) здійснення обґрунтованого вибору методу ціноутворення розробка цінової стратегії;
5) використання ціннісного підходу до ціноутворення;
6) формування системи корегування цін;
7) здійснення процесу управління ціновими ризиками;
8) проведення оцінки досягнення цілей ціноутворення.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: