перейти на сайт>>

Кредитне фінансування на прикладі комерційного банку

ID роботи: 462
Тип роботи:
Об'єм: 98 стор.
Вартiсть: 450 грн.


Змiст:

Вступ
1 Сутність, роль та основи організації кредитування в умовах переходу до ринкових відносин
1.1 Значення та шляхи підвищення ефективності кредитних відносин
1.2 Основні принципи та організація кредитних операцій комерційного банку
1.2.1 Процес підготовчої роботи по наданню кредиту
1.2.2 Сутність понятть платоспроможність та кредитоспроможність клієнта, методичні питання їх оцінки
1.2.3 Методика аналізу фінансового стану позичальника
1.2.4 Підготовка та укладення кредитного договору
1.2.5 Способи забезпечення виконання зобов’язань
1.2.6 Банкрутство та ліквідація підприємства
2 Аналіз кредитних відносин та їх ефективність на прикладі рівненської філії ВАТ "Укрексімбанк"
2.1 Загальна характеристика діяльності та аналіз кредитних відносин для філії ВАТ "Укрексімбанк" в м. Рівне
2.1.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.1.2 Організація кредитної діяльності банку, яка спрямована на підвищення ефективності кредитних відносин
2.1.2 Характеристика процесу реалізації кредитної політики банку
2.2 Загальна характеристика та аналіз кредитних відносин для ВАТ “РЗВА”
2.2.1 Коротка характеристика ВАТ “РЗВА” та його діяльності
2.2.2 Загальна оцінка стану коштів ВАТ “РЗВА”
2.2.3 Аналіз власних оборотних коштів ВАТ “РЗВА”
2.2.4 Аналіз платоспроможності ВАТ “РЗВА”
2.2.5 Економічне обгрунтуваня доцільності кредитнихвідносин між ВАТ “РЗВА” та Філією Укрексімбанку, аналіз їх ефективності
3 Програма заходів по удосконаленню кредитних відносин у філії ВАТ "Укрексімбанк"
3.1 Заходи по підвищенню ефективності кредитних відносин між ВАТ “РЗВА” та філією ВАТ "Укрексімбанк"
3.2 Підвищення ефективності кредитування шляхом розподілу функцій у кредитному процесі
Висновки
Перелік посиланьВисновок:

Усі комерційні банки в певній мірі беруть участь у ризиковому запозиченні ресурсів і кредитуванні. Саме кредитні операції посідають домінуюче місце у портфелі послуг банку. Отже, загальний розвиток усіх видів банківської діяльності потребує, у першу чергу, вдосконалення їх кредитних відносин. Активація підприємницької діяльності ринкових суб’єктів різних організаційно правових форм вносить пожвавлення у процес пошуку альтернативних джерел фінансування їх діяльності, в тому числі банківських кредитів. Створення сприятливого підприємницького клімату суттєво залежить від заходів банківських установ, покликаних надавати взаємовигідні кредитні послуги суб’єктам господарювання для підтримки їх ділової активності.

Банківська система України ще перебуває в стані становлення, причому цей процес відстає від потреб реформування економіки. У цьому виявляється взаємозалежність всієї економічної системи та системи банків, яка є “нервовою системою” господарського механізму. Основною причиною слабкості системи банків є економічна криза, спад виробництва, розрив традиційних господарських зв’язків. Лібералізація, інфляція та безконтрольне зростання цін спричинили велику нестачу оборотних засобів і коштів для інвестицій, які практично, припинились. Це в свою чергу спричинило масові неплатежі, гіпертрофовану потребу у кредитних ресурсах. Виникла суперечність: без дешевих кредитів не можливо здійснити стуктурної перебудови у промисловості України, відродити інвестиції, насамперед у прогресивні технології, не можуть “стати на ноги” промислові підприємства, отже неможливо наситити внутрішній ринок дешевими та якісними товарами. Але гостра потреба в кредитних ресурсах зумовлює властиве для кризової економічної ситуації непомірне зростання процентних кредитних ставок. Що в свою чергу стримує підприємства в кредитно-фінансових відносинах з банківськими установами. Існує вихід, коли навіть за умов загально кризової ситуації підприємство може укріпити та поліпшити своє фінансове становище - за рахунок ефективного залучення кредитних коштів.

Розкривши тему даного дипломного проекту можна сказати, що правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями – основа фінансової та ринкової стабільності комерційних банків (з урахуванням визначного місця, що посідають кредитні операції а портфелі банківських активів).

Банкам необхідно створити обстановку економічної зацікавленості підприємств в pостi i підвищенні соціально-економічної ефективності виробництва.

У сучасних умовах з метою забезпечення ефективної кредитної діяльності комерційні банки повинні розробляти власну внутрішню кредитну політику та впроваджувати практичні механізми її реалізації.

Кредитна політика банку повинна, насамперед, визначати завдання й пріоритети кредитної діяльності, засоби і методи їх реалізації, а також принципи і порядок організації власне кредитного процесу тому що, кредитна політика є основою організації процесу банківського кредитування відповідно до загальної ринкової стратегії діяльності банку й повинна чітко визначати цілі кредитування, правила їх реалізації, а також відповідне документальне методичне забезпечення.

Способи і методи реалізації кредитної політики необхідно формалізувати у відповідних внутрібанківських документах, основними серед яких повинні бути стандарти кредитування та кредитні інструкції. Необхідність розробки кредитної політики є також підготовка меморандуму з кредитної політики, який повинен забезпечити реалізацію стратегічних цілей банківської діяльності у сфері кредитування. Саме в ньому необхідно відобразити всі етапи кредитного процесу – від збирання інформації та вивчення кредитної передісторії до кредитного моніторингу та механізму формування резервів під можливі втрати за наданими кредитами. Меморандум встановлює вимоги, на основі яких робітників відділу кредитного аналізу банку здійснюють перевірки позичальників, визначає механізм внесення коректив у поточну внутрішню кредитну політику банку.

Отже, кредитна політика комерційного банку окреслює коло ключових цілей і завдань банківської діяльності та визначає конкретні способи і методи її реалізації з метою максимізації доходності кредитних операцій та досягнення прийнятого рівня ризиків банківської діяльності у сфері кредитування.

Також, можна вказати, що успішне проведення банком кредитування позичальників та отримання бажаного доходу при мінімальному кредитному ризику залежить від того, на якому рівні професійності були проведені етапи банківського кредитування. Вагоме місце серед яких займає оцінка фінансового стану потенційного позичальника.

Кредитні відносини повинні будуватися на основі глибокого вивчення установами банків фінансового стану, кредитоспроможності, перспектив розвитку клієнтури i професійного рівня їх керівників. Від цього залежить ефективність використання i своєчасність повернення позичених коштів, що прямо впливає на прибуток банків, лiквiднiсть їх балансу.

Слід відмітити, що існуюча в банках України методика аналізу кредитоспроможності позичальника недосконала. Вона дозволяє оцінити стан позичальника по балансу та звіту про фінансові результати фірми. Обчислені коефіцієнти є момент ними даними та характеризують стан позичальника на момент складання звітності. В цей момент позичальник може зазнавати тимчасові труднощі, пов’язані з нестачею ліквідних засобів, що відобразиться на його платоспроможності i погіршує показники. На оборотність ресурсів тимчасові фінансові ускладнення значно не вплинуть, якщо вони дійсно тимчасові. Тому потрібен глибокий аналіз оборотності ресурсів та рентабельності позичальника, який би здійснював працівник банку при наданні позики.

Одним з важливих принципів банківського кредитування є забезпечення зобов’язань позичальника по поверненню кредиту. Майно та інші форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам: висока ліквідність; здатність до тривалого зберігання (як мінімум, на протязі строку погашення позики); низькі витрати по зберіганню та реалізації застави. В залежності від того, наскільки закладене майно відповідає даним вимогам, банк повинен визначати об’єм наданої ним позики.

Але, все ж таки, до основного етапу банківського кредитування відносять підготовку та укладання кредитного договору. Кредитний договір між банком і позичальником необхідно укладати тільки у письмовій формі, в іншому випадку він буде вважатись не дійсним. Внесення змін до кредитного договору в односторонньому порядку без згоди обох сторін не допускається.

Встановлення відсоткової ставки за кредитування – дуже складне завдання. Пошук компромісу між бажанням отримати високий прибуток за одночасної компенсації ризиків і попитом на кредити залежить як від рівня конкуренції на кредитному ринку, так і від економічного стану загалом і на сегменті, що обслуговується. Якого б способу не дотримувався банк у встановлені відсоткових ставок, йому необхідно здійснити такі два етапи: попередній аналіз (визначення рівня попиту клієнтів і пропозиції конкурентами конкретних видів кредитування; виявлення основних факторів еластичності зміни відсоткових ставок на сегментах, що обслуговуються, і близьких до них сегментах ринку; одержання максимального, мінімального і раціонального рівня відсоткових ставок з різних видів кредитних відносин) та оперативна модифікація (конкретизація вибору вигідного, конкурентноздатного рівня відсоткової ставки; якісний і кількісний аналіз витрат специфічних операцій надання й обслуговування позичок, стандартних кредитних операцій і кредитування загалом; коригування відсоткових ставок залежно від питомих витрат і динаміки ринкової кон’юнктури).

Кредитний моніторинг посідає також важливе місце в банківському кредитуванні. Головним завданням якого є контроль за зміною кредитоспроможності позичальника та визначення конкретних заходів, які необхідно вжити у разі виникнення проблем.

В дипломному проекті на основі фактичних звітних бухгалтерських даних був розглянутий і проаналізований фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства “Рівненський завод високовольтної апаратури” останніх чотирьох років. Основний висновок по цьому аналізу - фінансовий стан підприємства мав відносно стійкий характер, але не має тенденції до підвищення його рівня. Поряд з проведеною комплексною оцінкою основний наголос при аналізі фінансового стану робився на збезбеченість господарства оборотними коштами. Була проаналізована їх динаміка та склад. При цьому був зроблений висновок, що господарство на протязі 2000 - 2002 років постійно відчувало тичасову нехватку грошових коштів. Для поліпшення своєї платоспроможності на протязі аналізуємого періоду підприємство залучало короткострокові кредитні кошти від Філії Укрексімбанку в м. Рівне. Їх суми по роках склали : 2000 рік - 1 321 852,16 грн., 2001 рік – 616 442,92 грн., 2002 рік – 1 219 000 грн. Але в основному ці кредитні кошти використовувалась для перекриття тичасового дефіциту грошових коштів.

На основі цього, нами було запропоновано змінити об’єкти та розширити форми кредитування, збільшити і спрямувати кредитні ресурси на забезпечення реалізації розвитку підриємства, розширити асортимент випуску товарної продукції, отримати нове стабільне джерело збільшення обігових коштів для задоволення виробничих та фінансових потреб підприємства, вирішити питання підвищення прибутковості агрокомплесу. Ці проблеми, на наш погляд, можна вирішити за допомогою підняття кредитних відносин між ВАТ “РЗВА” та Філія Укрексімбанку в м. Рівне на новий рівень - придати їм довгострокового характеру. В зв’язку з цим нами була розглянута можливість вибору об’єкту інвестицій. Не дилячись на те, що основним видом діяльності підприємства є випуск промислової продукції енергитичної галузі, при врахуванні наявності власної ВРХ та збиткової діяльності агрокомплексу, було запропоновано створити м’ясопереробний ковбасний цех безпосередньо в самому агрокомплексі ВАТ “РЗВА”, створення якого прискорить обіговисть оборотних коштів. До можливості створення такого цеху привів маркетинговий аналіз сегменту ринку, на який може вийти підприємство з ковбасними виробами, а також наявність необхідної інфраструктури.

В якості найбільш доцільного методу організації кредитних відносин в дипломному проекті було запропоновано організувати їх у формі довгострокового кредиту, що за умов кризової ситуації в Україні найбільш повно відповідає меті та можливостям інвестиційного фінансування.

Узагальнюючи роботу проведену в дипломному проекті можна сказати, що, якою б якісною не була кредитна політика, які б кредити не надавав банк за строками користування, як не намагався б створити ефективну цінову політику, це ще не гарантує забезпечення виконання встановлених параметрів діяльності банку та запланованого рівня ефективності кредитних операцій. Вирішальне значення має організація роботи з добору та управління кадрами, а також оптимальна функціональна побудова організаційної структури кредитного підрозділу комерційного банку.

Отже, банк, де організаційна структура, за якої функції кредитного процесу зосереджені в одному кредитному підрозділі, не буде здатний забезпечити ефективної системи організації та внутрішнього контролю за проведенням кредитних операцій – насамперед через відсутність розмежування функцій аналізу та подальшого супроводження кредитних проектів. При вирішені питань, пов’язаних із підвищенням ефективності кредитних операцій, важливе значення має вдосконалення організаційної структури підрозділів банку, які забезпечують виконання кредитного процесу.

Загалом якісне, професійне та послідовне виконання всіх необхідних процедур основних етапів банківського кредитування є необхідною та найважливішою умовою ефективної реалізації кредитної політики банку та забезпечення необхідного рівня доходності, платоспроможності та ліквідності банківської діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: