перейти на сайт>>

Кредитні ресурси як джерело підвищення прибутковості підприємств малого бізнесу

ID роботи: 3323
Тип роботи:
Об'єм: 106 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ
1. Формування кредитних ресурсів підприємства
1.1. Роль грошової маси у фінансовому та товарному обігу
1.2. Оцінка факторів, що впливають на прибутковість підприємства
1.3. Основні тенденції кредитування підприємств
2. Соціально-економічна оцінка кредитування діяльності підприємств
2.1. Методи і крітерії оцінки кредитних операцій
2.2. Аналіз кредитної привабливості
2.3. Організація кредитних відносин підприємств малого бізнесу з банком
3. Удосконалення організації кредитування комерційними банками торгових підприємств
3.1. Методика оцінки потреби підприємств в кредитних ресурсах
3.2. Прогнозування прибутковості підприємств з урахуванням залучених кредитних ресурсів
Висновки
Список літератури
ДодаткиВисновок:

Таким чином, кредит є рухом позикового капіталу, що надається в позику на умовах поворотності за платню у вигляді відсотка. Необхідність кредиту обумовлена закономірностями кругообігу і обороту капіталу в процесі відтворення.
На одних ділянках вивільняються вільні грошові кошти, виступаючі джерелами позикового капіталу, на інших - виникає потреба в них.
Саме на цій основі, на взаємній вигоді учасників процесу відтворення народжується, існує і розвивається позиковий капітал.
В даний час особливе місце займають комерційний кредит, лізинг, облігаційні позики, при яких кредитодателями виступає не одне, а декілька осіб.
Кредитні відносини повинні будуватися на основі глибокого вивчення установами банків фінансового стану, кредитоспроможності, перспектив розвитку клієнтури i професійного рівня їх керівників. Від цього залежить ефективність використання i своєчасність повернення позичених коштів, що прямо впливає на прибуток банків, лiквiднiсть їх балансу.
Слід відмітити, що існуюча в банках України методика аналізу кредитоспроможності позичальника недосконала. Вона дозволяє оцінити стан позичальника по балансу та звіту про фінансові результати фірми. Обчислені коефіцієнти є момент ними даними та характеризують стан позичальника на момент складання звітності. В цей момент позичальник може зазнавати тимчасові труднощі, пов’язані з нестачею ліквідних засобів, що відобразиться на його платоспроможності i погіршує показники. На оборотність ресурсів тимчасові фінансові ускладнення значно не вплинуть, якщо вони дійсно тимчасові. Тому потрібен глибокий аналіз оборотності ресурсів та рентабельності позичальника, який би здійснював працівник банку при наданні позики.
Одним з важливих принципів банківського кредитування є забезпечення зобов’язань позичальника по поверненню кредиту. Майно та інші форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам: висока ліквідність; здатність до тривалого зберігання (як мінімум, на протязі строку погашення позики); низькі витрати по зберіганню та реалізації застави. В залежності від того, наскільки закладене майно відповідає даним вимогам, банк повинен визначати об’єм наданої ним позики.
Але, все ж таки, до основного етапу банківського кредитування відносять підготовку та укладання кредитного договору. Кредитний договір між банком і позичальником необхідно укладати тільки у письмовій формі, в іншому випадку він буде вважатись не дійсним. Внесення змін до кредитного договору в односторонньому порядку без згоди обох сторін не допускається.
У даній роботі ставилося за мету вивчення кредитування в умовах переходу до ринку.
В результаті досліджень ми дійшли таких висновків, що кредитна система – це база, на якій будуються всі економічно відносини в суспільстві.
Зараз в Україні сформовано лише один складник кредитної системи – банківську. Інша її складова - сукупність кредитних відносин, здійснюваних банками і небанківськими кредитними організаціями, - перебуває у процесі становлення.
Останнім часом процес вдосконалення кредитних відносин в Україні прискорився. Поштовхом до цього стало ухвалення нової редакції Закону «Про банки і банківську діяльність» і підготовка ряду важливих законопроектів.
У сучасних умовах основним видом кредитного обслуговування є банківські кредити, які, як правило, носять короткостроковий характер.
Оскільки об'єм кредитних ресурсів в Україні недостатній, банки використовують наявний потенціал для операцій, які забезпечують найбільший прибуток, в основному короткострокові позики комерційним структурам, які займаються перепродажем продукції, виготовленої підприємствами аграрного сектора.
Банк до укладення кредитного договору здійснює аналіз фінансового стану позичальника і вивчає його кредитоспроможність. Метою аналізу кредитоспроможності є оцінка результатів фінансової діяльності підприємства-позичальника, на підставі якої банк ухвалює рішення про можливість надання кредиту або припинення кредитних відносин з даним клієнтом.
Кредитоспроможність позичальника – це його здатність повністю і своєчасно розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями.
У даному дипломному проекті проведений аналіз фінансового стану кооперативу „Нарсиц”, розроблений бізнес-план підприємства по виробництву соєвого молока. Була проаналізована ліквідність балансу і аналіз таких фінансових коефіцієнтів, як показники рентабельності, ділової активності, фінансової стійкості і ліквідності.
Важливе місце при аналізі фінансового стану і кредитоспроможності кооперативу „Нарсиц” належить аналізу його фінансової стійкості, яка визначає джерела засобів, що є у підприємства. Її аналіз дає можливість визначити фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу.
Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктивний аналіз величини і структури активів і пасивів підприємства, і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності і незалежності, а так само відповідність фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.
Був розроблений реальний бізнес-план, сприяючий розширенню бізнесу кооперативу „Нарсиц” і освоєнню нових ринкових ніш.
Було з'ясовано, що в цілому реалізація проекту по виробництву фасованого соєвого молока економічно доцільна і кооператив „Нарсиц” в майбутньому здатний своєчасно погашати свої зобов'язання перед кредиторами за рахунок засобів, що знаходяться на розрахунковому рахунку, оскільки підприємство планує одержувати стійкий прибуток.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: