перейти на сайт>>

Лексичні новації в сучасній англійській мові

ID роботи: 5156
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Глава 1. параметри інновацій англійської мови початку ХХІ століття

1.1.Лексичні інновації у сучасній англійській мові: загальна характеристика

1.2. Джерела постачання розмовних інновацій

Глава 2. Словотвірний потенціал англомовних лексичних інновацій

2.1. Характеристика підходів до класифікації лексичних інновацій

2.2. Шляхи і способи збагачення розмовної лексики

Висновки

ЛітератураВисновок:

Підводячи підсумки курсової роботи слід зазначити, що постійний розвиток і еволюція суспільства вимагає від мови перебування на рівні вимог часу, оскільки вона повинна задовольняти потреби людей, що нею користуються. Зміни в різних сферах життя соціуму: суспільно-політичній, економічній, науково-технічній, духовній, культурній та ін. породжують для мови нові об’єкти називання і формують потребу в неологізмах. Водночас мова як системно-структурне утворення характеризується такою внутрішньою організацією (системні міжрівневі взаємозв’язки, власний словотворчий потенціал, стилістичні зміни, існування мовних антиномій тощо), яка є чинником динамічних процесів.

Починаючи з кінця минулого сторіччя англійська мова переживає цілий ряд змін на лексико-семантичному рівні. Це пов’язано з низкою перетворень у політичній, економічній та культурній сферах. Поряд зі словотвором й семантичною деривацією в збагаченні словникового складу мови значну роль відіграють запозичення з інших мов, причому, як слушно зауважує Ю.А. Зацний, саме запозичення формують внутрішні ресурси мови. Слідом за І.В. Арнольд, ми визначаємо запозичення як слово, яке прийшло з іншої мови та адаптоване фонетично, морфологічно, парадигматично або семантично до стандартів англійської мови.

Будь-яка мова як динамічна система постійно поповнюється новоутвореннями. Особливо яскраво це проявилося протягом останніх десятиріч.

Процес неологізації лексичного складу мови здійснюється різними шляхами. Основними з них є такі: 1) засвоєння іншомовних запозичень; 2) поява лексико-семантичних варіантів; 3) утворення слів за допомогою способів деривації. У цьому дослідженні ми зосередимося на вивченні нових дериватів, що є найбільш активним шляхом поповнення лексики. Завдяки дериваційним процесам мова постійно реалізує свої можливості: спираючись на власний словотвірний матеріал, а також запозичений з інших мов, українська словотвірна система має великий потенціал для утворення нових лексичних одиниць. Розглянемо шляхи реалізації словотворчих ресурсів української мови, які використовували для формування лексикографічної системи нового Словника української мови.

 Серед лексико-граматичних розрядів слів найбільшу групу інновацій становлять іменники, оскільки зміни в суспільному житті потребують нових номінацій на позначення осіб, понять, явищ, предметів тощо. Найпродуктивнішим при цьому виступає морфологічний спосіб словотворення. У його межах найактивнішими виявилися суфіксальний, осново- та словоскладання та абревіація.

Зміни діяльного досвіду людини ведуть до появи нових та розширення старих фрагментів картини світу, які, в свою чергу потребують фіксації на “мовній” карті світу. Змінюється картина світу, з’являються нові сектори: космонавтики, комп’ютерної техніки, генної інженерії, наркоманії, нові види харчування, нові види протесту. Розширюються традиційні сектори: сектор захворювань, ліків, діагностики. А це значить, що в мові продовжуватимуть з’являтися нові слова, які з часом пройдуть усі стадії соціалізації і лексикалізації, тобто прийняття їх у суспільстві.

 Різноманітність і складність не тільки матеріального світу, а також типів культур і цінностей визначає специфіку словникового складу та особливості його розвитку. Культура, як інтегративний образ життєдіяльності людей, нерозривно пов'язана з мовою, в формах якої закріплюються наслідки та результати суспільно-історичного досвіду.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: