перейти на сайт>>

Методи навчання біології, їх комплексне використання у навчальному процесі

ID роботи: 6527
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

1.  Методи навчання  як система методичних прийомів та їх роль у процесі організації пізнавальної діяльності учнів при навчанні біології

1.1. Методика викладання біології як педагогічна наука

1.2. Класифікація методів навчання біології

2. Методичні аспекти комплексного використання методів навчання біології у навчальному процесі

2.1. Методика комплексного застосування  методів навчання у процесі вивчення біології

2.2. Практична реалізація комплексу методичних прийомів  навчання біології у навчальному процесі

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Сучасні уроки біології включають сукупність методів і засобів реалізації змісту навчання. Особливо важливо для вчителя біології ґрунтовно оволодіти технологіями навчання, найраціональнішими способами навчання на основі принципів системності, що забезпечить ефективність реального процесу навчання.

Справжній вчитель на кожному уроці прагне забезпечити формування особистості, здатної до творчого пошуку й самодостатньої в усіх аспектах життєдіяльності. Реалізація цих завдань вимагає  використання  комплексної системи методів активного навчання. Саме ці методи дозволяють не тільки залучити учнів до активної пізнавальної діяльності, але разом з тим реалізувати принцип безпосередньої участі, який робить кожного учня активним шукачем шляхів і засобів розв’язання проблем, що розглядаються в курсі біології. Беручи участь у пошуку та обговоренні різних способів розв’язання проблеми й різноманітних шляхів їх перевірки, учень удосконалює навчально-пізнавальні мотиви, у нього виникає інтерес до способів одержання знань. Разом з тим, коли учень залучається до процесу мислення, відбувається розвиток розумових і творчих здібностей, здійснюються самореалізація, самовдосконалення особистості.

Зміст програмних засобів навчального призначення, застосовуваних при навчанні біології, визначається цілями уроку, змістом і послідовністю подачі навчального матеріалу.

Кожен засіб навчання володіє певними можливостями і доповнює інші засоби, не замінюючи їх. Тому необхідно комплексне використаний засобів навчання.

Активізації пізнавальної діяльності учнів сприя­ють методи проблемного навчання, інтерактивні методи, моделювання, проектування, пізнавальні ігри та ін. Різноманітність методів зростає у зв’язку з розвитком сучасної школи, освіти й на­уки загалом.

Структурним елементом методу навчання є ме­тодичний прийом, який конкретизує спосіб досяг­нення окремого (проміжного) освітнього завдан­ня й урізноманітнює певні методи.

У процесі вивчення шкільного курсу біології ме­тоди навчання постійно розвиваються, усклад­нюються й використовуються у взаємозв’язках та взаємодії. їх вибір зумовлюється:

специфікою змісту й цілей навчального заняття;

ступенем сформованості вмінь і навичок та роз­витку самостійності учнів;

навчально-матеріальною базою школи (забезпе­ченістю школярів навчальними посібниками, наочними засобами, наявністю сучасної техніки тощо).

У моделюванні уроків біології вчителю необхідно повно використовувати позитивні можливості традиційного навчання: це систематичний характер; логічно впорядковану подачу навчального матеріалу; оптимальні витрати ресурсів у масовому навчанні; постійний емоційній вплив особистості вчителя на учнів, забезпечувати поступальний перехід до методики формування пізнавальних потреб, творчої діяльності, до самостійного добування знань, вміння міркувати, робити висновки і висувати гіпотези.

Це спонукатиме школярів до встановлення на уроках біології логічних, причинно-наслідкових зв’язків, формуватиме вміння робити логічні висновки на основі проведених дослідів та експериментів.

В оптимально змодельованому навчальному середовищі створюється комфортний психологічний клімат, учні налаштовуються на активну й плідну індивідуальну, парну, групову форми роботи, забезпечується розвиток особистості учня, формування таких властивостей мислення, як критичність, самостійність, швидкість, гнучкість, а вміння критично мислити повинне бути визначальним.

Отже, проведення уроків біології  за умови комплексного застосування традиційних та інноваційних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й уміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: