перейти на сайт>>

Мовнi особливостi прозових творів для дітей Івана Франка

ID роботи: 5064
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоритичні основи лінгвістичного аналізу в художніх творах для дітей

Розділ 2. Мовні особливості прозових творів для дітей Івана Франка

2.1. Творчість автора для дітей

2.2. Лексичні особливості у творі

2.3. Фразеологічні особливості

2.4. Багатство художніх засобів у творах І. Франка для дітей

2.5. Синтаксис творів

2.5. Мовні засоби створення образу автора

Висновок

Список використаної літературиВисновок:

Отже, підсумовуючи усе сказане вище, можемо зауважити, що стилістично-лінгвістичний аналіз художнього тексту є явищем багатогранним та різностороннім. Майже кожен науковець, що працює у поданій галузі, пропонує свій власний метод. Проте, слід пам’ятати, що лише у взаємодії ці методи допоможуть проаналізувати художній текст якнайдетальніше. Оскільки основною ознакою художнього тексту є образність, то завданням лінгвостилістичного аналізу є виявлення конкретних засобів створення образності, що пронизує всі рівні мовлення.

Серед письменників XIX ст., які писали для дітей, помітне місце належить І. Франкові. Створені ним тексти зорієнтовані на підкреслену увагу до питань освіти та виховання, роз­витку дитячої літератури як важливого засобу формування особистості. У різножанровій мовотворчості письменника ди­тяча тема має поетичне та прозове вираження.

Твори І.Франка про дітей характеризуються реалістичним типом художнього зображення, основою яких стали власні спостереження та особисті біографічні вкраплення письменника.

Як бачимо, сюжетна канва творів про дітей та І.Франка досить широка і різноманітна. В оповіданнях письменників виразно виділяється реалізм зображуваних подій: причиново-наслідковий хід подій, типовість героїв і ситуацій, правдоподібність, об’єктивізм, обмежений коментар авторів; фрагментарні натуралістичні описи, які увиразнюють реалістичність оповіді; імпресіоністична «миттєва враженнєвість».

Письменника постійно цікавила мовна особистість, мовна індивідуальність, підґрунтям чого було тверде переконання вченого в тому, що знаменням нового часу і основою для подальшого суспільного розвою стає прагнення «кожної людської особистості... до можливого розширення сфери свого буття і своєї діяльності, свого індивідуального розвитку».

Слово, наповнюючи життєсвіт Франка, розширюючи його до неосяжності, поглиблює свою семантику; утверджується розуміння мови як „коштовного скарбу” народу, його „цінного надбання”, усвідомлення того, що її розвиток залежить від багатьох чинників і насамперед від стану „душі народу”, переконаність у тому, що ставлення до мови перебуває у тісному зв’язку з духовним світом людини. Часте поєднання у Франкових текстах лексем мова, бесіда, голос і серце, душа, любов – це не принагідне орнаментування, не випадкові стилістичні фігури, а вироблене ще в молодості, раз і назавжди прийняте життєве сredo, тверде й непохитне.

Внутрішнє життя героїв відтворюється синкретичним єднанням суб’єктивного і об’єктивного аспектів й виражається за допомогою портретних характеристик, пейзажів, відображенням зовнішніх рухів, що відтворюють стан іманентного дитячого простору, динаміку процесів, які відбуваються у ньому. Яскравими засобами психологічної характеристики героїв виступають акустично-зорові враженнєві описи дитини як наслідок її рецептивної діяльності.

Відображаючи життя, побут і звичаї героїв своїх оповідань, Іван Франко користувався всіма багатствами їхньої мови, що має відмінності порівняно з мовою, якою говорить українське населення інших областей. Письменник широко застосовував у творах діалектизми – своєрідні слова, вирази, синтаксичні конструкції, властиві мові певної місцевості.

Разом з тим він постійно прагнув наблизити мову своїх творів до загальноукраїнської літературної норми. Від видання до видання переглядав тексти, вилучав діалектизми, застарілі форми.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: