перейти на сайт>>

Моделювання заходів з екологічного виховання молоді в процесі туристичної подорожі

ID роботи: 5106
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І.  Теоретичні підходи до формування системи екологічного виховання молоді В ТУРИСТСЬКОМУ ПОХОДі

1.1. Екологічне виховання молоді  як стратегічний напрямок реалізації державної екологічної політики

1.2. Екологічне виховання у процесі туристських подорожей як найважливіша умова формування ціннісного ставлення молоді до природного середовища

Розділ ІІ. Аналізефективних форм і методів екологічної освіти й виховання Молоді в процесі туристичної подорожі

2.1. Значення та функції туристичних подорожей у процесі екологічного виховання молоді

2.2. Розробка моделі  виховання молоді в процесі туристичної подорожі

Висновок

Використана літератураВисновок:

Таким чином, завдання екологічного і морального виховання людини є надзвичайно актуальними. В Україні інтерес до цієї проблеми значно зростає, оскільки стало очевидним те, що ми зможемо самостійно вирішити екологічні проблеми, якщо будемо постійно піклуватися про моральне відродження українського суспільства.

 З аналізу екологічної ситуації в Україні та дослідження сформова­ності ціннісного ставлення молоді до природи можна зробити висновок, що проблема ефективного проведення еко­логічного виховання потребує цілеспрямованих зу­силь. Усвідомлюючи, що в сьогоднішніх умовах постає проблема більш раціонального використання природних ресурсів та збереження довкілля для нашої держави ак­туалізується висновок, що стратегічним завданням про­фесійної підготовки майбутнього спеціаліста будь-якого профілю перш за все повинна бути сформованість цін­нісного ставлення до природи.

Аналіз наукової літератури, а також власні спостереження показали, що сучасний туризм є одним з найефективніших засобів екологічного виховання, оскільки надає широкі можливості для набуття будь-якими категоріями туристів досвіду формування й розвитку ціннісного ставлення до навколишнього світу з паралельним набуттям знань у різних галузях: біології, екології, географії, краєзнавстві й загальній історії в умовах відірваності від стереотипів техногенного середовища. Таким чином, сучасний туризм має значні можливості для формування екологічної культури в різних верств населення. Особливо важливою, на нашу думку, є робота фахівців галузі туризму зі школярами в процесі туристичних подорожей, оскільки саме в шкільному віці формується усвідомлення людиною її місця в природі, почуття власної відповідальності за наслідки своїх дій. Екологічне виховання в процесі туристських подорожей є важливою умовою формування екологічного світогляду молодих людей, їх екологічної культури, активної екологічної позиції й у кінцевому підсумку ціннісного ставлення до природи.

Отже, аналізуючи проблему використання форм, методів і засобів навчання й виховання в процесі екологічної освіти школярів, ми дійшли висновку, що реалізація завдань і цілей екологічного виховання в процесі урочної, позаурочної й позашкільної діяльності вимагає застосування таких форм і методів навчання, які будуть:

забезпечувати формування креативного мислення школярів, сприяти формуванню в них умінь прогнозувати екологічні ситуації та їхні наслідки;

стимулювати учнів в аспекті здобуття ними екологічних знань, умінь і навичок;

розвивати вміння й навички дослідницької роботи;

залучати школярів до природоохоронної діяльності, сприяти усвідомленню ними її необхідності, бажанню здійснювати екологічно безпечну діяльність;

виховувати в школярів любов до природи, до рідного краю.

Таким чином, в умовах зростаючої соціальної нестабільності дитячо-юнацький туризм та краєзнавство стають головними чинниками формування всебічно розвинутої особистості з активної життєвою позицією, національною самосвідомістю, загартованою фізично і духовно. Враховуючи важливість соціокультурних функцій сучасного дитячо-юнацького туризму, потрібні їх подальші суспільно – географічні дослідження.

Туристичні походи молоді дають можливість об’єднати відпочинок з пізнанням життя, історії, поширити кругозір, розвивають їхній інтелект, формують естетичний смак, сприяють кращому розумінню реальної картини світу. Фізичні навантаження при цьому мотивують процес морально-духовного удосконалення, сприяють укріпленню відчуття упевненості в собі і в успіху.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: