перейти на сайт>>

Напрямки підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства

ID роботи: 3321
Тип роботи:
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи дослідження ефективності використання оборотних активів підприємства
1.1. Оборотні активи підприємства, характеристика їх складу та особливостей кругообороту
1.2. Методи обґрунтування потреби підприємства в оборотних коштах
1.3. Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства
Розділ 2. Аналіз ефективності використанння оборотних коштів ХК „Луганськтепловоз”
2.1 Організаційно-правова характеристика підприємства
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників роботи ХК „Луганськтепловоз”
2.3. Аналіз структури та динаміки оборотних коштів
2.4. Аналіз показників ефективності використання оборотних коштів
Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності використанння оборотних коштів ХК „Луганськтепловоз”
3.1. Шляхи підвищення використання оборотних коштів підприємства
3.2. Нормування оборотних коштів у ХК „Луганськтепловоз”
3.3. Обгрунтування необхідності заділу оборотних коштів
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

Оборотні кошти підприємств покликані забезпечувати безперервний їх рух на всіх стадіях кругообігу з тим, щоб задовольняти потреби виробництва в грошових і матеріальних ресурсах, забезпечувати своєчасність і повноту розрахунків, підвищувати ефективність використовування оборотних коштів.
Всі джерела фінансування оборотних коштів підрозділяються на власні, позикові і привернуті. Власні засоби грають головну роль в організації кругообігу фундацій, оскільки підприємства, що працюють на основі комерційного розрахунку, повинні володіти певною майновою і оперативною самостійністю з тим, щоб вести справу рентабельно і нести відповідальність за ухвалювані рішення.
Формування оборотних коштів відбувається у момент організації підприємства, коли створюється його статутна фундація. Джерелом формування в цьому випадку" служать інвестиційні засоби засновників підприємства. В процесі роботи джерелом поповнення оборотних коштів є отриманий прибуток, а також прирівняні до власних засобів так звані стійкі пасиви. Це засоби, які не належать підприємству, але постійно знаходяться в його обороті.
Такі засоби служать джерелом формування оборотних коштів в сумі їх мінімального залишку. До них відносяться: мінімальна перехідна з місяця в місяць заборгованість по оплаті праці працівникам підприємства, резерви на покриття майбутніх витрат, мінімальна перехідна заборгованість перед бюджетом і позабюджетними фондами, засоби кредиторів, отримані як передоплата за продукцію (товари, послуги), засоби покупців по заставах за поворотну тару, перехідні залишки фундації споживання і ін.
Для скорочення загальної потреби господарства в оборотних коштах, а також стимулювання їх ефективного використання доцільно залучення позикових засобів.
Позикові засоби є в основному короткостроковими кредитами банку, за допомогою яких задовольняються тимчасові додаткові потреби в оборотних коштах. Основними напрямами залучення кредитів для формування оборотних коштів є:
- кредитування сезонних запасів сировини, матеріалів і витрат, пов'язаних з сезонним процесом виробництва;
- тимчасове заповнення недоліку власних оборотних коштів
На закінчення треба узагальнити усі факти і зробити деякі висновки.
1.Для нормального функціонування кожного підприємства необхідні оборотні кошти, що представляють собою грошові кошти, використовувані підприємством для придбання оборотних фондів і фондів обігу.
2.Оборотні фонди, тобто матеріальні ресурси на відміну від основних фондів використовуються в одному виробничому циклі, і їх вартість переноситься на продукт відразу і повністю.
3.Раціональне й ощадливе використання оборотних фондів - першочергова задача підприємств, тому що матеріальні витрати складають 3/4 собівартості промислової продукції. Зниження матеріалоємності виробу досягається різними шляхами, серед яких головними є впровадження нової техніки, технології, удосконалювання організації виробництва і праці.
4. Основна риса сучасного перехідного періоду - недостача у підприємств оборотних коштів. Прискорення оборотності оборотних коштів, що виміряється коефіцієнтом оборотності і тривалістю одного оберту в днях, досягається різними заходами на стадіях створення виробничих запасів, незавершеного виробництва і на стадії обігу.
Головною метою управління активами ХК „Луганськтепловоз”, у тому числі й оборотними коштами, є максимізація прибутку на вкладений капітал при забезпеченні стійкої і достатньої платоспроможності підприємства. Причому, ці задачі у певній мірі протистоять один одному. Так, для підвищення рентабельності грошові кошти повинні бути вкладені в різні оборотні і необоротні активи, із свідомо більш низкою, ніж гроші, ліквідністю. А для забезпечення стійкої платоспроможності в підприємства постійно повинна знаходитися на рахунку деяка сума коштів фактично вилучених з обігу для поточних платежів.
Важливою задачею в керуванні оборотними коштами є забезпечення оптимального співвідношення між платоспроможністю і рентабельністю шляхом підтримки відповідних розмірів і структури оборотних активів.
Слід також зазначити, що підприємство повинне підтримувати оптимальне співвідношення власних і позикових оборотних коштів, тому що від цього прямо залежить його фінансова стабільність і незалежність, можливість одержання нових кредитів.
У сучасних умовах украй важливо правильно визначати потреба в оборотних коштах. Оборотні кошти підприємства повинні бути розподілені по всіх стадіях кругообігу у відповідній формі й у мінімальному, але достатньому обсязі. Наднормативні запаси відволікають з обігу грошові кошти, свідчать про недоліки матеріально-технічного забезпечення, неритмічності процесів виробництва і реалізації продукції. Усе це приводить до омертвіння ресурсів, їхньому неефективному використанню.
Як відомо, критерієм ефективності керування оборотними коштами служить фактор часу. Чим довше оборотні кошти перебувають в одній і тій же формі (грошовій або товарній), тим за інших рівних умов нижче ефективність їхнього використання, і навпаки.
Загальна сума оборотних коштів ХК „Луганськтепловоз” за 2006 рік виросла на 1 735 870 грн., або на 21,4 %. Як і раніше залишається найбільшою частка дебіторської заборгованості 62,7 %, хоча вона скоротилася за 2006 р. на 16,6 %.
Не дивлячись на значну питому вагу власних засобів підприємства, їх не вистачало навіть на покриття основних засобів і інших внеоборотных активів, що свідчить про відсутність власних оборотних коштів.
Прискорення оборотності оборотних коштів на 113 днів вивільнило з обороту грошові кошти в сумі 139 909 933 грн.
Поліпшення оборотності спостерігалося по всіх групах оборотних коштів, в те числі, по дебіторській заборгованості (тривалість одного обороту в днях скоротилася на 120 днів (або 3,4 місяці)), по матеріальних оборотних коштах на 17 днів, а також по групі грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення.
Збільшення рентабельності оборотних коштів в динаміці за три роки свідчить про зростання величини чистого прибутку на кожний рубель, вкладений в поточні активи.
За 2006 рік спостерігалося поліпшення використовування матеріальних витрат у виробництві продукції.
Сума дебіторської заборгованості за період скоротилася на 2 494 271 грн., що з'явилося слідством скорочення заборгованості по товарах відвантаженим на суму 6 145 178 грн., у тому числі за рахунок повного погашення простроченої дебіторської заборгованості на суму 39 355 545 грн., а також списання на фінансовий результат простроченої заборгованості в сумі 333 077 грн.
Дані балансу свідчать про збільшення залишку грошових коштів на кінець року, який склав 376 626 грн. на початок року. Необхідно відзначити, що високу питому вагу в структурі реалізації займають взаємозаліки (84,6 %), що знижує надходження грошових коштів на рахунки підприємства. Збільшення залишку на кінець року відбулося по всіх показниках грошових коштів, виняток становив валютний рахунок.
Таким чином недостатність грошових коштів для оплати по рахівницях поточних зобов'язань на розрахунковому рахунку привела до необхідності витрачання засобів валютного рахунку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: